Luuqaasa 24

1Saaminttafe koyro gallas, wogga wode wontta daro guura, maccasati bantta giigisida shittuwa ekkidi duufuwa bidosona. 2Entti yaa gakkiya wode duufuwa doonan de7iya shuchchay gondderettidi kichchoyssa demmidosona. 3Entti duufuwa gaathi gelidosona, shin Godaa Yesuusa ahaa demmibookkona. 4Entti yan eqqidi aybi hanidee gidi qoppishin akeekonna daro phooliya afila ma77ida nam77u asati entta matan eqqidosona. 5Maccasati yashettidi bantta huu7iya sa7an ziqqi oothidi de7ishin, asati enttako, "De7on de7eyssa hayqota giddon ays koyeetii? 6- 7I hayssan deenna; hayqoppe denddis, 'Asa Na7ay nagaranchchota kushen aadhdhi imettana; enttika iya kaqqana. I heedzantho qamman hayqoppe denddana' yaagidi, I hinttera Galiilan de7ishe hinttew odida qaala qoppite" yaagis. 8Maccasati he wode iya qaala qoppidosona. 9Maccasati duufuwappe simmidi hanidabaa ubbaa tammanne issotasinne haratasikka odidosona. 10Hessa hawaaretas odiday Magdela Mayraamo, Yohaanna, Yayqooba aayiw Mayraamonne enttara de7iya hara maccasata. 11Shin enttaw maccasati odidayssi elmmo daanin ammanibookkona. 12Shin Phexiroosi denddi woxxidi duufo bis. He bessaa gakkidi hokki gaathi xeelliya wode moogo afilaa xalaala be7is. Hanidaban malaalettishe ba soo simmis. 13He gallas kaalliya tamaaretappe nam77ati Yerusalaameppe tammanne issi kilo mitire haakkiya Emmahuuse gutaa boosona. 14Entti wolla hanidabaa ubbaa odettoosona. 15Entti he hanotabaa qoppishenne odettishe biya wode Yesuusi ba huu7en shiiqidi enttara bees. 16Hanoshin, entti iya eronna mela entta ayfey oykettis. 17I, "Hintte wolla oge bolla de7ishe odetteyssi aybe?" yaagis. Entti azzanidi si77i gidi eqqidosona. 18Enttafe issoy Qeliyoopha geetetteyssi, "Ha qammata giddon Yerusalaamen hanidabaa eronnayssi, ne biittaas imatheyye?" yaagis. 19I zaaridi, "I hanidayssi aybee?" yaagidi oychchis. Entti, "Xoossaa sinthaninne asa sinthan oosoninne odan mino nabe gidida Naazirete Yesuusabaa. 20Iya kahine halaqatinne nuna haareyssati hayqo pirddas aathi immidi, kaqqidosona. 21Nuuni Isra7eele asaa wozande gidi ufayttidi naagidashin hayssi hanin hachchi heedzantho qamma. 22Qassi nu giddofe issi issi maccasati nuna malaalisidosona. Entti hachchi wontta guura duufuwa bidosona. 23Iya ahaa dhayida wode simmi yidi, 'I paxa de7ees' yaagiya kiitanchchoti qonccin be7ida yaagidi odidosona. 24Nu giddofekka issoti issoti duufuwa bidi maccasati odidayssatho hanin be7idosona, shin iya be7ibookkona" yaagis. 25I enttako, "Hinttenoo, akeekonna asaw, hintte wozanay nabeti odidabaa ubbaa ammananaw gam77eyssato, 26Kiristtoosi ha metuwa ekkanawunne ba bonchchuwan gelanaw bessennee?" yaagis. 27Museppenne nabeta ubbaafe denddidi Geeshsha Maxaafan iyabay xaafettidayssa ubbaa enttaw qonccisis. 28Entti biya gutaakko matattida wode Yesuusi aadhdhidi haaho soo biya daanin, 29Entti, "Sa7ay qammida gisho nuura aqa" yaagidi minthidi woossidosona. Hessa gisho, enttara aqanaw gelis. 30Enttara issife gayta bolla uttidi, uythaa denthidi, meenthi anjjidi enttaw immis. 31He wode entti erana mela entta ayfey dooyettis. Enttika eridosona. Shin I enttafe geemmis. 32Entti, "Nu ogiya bolla de7ishin I nuus Geeshsha Maxaafaa birshshishininne nuna haasayisishin nu wozanay xuugettibeenne?" yaagidosona. 33He wode denddidi guye Yerusalaame yidosona. Tammanne issotinne harati issi bolla shiiqidi de7ishin demmidosona. 34Entti, "Goday tuma denddis; Simoonas qonccis" yaagidosona. 35He nam77u tamaareti Emmahuuse ogiya bolla de7ishin hanidayssanne uythaa meenthida wode waati iya eridaakko enttaw odidosona. 36Nam77u tamaareti hessa oda bolla de7ishin, Yesuusi entta giddon eqqidi, "Saroy hinttew gido" yaagis. 37Gidoshin, entti dagammidi, moytille be7ida daanin yayyidosona. 38I enttako, "Ays babbidetii? Ays sidhey hintte wozanan gelidee? 39Ta kushiyanne ta tohuwa be7ite; taani tana. Qassi oykkidi be7ite; tanan hintte be7eyssada, moytilles ashoynne meqethi baawa" yaagis. 40Yaagidi, ba tohuwanne ba kushiya entta bessis. 41Entti ufayssafe denddoyssan ammanonna malaaletethan de7ishin, Yesuusi enttako, "Hayssan hinttew miyabay de7ii?" yaagis. 42Entti issi caacettida molo iyaw immidosona. 43I ekkidi entta sinthan mis. 44I, "Ta hinttera gam77ida wode ubban Muse maxaafatan, nabeta maxaafataninne Mazmure maxaafatan, ta gisho xaafettidabay ubbay polettanaw bessees yaagada ta hinttew odida qaalay hayssa" yaagis. 45He wode Geeshsha Maxaafata akeekana mela wozanaa entta dooyis. 46Hessadakka, "Kiristtoosi waaye ekkana, heedzantho qamman hayqoppe denddana yaagidi xaafettis. 47Yerusalaameppe denddidi asaa ubbaas nagaraappe maarotethaynne atotethay iya sunthan markkattana. 48Hintte hessas markkatta. 49Hekko, takka ta aaway immida ufayssaa hinttew yeddana. Hintte saloppe wolqqa ma77ana gakkanaw Yerusalaame kataman gam77ite" yaagis. 50Hessafe guye, Bitaaniya katamaa enttana ekkidi bis. Ba kushiya denthidi anjjis. 51Enttana anjjishe enttafe shaakettidi pude salo ekettis. 52Entti ziggi goynnidi daro ufayssan Yerusalaame simmidosona. 53Xoossaa ubbaa wode galatishe Xoossa Keethan gam77idosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\