Luuqaasa 6

1Issi Sambbaata gallas Yesuusi gistte gade giddora aadhdhees. Yesuusa tamaareti tiya bangga duuthidi bantta kushen shirkkidi moosona. 2Shin Farisaaweta giddofe issoti issoti, "Sambbaata gallas oothanaw bessonnabaa ays ootheetii?" yaagidosona. 3Yesuusi enttako zaaridi, "Dawitey koshattida wode baara de7eyssatara issife oothoyssa nabbabibeekketii? 4Xoossa Keethi gelidi Ayhude kahineta xalaalas bessiya daabbuwa mis; baara de7eyssataskka immis" yaagis. 5Qassi Yesuusi, "Asa Na7ay Sambbaata Goda" yaagis. 6Hara Sambbaata gallas Yesuusi Ayhude Woosa Keethi gelidi tamaarssees. He bessan ushachcha kushey gunddida issi asi de7ees. 7Higge asttamaaretinne Farisaaweti iya mootanaw gaaso koyidi Sambbaata gallas pathiko be7ana gidi naagoosona. 8Shin Yesuusi entta qofaa eridi kushey gunddida uraakko, "Denddada asaa gidduwan eqqa" yaagis. Uraykka denddi eqqis. 9Yesuusi, "Ane ta hinttena issibaa oychchays; Sambbaata gallas oothanaw bessey lo77obayeyye iitabaye? Shemppo ashoyye woykko dhaysso?" yaagis. 10Qassi Yesuusi iya yuushuwan de7iya asaa yuushshi xeellidi uraakko, "Ne kushiya piddi ootha" yaagis. Uraykka I gidayssada oothin kushey paxis. 11Shin higge asttamaaretinne Farisaaweti daro yilotidosona. Yesuusa bolla ay oothinoo gidi bantta giddon maqettidosona. 12He wode gallasatappe issuwan Yesuusi woossanaw deriya bolla keyis. Qamma kumethaa Xoossaa woossishe aqis. 13Wonttethe ba tamaareta xeegidi entta giddofe tammanne nam77ata dooridi, enttana, "Hawaareta" gidi sunthis. 14Enttika, Phexiroosa gidi sunthida Simoona, iya ishaa Inddiriyasa, Yayqooba, Yohaannisa, Filphoosa, Bartolomiyoosa, 15Maatoosa, Toomasa, Ilfiyoosa na7aa Yayqooba, ba biittaas mishettiya Simoona, 16Yayqooba na7aa Yihudanne Yesuusa aathi immida Asqoroota Yihuda. 17Yesuusi enttara issife deriyappe wodhdhidi denbba bessan eqqis. Iya tamaaretappe daroti he bessan de7oosona Yihuda biitta ubbaafe Yerusalaameppe, Xiroosappenne Sidoona abbaa gaxappe yida daro asay de7ees. 18Entti yiday I tamaarssiyabaa si7anawunne bantta harggiyafe paxanaassa. Tuna ayyaanan waayettiya asatikka paxidosona. 19Wolqqay iyappe keyidi asa ubbaa pathiya gisho asay iya bochchanaw koyoosona. 20Ba tamaaretakko xeellidi hayssada yaagis: "Hinttenoo, manqoto, hintte anjjettidayssata; Xoossaa kawotethay hinttessa. 21Hintte ha77i koshatteyssati anjjettidayssata, hintte kallana. Hintte ha77i yeekkeyssati anjjettidayssata hintte miicana. 22Asay hinttena Asa Na7aa gisho ixxiya wode hinttena hiliya wode hinttena entti toochchiya wodenne, iita sunthi entti hinttew immiya wode hintte anjjettidayssata. 23"Hekko, hintte woytoy salon gita gidiya gisho he wode ufayssan guppite. Ays giikko, beni entta aawati nabeta bolla hessada oothidosona." 24"Shin dureto hinttena ayye; hintte ha77i lo77o duussaa ekkideta. 25Ha77i kallidayssato hinttena ayye; hintte koshattana. Ha77i miiceyssato hinttenoshsho hintte kayottananne yeekkana. 26Asi ubbay hintte lo77otethaa xalaala odiya wode hinttena ayye. Entta aawati beni worddanchcho nabeta bolla hessada oothidosona. 27"Shin tana si7iya hinttes ta odays; hintte morkketa siiqite; hinttena ixxeyssatas lo77obaa oothite. 28Hinttena qanggeyssata anjjite, hinttena naaqqeyssatas woossite. 29Issi bagga shakalaa baqqeyssas hankko baggaaka bessa. Ne laxana ekkana geyssas ne shaamiziyakka gujjada imma. 30Nena woossiya ubbaas imma; neeppe ekkida oonakka zaaro gada oychchofa. 31Asay hinttew oothana mela hintte koyabaa ubbaa hintteka asaas oothite. 32"Hintte hinttena dosiya asata xalaala dosikko, ay galati hinttew de7ii? Hari attoshin, nagaranchchotikka banttana siiqeyssata siiqoosona. 33Hinttew lo77obaa ootheyssata xalaalas lo77obaa oothiko hinttew ay galati de7ii? Nagaranchchotikka hessada oothoosona. 34Tal77e zaarana asa xalaalas hintte tal77iko ay dumma galatetteetii? Nagaranchchotikka guye zaarana asi be7idi tal77osona." 35"Shin hintte morkketa siiqite; enttaw lo77obaa oothite. Guye ekkanaw qopponna tal77ite. Hessan hintte ekkana woytoy gita gidana. Hintte Ubbaafe Bolla Xoossaa nayta gidana. I bana galatonnayssatasinne iitatas keeha. 36Hintte aaway keeha gidoyssada hintteka keeha gidite. 37"Asa bolla pirddofite; hintte bolla pirddettenna. Hintte borettonna mela oonakka boroppite. Atto giite; Xoossay hinttew atto gaana. 38Immite; hinttew imettana. Hintte makkidaban hinttew zaari makettana, ubbarakka lo77o makkiyaban baqqidi, suuddi kunthidi, laalettana gakkanaw hinttew maketi imettana" yaagis. 39Qassika Yesuusi yaagidi enttaw leemiso odis; "Qooqey qooqe kaalethanaw dandda7ii? Kaalethiko nam77ayka woli ekkidi aafon wullokonayye? 40Tamaarey asttamaareppe aadhdhenna. Shin loythi tamaarida uray ba asttamaariyatho hanees. 41"Ne ishaa ayfiyaan de7iya buuriya ays be7ay? Ne ayfiyaan de7iya tuussi daaneyssa ays be7ikki? 42Ne ayfiyaan de7iya tuussi daaneyssa be7onna ne ishaakko, 'Ta ishaw ne ayfiyaan de7iya buuriya kesso' gaanaw waana dandda7ay? Neno cubbuwaw, koyrottada ne ayfiyaan de7iya tuussi daaneyssa kessa. Hessafe guye, ne ishaa ayfiyaan de7iya buuriya kessanaw geeshshada xeellana. 43"Lo77o mithi iita ayfe ayfenna; hessadakka iita mithi lo77o ayfe ayfena. 44Ayfe ayfiyaa mithi ubbay ba ayfiyaan erettees. Agunthafe balase mitha ayfey maxettenna qassi laadeppe woyne ayfey maxettenna. 45Lo77o asi ba wozanan kumida lo77obaappe lo77obaa kessees. Iita asi ba wozanan kumida iitabaappe iitabaa kessees. Asi ba wozanan kumidi palahidabaappe ba doonan haasayees. 46"Ta geyssa ootheketa, shin yaatin ays tana, 'Godaw, Godaw, geeti?' 47Taakko yeynne ta qaala si7idi poliya ubbay oona daaniyakko ta hinttena bessana. 48I keethe keexanaw ziqqi oothi, olla bookkidi, garssan de7iya zaalla bolla keethaa essida cincca uraa daanees. Di7oy di77idi he keethaa sugis, shin minthidi keexida gisho qaaxxanaw dandda7ibeenna. 49Shin ta qaala si7idi oothonay ba keethaa shafe biitta bolla keexida uraa daanees. Di7oy di77idi he keethaa sugida wode ellesidi kunddis. He keethay wolqqaama kunddethi kunddis" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\