Luuqaasa 8

1Hessafe guye, Yesuusi Xoossaa kawotethaa Wonggelaa sabbakishe katamaaranne gutaara aadhdhis. He wode tammanne nam77u hawaareti iyara de7oosona. 2Qassi tuna ayyaanaappenne dumma dumma harggiyafe paxida issi issi maccasati iyara de7oosona. Enttika, laappun tuna ayyaanati keyida Magdela Mayraamo, 3Heroodisa shuumaa Kuuza machchiw Yohaanna, Soosinnaranne qassi hara daroti enttana miishen maaddeyssati de7oosona. 4Daro asay dumma dumma katamaappe iyaakko shiiqin leemison enttaw odis. 5"Issi goshshanchchoy zerethi zeranaw keyis. I zerishin issi issi zerethay oge gaxan wodhdhidi yedhdhettis, salo kafoti maxidosona. 6Harati shaalloy garssan de7iya biitta bolla wodhdhidosona. Buroo dolida mela biittan laahoy baynna gisho miccidosona. 7Hara zerethay qassi aguntha giddon wodhdhis. Agunthaara wolla diccida gisho agunthay cuullidi bessan ashshis. 8Harati lo77o biitta bolla wodhdhidosona. Dolida wode xeetu kushe ayfidosona." Hessa odi onggidi, ba qaala dhoqqu oothidi, "Si7iya haythi de7iya ubbay si7o" yaagis. 9Iya tamaareti, "Ha leemisuwa birshshethay aybee?" yaagidi oychchidosona 10I, "Xoossaa kawotethaa xuuraa erana mela hinttew imettis. Shin harati be7ishe demmonna mela, si7ishe akeekonna mela leemison odays. 11"Hiza, ha leemisuwa birshshethay hayssa: zerethi yaagettiday Xoossaa qaala. 12Oge gaxan wodhdhida zerethay qaala si7eyssata. Gidoshin, entti ammanidi attonna mela Xalahey qaala entta wozanaappe maxi digees. 13Shaalloy garssan de7iya biitta bolla wodhdhida zerethay qaala si7idi ufayssan ekkeyssata. Entti ha77is ammanoosonappe attin xaphoy baynna gisho paacey gakkiya wode ellesidi kaddoosona. 14Aguntha giddon zerettidayssati qaala si7eyssata. Enttika alamiya qofan, duretethaaninne sa7aa duussaa miikkotethan cuulettidi besseyssada ayfibookkona. 15Lo77o biittan wodhdhida zerethay lo77o wozanan qaala si7idi naageyssatanne dandda7an minnidi ayfe ayfeyssata. 16"Xomppe xomppidi, daachcho kammey woykko arssafe garssan wothey deenna. Geliya asi be7ana mela dhoqqa bessan wothees. 17"Hessa gisho, qoncce keyonna qosettidi attiyaabay, erettonna geemmidi attiyaabay deenna. 18"Hiza, hintte qaala waati si7iyakko akeekite. De7iya ubbaas guzhetidi imettana, baynnayssas hari attoshin iyaw de7iya guuthiyaka iyappe ekettana" yaagis. 19Yesuusa aayeranne ishatara iyaakko yidosona. Shin asaa darotethaafe denddoyssan iya demmanaw dandda7ibookkona. 20Issi asi Yesuusakko, "Ne aayeranne ne ishatara nena koyidi karen naagoosona" yaagis. 21Yesuusi zaaridi, "Xoossaa qaala si7idi ooson peeshsheyssati ubbay taw aayonne taw isha" yaagis. 22Issi gallas Yesuusaranne iya tamaaretara issife wogolon gelidi, "Abbaa pinnoos" yaagis. Enttika baanaw denddidosona. 23Abbaa bollara entti pinnanaw bishin Yesuusi dhiskkis. Qopponna mino carkkoy abbaa bolla denddis. Haathay wogoluwan gelin wogoloy mitetethi oykkiya wode ubbay babbidosona. 24Iya tamaareti iyaakko shiiqidi, "Nu Godaw, nu Godaw, nu dhayos yaagidi" Yesuusa denthidosona. Yesuusi denddidi carkkuwanne gotiya seeris. Ellesidi carkkoynne gotey woppu gis. Sarotethayka simmis. 25Yesuusi ba tamaaretakko, "Hintte ammanoy awunee" yaagis. Enttika, yayyishenne malaalettishe issoy issuwako, "Carkkoynne haathay kiitetteyssi, I hayssi oonee" yaagidosona. 26Abbaa pinnidi Galiila baggara de7iya Gerggesoone biittaa gakkidosona. 27Yesuusi wogoluwappe keyidi sa7an wodhdhishin tuna ayyaanan oykettida uray katamaappe keyidi iyara gahettis. Daro laythi afili ma77onna kallo duufon de7eesippe attin soo gelenna. 28Yesuusa be7ida wode iya sinthan gufannidi, ba qaala dhoqqu oothidi, "Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aw Yesuusa neera taw aybi issifetethi de7ii? Hayyana tana ha77i un77ethofarkkii" yaagis. 29Hessa I giday, tuna ayyaanay uraappe keyana mela Yesuusi hanqettida gishossa. Daro wode tuna ayyaanay iya haarida gisho santhalaataninne toho qachchiya biraatan qashettidi naagettees. Shin qashuwa duuthidi tuna ayyaanan laagettidi bazzo gelis. 30Yesuusi, "Ne sunthay oonee" yaagidi oychchis. I, daro tuna ayyaanati iya oykkidi gisho bana, "Leegiyona" gis. 31Tuna ayyaanati banttana Si7oole kiittonna mela woossidosona. 32He bessan zooze bolla miya guduntho wudey hamuttees. Hini gudunthotan gelino gidi woossidosona, ikka "Gelite" gis. 33Tuna ayyaanati uraappe keyidi gudunthotan gelidosona. Wudey deriyappe duge gurgguxidi abban gelis. 34Henthanchchoti hanidayssa be7ida wode woxxi bidi, katamaninne guta ubban odidosona. 35Asay hanidabaa be7anaw keyidi Yesuusakko yidosona. Tuna ayyaanay keyida uray ma7o ma77idi, iya wozanay simmin, Yesuusa toho matan uttidayssa demmidi yayyidosona. 36Iya be7ida asay tuna ayyaanan oykettida uray waanidi paxidaakko odidosona. 37Gerggesoone yuushuwan de7iya asay gita yashshi yashettidi Yesuusi bantta matappe baana mela woossidosona. I wogoluwan gelidi guye simmis. 38Tuna ayyaanay keyida uray Yesuusara daanaw woossis. 39Shin Yesuusi iyaakko, "Ne soo simma, Xoossay ay mela gitabaa new oothidaakko oda" yaagidi mooyzis. Uraykka Yesuusi ay mela gitabaa iyaw oothidaakko katama ubban markkattishe bis. 40Asay naagidi gam77ida gisho Yesuusi simmiya wode mokki ekkidosona. 41Ayhude Woosa Keetha halaqa gidida Iyaroosa giya uray ba soo yaana mela Yesuusa tohuwa bolla wodhdhidi woossis. 42Iyaw tammanne nam77u laythi gidida macca na7a de7iyara sakettada hayqos gakkada de7awusu. Yesuusi biya wode asay iya un77ethees. 43Tammanne nam77u laythi suuthi goggishe gam77ida maccasi de7iyara de7awusu. Iya baw de7iya miishiya aakimetas immada onggasu. Shin paxanaw dandda7abukku. 44Iya Yesuusas guye baggara shiiqada, iya afilaa macaraa bochchasu, sohuwara goggiya suuthay eqqi aggis. 45Yesuusi, "Tana bochchiday oonee?" yaagis. Ubbay "Nu bochchibookko" yaagin, Phexiroosi, "Asttamaariyaw, daro asay kaallishininne un77ethishin be7ashe waanada, 'Tana bochchiday oonee?' gay" yaagis. 46Shin Yesuusi, "Issi asi tana bochchis; ays giikko, wolqqi taappe keyoyssi taw erettis" yaagis. 47Maccasiya, ibay qonccidayssa erida wode kokkorashe yada Yesuusa tohuwa bolla kunddasu. Ays bochchidaakkonne waanada ellesada paxidaakko asaa ubbaa sinthan markkattasu. 48I, "Ta naatte, ne ammanoy nena pathis; saron ba" yaagis. 49Yesuusi oda onggonna de7ishin, Ayhude Woosa Keetha halaqaa, Iyaroosa sooppe issi asi yidi, "Iyaroosa, ne na7iya hayqqasu; asttamaariya mela daaburissofa" yaagis. 50Shin Yesuusi hessa si7idi Iyaroosakko, "Babbofa! Ammana, ne na7iya paxana" yaagis. 51Yesuusi Iyaroosa soo gakkida wode Phexiroosappe, Yohaannisappe, Yayqoobappe, na7ee aawappenne aayeppe attin hari gelana mela koyibeenna. 52He bessan de7iya asa ubbay na7ees mishettidi yeekkishin, Yesuusi, "Yeekkofite! Na7iya dhiskkasuppe attin hayqqabuukku" yaagis. 53Asay na7iya hayqqidayssa eriya gisho iya oda leqqidi miicidosona. 54Shin Yesuusi na7ee kushiya oykkidi, "Naatte dendda" yaagis. 55Na7ees shemppoy simmin dendda eqqasu. Yesuusi enttako, "Iwu miyabaa immite" yaagis. 56Na7ee aawaranne aayera malaalettidosona. Shin Yesuusi hayssa, "Ooddeskka odoppite" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\