Luuqaasa 4

1Yesuusi Geeshsha Ayyaanan kumidi Yorddaanose Shaafappe simmida mela Ayyaanay iya bazzo efis. 2Yan oytamu gallasinne qamma xalahen paacettis. He gallasatan aykkoka moonna gam77ida gisho wurssethan koshattis. 3Xalahey iyaakko, "Neeni Xoossaa na7a gidikko ane hayssi shuchchay uythu gido gada kiitta" yaagis. 4Yesuusi zaaridi, "Asi uytha xalaalan deenna geetettidi xaafettis" yaagis. 5Hessafe guye, Xalahey Yesuusa adussa dere bolla kessidi ha alamiya kawotethata ayfe qiphi zaaranaw bessis. 6Xalahey, "Ha ubbaas maataynne bonchchoy taw imettis. Taani dosida ooddeskka immiya gisho new immana. 7Hessa gisho, neeni taw goynniko ubbay new gidana" yaagis. 8Yesuusi zaaridi, "Ne Godaa, ne Xoossaa, iya xalaala goynna geetettidi xaafettis" yaagis. 9Wurssethan Xalahey Yesuusa Yerusalaame efidi Xoossa Keethas huu7iya bolla essidi, "Neeni Xoossaa na7a gidikko ane duge sa7an nena yegga. 10Ays giikko, 'Nena naagiya Kiitanchchota Xoossay ne gisho kiittana. 11Entti ne tohoy shuchchan dhubettonna mela, bantta kushiyan dhoqqu oothidi nena denthana' geetettidi xaafettis" yaagis. 12Yesuusi zaaridi, "Ne Godaa Xoossaa paaccofa geetettidi xaafettis" yaagis. 13Xalahey Yesuusa paaciya wurssidaappe guye hara injje wode demmana gakkanaw iyappe shaakettis. 14Yesuusi Ayyaana wolqqan kumidi Galiila simmis. Iya sunthay heeran de7iya biitta ubban keyis. 15I Ayhude Woosa Keethi gelidi tamaarssis; asa ubbay iya galatidosona. 16Yaappe I diccida katamaa Naazirete yis. Kase meezetidayssada Sambbaata gallas Ayhude Woosa Keethi gelis. Nabbabanawukka denddi eqqis. 17Nabiya Isayaasa maxaafay iyaw imettin, dooyidi, hayssada yaagidi xaafettidayssa demmis: 18"Godaa Ayyaanay ta bolla de7ees, manqotas Wonggelaa odana mela Xoossay tana dooris. Qashettidayssatas biletethi, qooqidayssata xeelisanaasinne un77ettidayssata birshshana mela, 19Xoossay keehanaw qoppida laythaa odana mela tana kiittis" yaagis. 20Hessafe guye, maxaafaa xaaxidi haggaazeyssas immidi tamaarssanaw uttis. Ayhude Woosa Keethan de7iya asati ubbay caddi xeellosona. 21I, "Hayssi hintte haythan hintte si7iya ha maxaafaa qaalay hachchi polettis" yaagis. 22Ubbay iyabaa darssidi odettoosona. Qassi iya doonappe keyaa aadho keehatethan kumida qaalan malaalettishe, "Hayssi Yoosefa na7aa gidenneyye?" yaagidosona. 23I, " 'Neno dhale aawaw nena ashsha, Qifirnahoomen ne oothidabaa nu si77oyssa qassi hayssan ne kataman ootha' yaagiya leemisuwan hintte tana gaanayssas sidhey baawa" yaagis. 24Qassi, "Tuma odays; nabey ba yelettida biittan bonchchettena. 25"Ta hinttew tuma odays; saloy heedzu laythinne bagga gorddettin mino koshi biitta ubban de7iya Eliyaasa wode daro am77eti Isra7eelen de7oosona. 26Eliyaasi enttafe issinnekokka kiitettibeenna. Shin Sarapttan de7iya am77eeko kiitettis. 27Nabiya Elssa7e wode Isra7eelen daro baro hargganchchoti de7oosona. Shin Soore uraa Ni7imaaneppe attin oonikka paxibeenna" yaagis. 28Ayhude Woosa Keethan de7iya asa ubbay hessa si7ida wode daro yilotidosona. 29Bantta uttida bessaafe denddidi zuma bolla keexettida katamaappe gaxa kessidi sugi yeddanaw aafo doona efidosona. 30Shin I entta giddora kanthidi aadhdhis. 31Yaappe Galiila biittan de7iya Qifirnahoome katamaa bis. Yan Sambbaata gallas asaa tamaarssis. 32I tamaarssey maatara gidiya gisho ubbay iya timirttiyan malaalettidosona. 33Ayhude Woosa Keethan tuna ayyaanay oykkida uray de7ees. 34I, "Naazirete Yesuusa nuna ays waaysay nuuppe haakka; neeni yiday nuna dhayssanaaseyye? Neeni ooneekko taani erays. Neeni Xoossaafe yida Geeshsha" yaagidi waassis. 35Yesuusi tuna ayyaanaakko, "Si7i gada ha uraappe keya" yaagidi hanqis. Tuna ayyaanay uraa asaa ubbaa sinthan holi yeggidi aykkoka qohonna yeddidi keyis. 36Asa ubbay malaalettidosona. Wolikko, "Hanos, hayssi aybi timirtte? Tuna ayyaanata maataninne wolqqan kiittees; enttika keyosona" yaagidosona. 37Iya sunthay heera ubban keyis. 38Hessafe guye, Yesuusi Ayhude Woosa Keethafe keyidi Simoona soo gelis. Simoona machche aayyaa mino qoxo misha harggen sakettasu. Iyo pathana mela Yesuusa woossidosona. 39I hiixaakko shiiqi hokkidi I harggiya hanqis. Mishay aggin ellesa denddada entta mokkasu. 40Away wullana hanishin dumma dumma harggiyan oykettida asaa iyaakko ehidosona. I issuwa issuwa bolla ba kushiya wothidi pathis. 41Tuna ayyaanati qassi, "Neeni, Xoossaa na7aa" gidi waassishe daro asaappe keyidosona. Shin I enttana hanqis. I Kiristtoosa gideyssa entti eriya gisho issibaakka odettonna mela diggis. 42Buroo wonttiya wode Yesuusi issi geema bessi bis. Asay koyishe I de7iya bessaa yidosona. Enttafe I shaakettidi boonna mela butetidosona. 43Shin I, "Taani hara katamata bada Xoossaa kawotethaa Wonggelaa markkattanaw bessees. Ta kiitettiday hessassa" yaagis. 44Yihuda biittan de7iya Ayhude Woosa Keethan sabbakis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\