Luuqaasa 3

1Kawoy Xibaaryoosi Roome biittan kawotin, tammanne ichchashantho laythan, Phenxe Philaaxoosi Yihuda haariya wode Heroodisi Galiila haariya wode iya ishaa Filphoosi Ixuuriyasanne Xirakkonddoosa haariya wode Lisaniyoosi Ablaanisa haariya wode 2Haannaranne Qayyaafara kahine halaqa gidi de7ishin, Xoossaa qaalay Zakkariyaasa na7aa Yohaannisakko bazzo biittaa yis. 3Yohaannisi, "Hintte nagaraappe simmitenne xammaqetite. Xoossay hintte nagaraa atto gaana" yaagidi tamaarssishe Yorddaanose Shaafaa heeran de7iya biitta ubbaa bis. 4Hessika nabey Isayaasi ba maxaafan, "Bazzo giddon ba qaala dhoqqu oothidi, waassiya uraa qaalay, 'Godaa ogiya giigisite, horogaakka piddi oothite. 5Aafo ubbay kumana, zumaynne derey ziqqi gaana. Wobbe ogey luulana, giigonna horogay qinxi gaana. 6Asho ma77ida ubbay, Xoossaa ashuwa be7ana' " gidi xaafidayssada hanis. 7Yohaannisi, ba kushen xammaqettanaw yida asaakko, "Hinttenoo, shoosha nayto yaanaw de7iya hanquwafe attana mela hinttena zoriday oonee? 8Hiza, hintte simuwa qonccisiya lo77o ooso oothite, hintte wozanan, 'Nuus, nu aaway Abrahamey de7ees gidi ceeqettofite.' Haa si7ite, ha shuchchatappe Xoossay Abrahames na7a kessanaw dandda7ees. 9Hekko, beexey mithaa xaphon de7ees. Hiza, lo77o ayfe ayfonna mitha ubbay qanxettidi taman yegettana" yaagis. 10Asay, "Yaatin nuuni ay oothinoo?" yaagidi oychchidosona. 11Yohaannisi zaaridi, "Nam77u afili de7iya asi baynnayssas immo. Kathi de7eyssi baynnayssas immo" yaagis. 12Qaraxa qanxiseyssati xammaqettanaw yidi, "Asttamaariyaw, nuuni ay oothinoo?" yaagidosona. 13I zaaridi, "Hintte qanxisanaw kiitettoyssafe aathidi ekkofite" yaagis. 14Qassi wotaaddareti yidi, "Nuuni ay oothinoo" yaagidi oychchidosona. Yohaannisi, "Ooddebaakka wolqqan dafidi ekkofite, oonakka worddon mootoppite, hintte damoozey hinttew gido; ufayttidi de7ite" yaagis. 15Asay Kiristtoosa naagishe de7iya gisho Yohaannisa, "I Kiristtoosa gidanddeshshaa?" gidi qoppidosona. 16Yohaannisi ubbaas zaaridi, "Taani hinttena haathan xammaqays, shin taappe aadhdhidi wolqqaameyssi yaana. Taani iya caammaa wodoruwa billanaw bessonna asi. I hinttena Geeshsha Ayyaananinne taman xammaqana. 17Wudumman de7iya kathaa polo geeshshanaw pithey iya kushen de7ees. Geeshsha kathaa ba shaaliyan qolana; kaliya dhayonna taman xuuggana" yaagis. 18Qassi Yohaannisi asaa daro zore zoridi Wonggelaa odis. 19Shin Yohaannisi Heroodisi ba ishaa machchiw, Heroodiyada, ekkida gishonne haraa iita oosota gisho kaccida wode 20Heroodisi kaseyssa bolla haraba ubbaa gujjidi Yohaannisa woyne gelssis. 21Yohaannisi qashettanaappe sinthe asaa ubbaa xammaqidi simmin, Yesuusikka qassi xammaqettis. I woossishin saloy dooyettis. 22Geeshsha Ayyaanay holleda benttishe iya bolla uttis. Saloppe "Taani dosiya na7ay nena; ne tana ufayssaasa" yaagiya qaalay yis. 23Yesuusi tamaarsso oykkiya wode iyaw hasttamu laythi gidishin, asay iya Yoosefa na7a gidi qoppis. Yoosefi Eele na7a, 24Eeley Maate na7a, Maatey Leewe na7a, Leewey Malkka na7a, Malkkey Yoona na7a, Yooni Yoosefa na7a, 25Yoosefi Mataate na7a, Mataatey Amoxe na7a, Amoxey Nahoome na7a, Nahoomey Asiliime na7a, Asiliimey Naage na7a, 26Naagey Ma7aate na7a, Ma7aatey Mataatiye na7a, Mataatiyey Samaye na7a, 27Samayey Yihuda na7a, Yihudi Yoonane na7a, Yoonaney Rase na7a, Rasey Zerubaabela na7a, Zerubaabeley Salatiyaale na7a, Salatiyaaley Neere na7a, 28Neerey Malkka na7a, Malkkey Haade na7a, Haadey Qoosame na7a, Qoosamey Elmodaane na7a, Elmodaaney Eere na7a, 29Eerey Yoose7e na7a, Yoose7ey Alaazara na7a, Alaazari Yoorame na7a, Yooramey Maate na7a, Maatey Leewe na7a, 30Leewey Simoona na7a, Simooni Yihuda na7a, Yihudi Yoosefa na7a, Yoosefi Yoonane na7a, Yoonaney Eliyaaqeme na7a, 31Eliyaaqemey Maliyye na7a, Maliyyey Maynaane na7a, Maynaaney Maate na7a, Maatey Naatane na7a, Naataney Dawite na7a, 32Dawitey Isseyye na7a, Isseyyey Iyobeede na7a, Iyobeedey Boo7eza na7a, Boo7ezi Salmoona na7a, Salmooney Na7asoona na7a, 33Na7asooney Aminaadabe na7a, Aminaadabey Raame na7a, Raamey Arnne na7a, Arnney Asroome na7a, 34Asroomey Faarese na7a, Faaresey Yihuda na7a, Yihudi Yayqooba na7a, Yayqoobi Yisaaqa na7a, Yisaaqi Abrahame na7a, Abrahamey Taara na7a, 35Taari Naakkore na7a, Naakkorey Saruuge na7a, Saruugey Rehu na7a, Rehuy Faaleqe na7a, Faaleqey Ebeera na7a, Ebeeroy Seela na7a, 36Seeli Qaynaame na7a, Qaynaamey Arfakisaada na7a, Arfakisaadey Seeme na7a, Seemey Nohe na7a, Nohey Laamehe na7a, 37Laamehey Matusaala na7a, Matusaali Heenoke na7a, Heenokey Yaarede na7a, Yaaredey Malaal77ela na7a, Malaal77eli Qaynaane na7a, 38Qaynaaney Heenosa na7a, Heenosey Seeta na7a, Seetey Addaame na7a, Addaamey Xoossaa na7a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\