Luuqaasa 23

1He bessan shiiqida shanggoti ubbay denddidi Yesuusa Philaaxoosakko efidosona. 2"Ha uray nu asaa balethishin, kawuwas giira giironna mela diggishininne qassi, 'Taani Kiristtoosa hintte kawuwa' yaagishin demmida" yaagidi mootidosona. 3Philaaxoosi Yesuusa, "Neeni Ayhudeta kawoyye?" yaagidi oychchis. Yesuusi, "Ee, ne gidayssa mela" yaagis. 4Philaaxoosi kahine halaqatakkonne asaakko, "Ha uraa bolla taani issi balakka demmabiikke" yaagis. 5Shin entti, "Ha uray Galiilappe doomidi hayssa gakkanaw Yihuda kumethaa iitabaas denthethees" yaagidi minthi odidosona. 6Philaaxoosi hessa si7ida wode Yesuusi Galiila aseekko eranaw koyidi iya oychchis. 7Yesuusi Heroodisa biittaafe yida asi gideyssa Philaaxoosi erida wode Heroodisi he wode Yerusalaamen de7iya gisho iyaakko yeddis. 8Heroodisi Yesuusa be7anaw daro wodeppe koyishe de7iya gisho iya be7ida wode daro ufayttis. Ays giikko, iyabaa si7ida gisho malaalisiyabaa oothin be7anaw amottishe de7ees. 9Heroodisi Yesuusa daro oyshota oychchis, shin I aykkoka zaaribeenna. 10Kahineta halaqatinne higge asttamaareti yan eqqidi minthidi iya mootosona. 11Heroodisaranne iya wotaaddaretara Yesuusa kadhidosonanne leqisidosona. Bonchcho afilaa mayzidi Philaaxoosakko zaaridi yeddidosona. 12Heroodisaranne Philaaxoosara kase morkkeshin he gallas wolla giigidosona. 13Philaaxoosi kahine halaqata, asaa haareyssatanne asaa xeegidi, 14" 'Ha uray asaa geellatethas denthethees' gidi taakko ehideta. Takka hintte sinthan pilggada hintte shiishida mootuwas aybi balakka demmabiikke. 15Heroodisi, hessatho aybi balakka iya bolla demmiboonna gisho nuukko yeddis. Tumakka ha uray hayqos gathiya aybi balakka oothibeenna. 16Hessa gisho, iya garaafada billa yeddana" yaagis. 17Hessa I giday Faasikka Baale wode issi asi enttaw billanayssi iyaw attonnabaa gidiya gishossa. 18Derey ubbay issi bolla, "Ha uraa gede digga, nuus Barbbaana billa" yaagidi waassidosona. 19Barbbaani katamaa giddon asaa iitabaas denthethidi ase wodhdhidi qashettida asi. 20Philaaxoosi Yesuusa billanaw koyidi asaas zaari odis. 21Gidoshin, asay, "Kaqqa! Kaqqa!" yaagidi waassidosona. 22Philaaxoosi heedzantho, "Ha uray qohidabay aybe? Wodhos gathiya bala ta demmabiikke. Hessa gisho, garaafada yedda aggana" yaagis. 23Entti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Kaqettanaw bessees" gidi minthi waassidosona. Entta waasoykka xoonis. 24Entta oyshaa gisho gidi Philaaxoosi iya bolla pirddis. 25Asaa iitabaas denthetheyssanne ase wodhdhidi qashettidayssa billana mela woossida, he uraa enttaw billis. Shin Yesuusa entti koyidabaa oothana mela enttaw aathi immis. 26Yesuusa oykkidi efishin Simoona giya Qereena biitta addey gaxareppe yishin, demmidi masqaliya toossidi Yesuusa kaallidi baana mela un77ethidosona. 27Daro asaynne bantta tiraa iccishe yeekkiya maccasati iya guyiyara kaalloosona. 28Shin Yesuusi enttako guye simmidi, "Hinttenoo, Yerusalaame maccasato, hintte huu7esinne hintte naytas yeekkiteppe attin taw yeekkofite. 29'Hekko maynthati, yelonna ulotinne dhanthonna dhanthati anjjettidosona' hintte yaagana gallasay yaana. 30He wode dereta, 'Nu bolla kunddite', zumatakka, 'Nuna kammite' yaagana. 31Hiza, qaye mithaa hessatho oothiko mela mithaa waatanddeshsha?" yaagis. 32Iyara wodhanaw hara nam77u worandzota efidosona. 33Qeeraniyo geetettiya bessaa gathidi kaqqidosona. Worandzotappe issuwa ushachcha baggara hankkuwa haddirssa baggara kaqqidosona. 34Yesuusi, "Ta aawaw, entti ay oothiyako eronna gisho neeni enttaw atto yaaga" yaagis. Entti iya afilaa bolla saama yeggidi shaakettidi ekkidosona. 35Asay eqqidi xeellosona, shin deriya haareyssati, "Harata ashshis; Xoossay doorida Kiristtoosi iya gidikko ane bana ashsho" yaagidi leqisidosona. 36Wotaaddareti iyaakko shiiqidi, caala woyne ushshaa immidosona. 37Yaatidi, "Neeni Ayhudeta kawo gidikko ne huu7iya ashsha" yaagidi leqisidosona. 38Iyaw huu7e baggara, "Hayssi Ayhudeta kawo" yaagiya xuufey de7ees. 39Kaqettida worandzotappe issoy cashshe sa7ara goochchishe, "Ane neeni Kiristtoosa gidikko, nenakka nunakka ashsha" yaagis. 40Shin hankko worandzoy, "Neeni hayssa mela pirddan de7ashe hari attoshin, Xoossaas yayyikii? 41Nuuni nu balaas bessiya pirdda ekkoos, shin ha uray issi iitabaakka oothibeenna" yaagidi hanqettis. 42Qassika, "Yesuusa, ne ne kawotethaara yaa wode tana qoppa" yaagis. 43Yesuusi, "Ta new tuma odays; hachchi neeni taara gannaten gidana" yaagis. 44- 45He gallas usuppun saateppe bidi uddufun saate gakkanaw away poo7uwa diggida gisho biitta ubbaa bolla dhuma gidis. Xoossa Keetha magaraajjoy daakettidi nam77an shaakettis. 46Yesuusi, qaala dhoqqu oothidi, "Ta aawaw, ta ta shemppiw ne kushen sheedhdhays" yaagidi hayqqis. 47Mato halaqay, hanidayssa be7idi, "Hayssi uray tumakka xillo" yaagidi Xoossaa galatis. 48Ha haniyabaa be7anaw he bessaa shiiqida asa ubbay hanidabaa be7ida wode bantta tiraa iccishe bantta soo simmidosona. 49Gidoshin, Yesuusa matan eriya asa ubbay, hessadakka Galiilappe kaallidi yida maccasati hessa be7ishe haahon eqqidosona. 50- 51Ayhude shanggotappe issoy, Yoosefa geetettiya uray de7ees. I Armmatiyasa geetettiya Yihuda katamaappe yis. I lo77onne Xillo asi gidiya gisho Xoossaa kawotethaa yuussaa naagees. Shanggotappe issuwa gidishe entta zoretethaaninne oosuwan deenna. 52He uray Philaaxoosakko bidi, Yesuusa ahaa mooganaw taw imma gidi woossis. 53Philaaxoosi ekka yaagin, Yesuusa ahaa wodhisidi afilara xaaxis. Zaallafe woocidi kessida hara asi moogettonna ooratha duufon wothis. 54Sambbaati gelana haniya gisho he gallasay giigetetha qamma. 55Galiilappe denddidi Yesuusa kaallidi yida maccasati Yoosefara bidi iya ahaa waati moogiyakko duufuwa akeekidi be7idosona. 56Yaappe simmidi shittonne qibaatiya giigisidosona. Higgey kiitteyssa mela Sambbaata gallas shemppi pee7idosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\