Luuqaasa 22

1He wode 'Faasikka' yaagiya Uytha Baaley matis. 2Kahine halaqatinne higge asttamaareti asaas yayyida gisho waattidi Yesuusa bantta giddofe dhayssaneekko oge koyoosona. 3Xalahey tammanne nam77atappe issuwa gidida Asqoroota Yihuda geetetteyssa gido gelis. 4Yihudi kahine halaqatakkonne Xoossa Keetha naageyssata halaqatakko bidi Yesuusa waati aathi immaneekko enttara maqettis. 5Enttika hessan ufayttidi miishe immanaw iyara zorettidosona. 6Ikka zoretethan giigis. Aathi enttaw immanaw asi baynna injje wode naagishe de7ees. 7Hessafe guye, Faasikka dorssay shukettiya Uytha Baaley gakkis. 8Yesuusi, "Faasikka kahuwa maana mela bidi nuus giigisite" yaagidi Phexiroosanne Yohaannisa kiittis. 9Entti, "Nu awun giigisana mela ne koyay" yaagidi oychchidosona. 10I enttako, "Hekko hintte katama gelishin haatha oto tookkida addey hinttera gahettana. I bidi geliya keethaa iya kaallidi gelite. 11Keethaawakko asttamaarey, 'Ta ta tamaaretara wolla Faasikka kahuwa maanaw imatha keethi awunee? yaagis' giite. 12I pooqiya bolla hiixettidi giigidi de7iya dalgga kifile hinttena bessana, yan giigisite" yaagis. 13Entti bidi Yesuusi gidayssada hanin demmidosona. Faasikka baale kahuwa yan giigisidosona. 14Saateykka gakkida wode Yesuusi hawaaretara wolla kahuwa bolla uttis. 15I enttako, "Ta waaye ekkanaappe sinthe ha kahuwa hinttera maanaw daro amottas. 16Hiza, si7ite! Xoossaa kawotethan hayssas birshshethay polettana gakkanaw ha kahuwa zaarada miikke" yaagis. 17Ushshaa ekkidi galati simmidi, "He7ite hayssa hintte giddon shaakettite. 18Si7ite! Xoossaa kawotethay yaana gakkanaw hachchife doomada ha woyne ushshaafe zaarada uyikke" yaagis. 19Uythaa ekkidi, galati simmidi, "Hayssi hinttew imettiya ta ashuwa. Hayssa oothishe tana qoppite" yaagidi meenthidi enttaw immis. 20Hessadakka, kahuwappe guye ushshaa ekkidi, "Ha ushshay hinttew gukkida ta suuthan gidiya ooratha caaquwa. 21Gidoshin, tana aathi immana uraa kushey taara issife gaytaana. 22Asa Na7ay iyaw geetettoyssa mela hayqqanaw de7ees, shin iya aathi immiya uraa ayye" yaagis. 23Entti bantta giddon, "Hayssa ooni oothanee" gidi woli oychchidosona. 24Qassi entta giddon gita gidanay oone giya palami medhettis. 25Yesuusi enttako, "Deriya kawoti bantta asaa wolqqan haarosona; bantta deriya bolla godateyssataskka banttana, 'Lo77o ootheyssata' yaagidi xeegosona. 26Shin hintte giddon hessa mela gidoppo. Hintte giddon bayratey kaaloda hano; kaaletheyssi kaalleyssada hano. 27Hanoshin, mokkeyssafenne Moketteyssafe awussi aadhdhi? Moketteyssa gidenneyye? Shin taani hintte giddon mokkeyssa mela. 28"Hintteka ta metuwan taappe shaakettonna taara minnidi eqqidayssata. 29- 30Hintte ta gaytappe maana mela, uyana melanne araatata bolla uttidi tammanne nam77u Isra7eele sheeshata bolla pirddana mela ta aaway tana shuumidayssada takka hinttena ta kawotethan shuumana" yaagis. 31Kaallidikka Yesuusi, "Simoona, Simoona, Xalahey hinttena gistteda harqqanaw woossis. 32Shin taani ne ammanoy dhayonna mela new gaannatas. Nekka simmida wode ne ishata mintha" yaagis. 33Simooni, "Godaw, taani neera qashettanawunne hayqqanaw giigettas" yaagis. 34Yesuusi Phexiroosakko, "Ta new odays; hachchi kuttoy waassanaappe sinthe ne tana heedzu toho kaddana" yaagis. 35Kaallidikka, Yesuusi enttako, "Taani hinttena korojjoy, karxiiteynne caammi baynna kiittida wode hinttew paccidabay de7ii?" yaagidi oychchis. Entti zaaridi, "Aykkoyka paccibeenna" yaagidosona. 36I enttako, "Ha77i korojjoynne karxiitey de7ey oykko; mashshi baynnay ba afilaa bayzidi mashsha shammo. 37Haa si7ite! 'Geellatara taybettis' geetettidi xaafettidayssi tanan polettanaw bessees. Ee, ta gisho xaafettidabay poletteyssi tumattis" yaagis. 38Iya tamaareti, "Godaw hayssan nam77u mashshi de7ees" yaagidosona. I, "Gidana" yaagis. 39Yesuusi kase meezetidayssada denddidi Shamaho Deriya bolla keyis. Iya tamaareti iya kaallidosona. 40He bessaa gakkida wode "Paacen gelonna mela woossite" yaagis. 41Enttafe shuchchi holin gakkiya soo mela haakkidi gulbbatidi woossis. 42"Ta aawaw, ne shene gidikko ha metuwa taappe aatha. Shin ta shene gidoppo ne sheney hano" yaagidi woossis. 43Kiitanchchoy saloppe qonccidi minthis. 44Daro un77ettidi minthidi woossees. Iya cawaykka suuthi xokkiyada sa7an xokkees. 45Yesuusi woosaa wurssidi ba tamaaretakko yis. Entti, azzaniyappe denddoyssan daaburidi dhiskkidashin demmidi, 46"Ays dhiskkeetii? Paacen gelonna mela denddidi woossite" yaagis. 47I buroo oda bolla de7ishin daro asati yidosona. Tammanne nam77atappe issoy Yihuda geetetteyssi enttana kaalethees. I Yesuusa yeeranaw mati shiiqis. 48Shin Yesuusi, "Yihuda, Asa Na7aa yeerada aatha immanee?" yaagis. 49Yesuusa tamaareti he hanuwa be7idi, "Godaw mashshan shocino?" yaagidosona. 50Entta giddofe issoy kahine halaqaa oosanchchuwa shocidi ushachcha haytha qanxidi yeggis. 51Shin Yesuusi, "Agga! Diggofite" yaagis. Uraa haythaa bochchidi pathis. 52Hessafe guye, Yesuusi bana oykkanaw yida kahine halaqatakko, Xoossa Keetha naageyssata shuumatakkonne cimatakko, "Paanno oykkiya asada mashshenne xam77a oykkidi yidetii? 53Ubba gallas Xoossa Keethan ta hinttera de7iya wode ta bolla kushe wothibeeketa. Shin hayssi dhuma kawotethay haarida wodenne hintte wode" yaagis. 54Hessafe guye, Yesuusa oykkidi kahine halaqaa zabbaa efidosona. Phexiroosi haahon Yesuusa kaallees. 55Asati kahine halaqaa zabban tama eethidi wolla uttidashin Phexiroosi enttara issife uttis. 56Issi aylliya Phexiroosi tama matan uttidayssa cadda xeellada, "Ha uray iyara de7ees" yaagasu. 57Shin Phexiroosi, "Ha maccasete ta he uraa erikke" yaagidi kaddis. 58Guutha wodeppe guye issi hara addey iya be7idi, "Nekka enttafe issuwa" yaagis. Shin Phexiroosi, "Ha addiyaw tana gidikke" yaagis. 59Issi saate mela gam77idaappe guye issi hara addey tillisidi, "Ha uray Galiilappe gidiya gisho sidhey baynna iyara de7ees" yaagis. 60Shin Phexiroosi, "Ha addiyaw, ne geyssa ta erikke" yaagis. I he oda onggonna de7ishin kuttoy waassis. 61Goday guye simmidi Phexiroosa xeellis. Phexiroosi, "Hachchi kuttoy waassanaappe sinthe ne tana heedzu toho kaddana" yaagidi, Goday odida qaala akeekis. 62Phexiroosi kare keyidi daro kokkoridi yeekkis. 63Yesuusa naagiya asati iya leqisonne deshethi oykkidosona. 64Iya ayfiyaa goozidi "Ane tinbbite oda; nena dechchiday oonee?" yaagidi oychchosona. 65Hara daro cashshe cayidi kawushshosona. 66Sa7i wonttiya wode Ayhude biitta cimati, kahine halaqatinne higge asttamaareti shiiqidi, Yesuusa bantta sinthe shiishidosona. 67Entti, "Neeni Kiristtoosee? Ane nuus oda?" yaagidi oychchidosona. Yesuusi, "Ta odiyakko ammanekketa. 68Ta oychchiyako zaarekketa. 69Shin Asa Na7ay hayssafe gede baggan wolqqaama Xoossaa ushachcha baggan uttana" yaagis. 70He wode ubbay, "Yaatin, neeni Xoossaa na7ee?" yaagidosona. I, "Ta Xoossaa na7a gideyssa hintte gideta" yaagis. 71Entti, "Hiza, hara markka ay koshshii? I ba inxarssan odishin nu si7ida" yaagidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\