Luuqaasa 5

1Issi gallas Yesuusi Gensareexe Abbaa matan eqqidashin daro asay iya yuushuwa un77ethidi, I tamaarssiya Xoossaa qaala si7oosona. 2Yan haatha gaxan de7iya nam77u wogolota be7is. Molo oykkiya asati wogolotappe wodhdhidi bantta gitiya meeccosona. 3He wogolotappe Simoonayssan gelidi biittaafe guuthi giddo shiishana mela oychchis. Yaatidi, he wogoluwa bolla uttidi asaa tamaarssis. 4Ba tamaarssuwa onggidaappe guye Simoonakko, "Gede ciimmuwako shiishada moluwa oykkanaw hintte gitiya yeggite" yaagis. 5Simooni zaaridi, "Asttamaariyaw, qamma kumethaa daaburishe aqidi aykkoka oykkibookko, shin ne giikko gitiya yeggana" yaagis. 6Entti gitiya yeggida wode gitey daakettana gakkanaw daro molo oykkidosona. 7Hara wogoluwan de7iya bantta laggeti yidi, banttana maaddana mela wuttidi xeegidosona. Entti yidi nam77u wogolota, haathan mitettana gakkanaw molon kunthidosona. 8Simoon Phexiroosi hessa be7ida wode Yesuusa sinthan kunddidi, "Godaw, taani nagaranchcho asi gidiya gisho taappe shaaketta" yaagis. 9Hessa I giday inne iyara de7eyssati oykkida moluwa darotethan malaalettida gishossa. 10Qassi Simoona lagge gidida Zabdiyoosa nayti Yayqoobaranne Yohaannisara malaalettidosona. Yesuusi Simoonakko, "Babbofa! Hizappe neeni ase oykkiya asi gidana" yaagis. 11Entti wogolota gaxa shiishidaappe guye ubbaa aggidi Yesuusa kaallidosona. 12Yesuusi katamatappe issuwan de7ishin issi baro harggen oykettida asi he kataman de7ees. He uray Yesuusa be7idi iya sinthan gufannidi, "Godaw, ne shene gidikko tana geeshshanaw dandda7aasa" gidi woossis. 13Yesuusi ba kushiya yeddi bochchidi, "Ee, ta shene; geeya" yaagis. Iira baro harggey uraappe kichchis. 14Yesuusi, "Hayssa ooddeskka odoppa, shin bada nenatethaa Ayhude kahiniya bessa. Ne geeyidayssas markka gidana mela Musey kiittida yarshshuwa yarshsha" gidi kiittis. 15Gidoshin, iya sunthay kaseppe aadhdhidi dalggishe bis. Daro asay I odiyabaa si7anawunne bantta harggiyafe paxanaw yoosona. 16Shin Yesuusi daro wode geema bessi bidi woossees. 17Issi gallas Yesuusi tamaarssishin Galiilappenne Yihuda heera ubbaafe qassi Yerusalaameppekka yida Farisaawetinne higge asttamaareti yan uttidosona. Asaa pathiya Godaa wolqqayka iyara de7ees. 18He wode asay issi gundda asi halara tookkidi ehidosona. Soo gelssidi iya sinthan wothanaw qoppidosona. 19Shin asaa darotethaafe denddoyssan soo gelssanaw xoonettidi keethaa bolla keyidi, kaara qawuxidi, hargganchchuwa halara asaa shaakkidi Yesuusa sinthan yeggidosona. 20Yesuusi entta ammanuwa be7idi, "La addiyaw, ne nagaray qushettis" yaagis. 21Higge asttamaaretinne Farisaaweti, "Hayssi Xoossaa bolla yaagidi odettey oonee? Issi Xoossaafe attin hari nagara quchchanaw dandda7ey oonee?" yaagidi qoppidosona. 22Yesuusi entta qofaa erida gisho enttako, "Hintte wozanan hessatho ays qoppeetii? 23'Ne nagaray qushettis geyssafenne denddada ba geyssafe awussi kawuyii?' 24Shin ta hessa giday Asa Na7ay sa7a bolla nagara quchchanaw maati de7eyssa hintte erana melassa." Hessafe kaallidi, gundda uraakko, "Dendda; ne alggaa tookkada ne soo ba" yaagis. 25I ellesi denddidi entta sinthan eqqis; I tookettidi yida alggaa tookkidi Xoossaa galatishe ba soo bis. 26He wode ubbayka malaalettidosona. Xoossaa galatishe, "Hachchi gita malaata be7ida" yaagidi yashettidosona. 27Hessafe guye, Yesuusi yaappe keyidi bis. Leewe geetettiya issi qaraxa qanxiseyssi qaraxa qanxisiya bessan uttidayssa be7idi, "Tana kaalla" yaagis. 28I ubbabaa aggi denddidi iya kaallis. 29He Leewey ba son gita gibira giigisis. Daro qaraxa qanxiseyssatinne hara asati kathaa maanaw uttidosona. 30Farisaawetinne higge asttamaareti, "Qaraxa qanxeyssataranne nagaranchchotara ays meetinne uyeetii?" yaagidi Yesuusa tamaareta bolla zuuzummidosona. 31Yesuusi enttako, "Hargganchchotassafe attin paxatas aakime koshshenna. 32Taani nagaranchchota maarotaakko zaaranaassafe attin geeshshata xeeganaw yabiikke" yaagidi zaaris. 33Entti Yesuusakko, "Yohaannisa tamaareti daro wode xoomosona, woossosona; qassi Farisaaweta tamaaretikka hessatho oothoosona. Shin neyssati ubba wode moosonanne uyoosona" yaagidosona. 34Yesuusi enttako, "Mushuray enttara de7ishin xeegettida asay xoomana mela oothanaw dandda7etii? 35Shin mushuray enttafe shaakettana gallasay yaana, he wode entti xoomana." 36Qassi yaagidi leemiso odis; "Ooratha ma7oppe peedhidi gal77a ma7o bolla sikkey oonikka baawa. Hessatho oothiko ooratha ma7uwa peedhees, oorathay gal77aas giigenna. 37Mal77antto woyniya gal77a ogoron qoliya oonikka baawa. Hessa oothiko, ooratha woyney gal77a ogoruwa dhusees; woyney gukkees ogoroykka maaddonabaa gidees. 38Hessa gisho, ooratha woyney ooratha ogoron qolettanaw bessees. 39Hiza, caalay lo77o giya gisho caala woyne uyi simmidi mal77antto koyey oonikka baawa" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\