Luuqaasa 7

1Yesuusi hessa ubbaa asaa sinthan tamaarssidi onggidaappe guye, Qifirnahoome katamaa bis. 2He bessan issi mato halaqay de7ees. I daro dosiya aylley harggettidi hayqos gakkis. 3I Yesuusabaa si7ida wode ba aylliya pathana mela iya woosso gidi issi issi Ayhude cimata Yesuusakko kiittis. 4Kiitettidayssati, Yesuusakko bidi, "Ne iyaw hayssa oothanaw bessees. 5Ays giikko, ha uray nu asaa dosees, Ayhude Woosa Keethaka keexxis" gidi minthi woossidosona 6Yesuusikka enttara bis. Mato halaqaa sookko matiya wode ba laggeta iyaakko kiittidi, "Godaw, ta kaarappe garssan ne gelanaw ta bessonna gisho daaburoppa. 7Takka tana ne sinthe shiiqanaw bessiya asi gada qoppike. Shin ne issi qaala oda; ta aylley paxana. 8Taw taappe bollara halaqay de7ees, taappe garssan ta kiittiya wotaaddareti de7oosona. Issuwa, 'Ba' giikko bees, hankkuwa, 'Haaya' giikko yees. Ta aylliyakko, 'Hanno ootha' giikko oothees" yaagis. 9Yesuusi hessa si7ida wode malaalettis. Guye simmidi baara yaa asaakko, "Taani hinttew tuma odays; hari attoshin Isra7eelenkka hayssa mela gita ammano demmabiikke" yaagis. 10Kiitettidayssati soo simmiya wode aylley paxin demmidosona. 11Guutha wodeppe guye Yesuusi Nayne katamaa bis. Iya tamaaretaranne hara daro asati iyara bidosona. 12I katamaa gelana haniya wode aha tookkida daro asati katamaappe keyosona. Hayqqida na7ay ba aayes issuwa, iyakka am77o gidada da7awusu. Katama asaappe daroti iira de7oosona. 13Goday iyo be7ida wode qadhettidi, "Yeekkofa" yaagis. 14Shiiqidi halaa bochchin tookkida asati eqqidosona. Yesuusi, "La, yalagaw dendda" yaagis. 15Hayqqidayssi denddi uttidi oda oykkis. Yesuusi na7aa ekkidi aayes immis. 16Asa ubbay yashettidi, "Gita nabey nu giddon denddis; Xoossay ba asaa be7is" yaagidi Xoossaa galatidosona. 17Iya sunthay Yihudaninne he heeran de7iya biitta ubban si7ettis. 18Xammaqiya Yohaannisa tamaareti hessa ubbaa Yohaannisas odidosona. I entta giddofe nam77ata xeegidi, 19"Yaana geetettiday neneyye? Woykko haraa naaginoo?" yaagidi oychchite gidi Godaakko kiittis. 20Asati Yesuusakko bidi, Xammaqiya Yohaannisi, "Yaana geetettiday neneyye? Woykko haraa naaginoo?" giite gidi nuna neekko kiittis yaagidosona. 21He saatenkka Yesuusi daro asaa harggiyafe pathis. Tuna ayyaanata kessis, qooqida ayfiyakka xeelisis. 22Yohaannisa matappe kiitettidi yidayssatakko, "Bidi hintte be7idayssanne si7idayssa Yohaannisas odite. Ayfe qooqeti xeellosona, gunddati birshshettidi hamuttoosona, baro hargganchchoti geeyosona, tulleti si7oosona, hayqqidayssati hayqoppe denddoosona, manqotas Wonggelay sabbakettees. 23Tanan dhubettonna oonikka anjjettidayssa." 24Yohaannisi kiittidayssati bidaappe guye Yesuusi asaas Yohaannisabaa yaagidi odis: "Hintte ay be7anaw bazzo biitta keyidetii? Carkkoy qaathiya maata be7anaaseye? 25Yaatin, ay be7anaw keyidetii? Koyse ma7o ma77ida asaa be7anaaseyye? Koyse ma7o ma77idayssatinne sa7i injjetida asay kawo keethan de7oosona. 26Yaatin, ay be7anaw keyidetii? Nabiya be7anaaseye? Ee, ta yaagays: hintte be7anaw keyiday nabeppe aadhdheyssa. 27'Ne ogiya ne sinthan giigisiya ta kiitanchchuwa neeppe sinthe ta kiittana' geetettidi xaafettiday iyassa. 28Ta hinttew odays; maccasappe yelettidayssata giddofe Yohaannisappe aadhdhey baawa. Xoossaa kawotethan ubbaafe guuxeyssi, I ubbaafe gita gidana" yaagis. 29Hari attoshin, Yesuusa qaala si7ida qaraxa qanxiseyssati ubbay Yohaannisa kushen xammaqettidi Xoossay xillo gideyssa qonccisidosona. 30Shin Farisaawetinne higge asttamaareti Yohaannisa kushen xammaqettonna ixxidi Xoossaa zoriya leqisidosona. 31Yesuusi kaallidi hayssada yaagis: "Hiza, ha wodiya yeletethaa aybira daaniso? Enttika oona daanoona? 32Giya giddon uttidi woli xeegidi, 'Nu hinttew suusul77e punnin, hintte yexxeketa. Nu sabbidi zeleelin, hintte yeekkeketa' yaagiya nayta daanosona. 33Xammaqiya Yohaannisi moonnanne uyonna yin, 'Iita ayyaanara de7ees gideta.' 34Asa Na7ay mishenne uyishe yin, 'Yarambbanne ushshanchcho, qaraxa qanxiseyssatanne nagaranchchota dabbo' gideta. 35Hiza, cinccatethaa tumatethay iya nayta ubbaa matan erettis" yaagis. 36Issi Farisaawey Yesuusa kathi muzanaw ba soo xeegis. I Farisaawiya soo bidi gayta bolla uttis. 37He kataman issi nagaranchcho maccasi de7iyara Yesuusi Farisaawiya son gibira bolla de7eyssa si7ida wode daro al77o philqqaaxe shitto ekkada yasu. 38Yesuusas guye baggara, iya tohuwa matan eqqada yeekkashe iya tohuwa ba afuthaara laakethawsu. Ba binaanara iya tohuwa quchchashenne yeerashe shitto tiyasu. 39Gibira giigisida Farisaawey hessa be7ida wode ba wozanan, "Hayssi nabe gidiyakko ha maccasiya iya bochchiyara ooneekko qassi iya nagaranchcho gideyssakka I eranashin" yaagis. 40Yesuusi, "Simoona, ta new odiyabay de7ees" yaagis. I, "Asttamaariyaw, taw oda" yaagis. 41Yesuusi iyaakko, "Nam77u asati issi uraappe miishe tal77idosona. Issoy ichchashu xeetu bira hankkoy qassi ishatamu bira tal77idosona. 42Nam77ayka tal77iya cigganaw xoonettin, nam77ataskka tal77iya maaris. Hiza, ha nam77atappe he uraa daro dosanay new awussa daanii" yaagis. 43Simooni, "Daro acoy maarettida uray daro dosana daanees" yaagis. Yesuusi, "Ne tuma pirddadasa" yaagis. 44Hessafe guye, Yesuusi maccaseekko simmi xeellidi, Simoonakko, "Hanno maccasiw be7ay? Taani ne soo gelin hari attin ne taw toho haathe immabaakka, shin iya ta tohuwa ba afuthan laakothada ba binaanan quchchasu. 45Neeni tana yeera ekkabaakka, shin iya ta ne soo geloodeppe doomada ta tohuwa yeero aggabukku. 46Neeni ta huu7iyan zayte tiyabaka, shin iya ta tohuwa shitto tiyawusu. 47Iya tana daro dosida gisho I daro nagaray atto geetettis. Iya guutha nagaray atto geetettiday guuthara dosees." 48Yesuusi maccaseekko, "Ne nagaray atto geetettis" yaagis. 49Iyara issife gaytan uttidi miya imathati, "Nagara atto yaagey, I hayssi oonee?" yaagidi bantta wozanan qoppidosona. 50Yesuusi maccaseekko, "Ne ammanoy nena ashshis; saro ba" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\