Luuqaasa 9

1Yesuusi tammanne nam77u hawaareta baakko xeegidi, tuna ayyaanata kessana melanne hargge ubbaa pathana mela wolqqanne maata immis. 2Xoossaa kawotethaabaa markkattanaadanne hargganchchota pathanaada kiittis. 3I enttako, "Xam77a gidin ogoro gidin kathi gidin miishe gidin laammi ma77iya afila gidin oges gidi aykkoka oykkofite. 4He katamaappe hintte keyana gakkanaw imathatethan hintte gelidasuwan gam77ite. 5Oonikka hinttena mokkonna ixxiko he katamaappe keyishe enttaw markka gidana mela hintte tohuwan de7iya baana pittidi keyite." 6Enttika kiitettidayssada keyidi Wonggelaa odishenne dumma dumma gutatan hargganchchota pathishe aadhdhidosona. 7Galiila biittaa haariya Heroodisi Yesuusi oothidabaa ubbaa si7ida wode dagammis. Ays giikko, issi issi asati Yohaannisi hayqoppe denddonna aggenna yaagosona. 8Baggati, "Eeliyaasi qonccis" goosona; harati qassi, "Beni nabetappe issoy hayqoppe denddis" yaagidi odettoosona. 9Shin Heroodisi, "Yohaannisa qoodhiya ta qanxisada wodhas. Yaatin, hayssatho yaagettidi iyabaa odettey, I oonee?" yaagidi ba ayfen be7anaw koyees. 10Tammanne nam77u hawaareti guye simmi yidi, entti oothidabaa ubbaa Yesuusas odidosona. I enttana ekkidi Beetesayda katamaappe gaxa efis. 11Shin daro asay Yesuusa gideyssa eridi iya kaallidosona. I entta mokki ekkidi Xoossaa kawotethaabaa tamaarssis; paxanaw koyeyssatakka pathis. 12Sa7i omarssiya wode tammanne nam77u hawaareti iyaakko shiiqidi, "Nu de7ey bazzo biitta gidiya gisho asay dumma dumma gutatanne katamata bidi, kathinne aqiyaso koyana mela asaa moyza" yaagidosona. 13Shin I, "Enttaw miyabaa hintte immite" yaagis. Entti, "Nuus de7ey ichchashu uythinne nam77u molo gidiya gisho ha asaas gidiya kathi nuuni bidi shammonna ixxiko gidenna" yaagidosona. 14He bessan ichchashu mukulu gidiya addeti de7oosona. Yesuusi ba tamaaretakko, "Ishataman ishataman shaakki shaakki asaa utisite" yaagis. 15Iya tamaareti, I kiittidayssada asaa utisidosona. 16I ichchashu uythaanne nam77u molota ekkidi, salo xeellidi, Xoossaa galatidi, meenthidi asaa ubbaa gathana mela ba tamaaretas immis. 17Ubbay midi kallidosona. Enttafe attida tiifey tammanne nam77u gayta kumethi gidis. 18Yesuusi ba xalaala woossishin, iya tamaareti iyaakko yidosona. I, "Asay tana oona goonaa?" gidi oychchis. 19Entti zaaridi "Issoti issoti, 'Xammaqiya Yohaannisa, baggati Eliyaasa, harati qassi, beni nabetappe issoy hayqoppe denddis' yaagosona" yaagidosona. 20I zaaridi, "Yaatin hintte tana oona geeti" yaagis. Phexiroosi, "Neeni Xoossaafe kiitettida Kiristtoosa" yaagidi zaaris. 21Yesuusi hayssa ooddeskka odoppite gidi minthidi odis. 22Qassika Yesuusi, "Asa Na7ay daro metuwa ekkana. Biitta cimatan, kahine halaqatan, higge asttamaaretan aadhdhi imettana. Entti iya wodhana, shin I heedzantho gallas hayqoppe denddana" yaagis. 23Yesuusi asaa ubbaako, "Tana kaallanaw koyey oonikka de7ikko bana kaddo, ba masqaliya gallas gallas tookkidi tana kaallo. 24Ba shemppiw ashshanaw koya ubbay iyo dhayssees, ba shemppiw ta gisho gidi dhayssiya oonikka iyo ashshees. 25Asi alame ubbaa haaridi, gidoshin ba shemppiw dhayssiyabaa woykko qohiyabaa gidikko iya ay maaddii? 26Oonikka tananinne ta qaalan yeellatikko Asa Na7ay ba bonchchuwara hessadakka aawa bonchchuwaranne Geeshsha kiitanchchota bonchchuwara yaa wode iyan yeellatana. 27Ta hinttew tuma odays; hayssan eqqidayssata giddofe Xoossaa kawotethaa be7onnashin hayqqonna asati de7oosona" yaagis. 28Yesuusi he oda odin, hosppun gallasappe guye Phexiroosa, Yayqoobanne Yohaannisa baara ekkidi woossanaw deriya bolla keyis. 29I woosa bolla de7ishin iya ayfe karey laamettis; afilaykka awa mela phoolidi booxis. 30Nam77u asati, enttika Museranne Eliyaasara bonchchon qonccidi, 31Yerusalaamen polettanaw de7iyabaa, hessika, I ha alamiyappe shaakettanabaa iyara odettoosona. 32Phexiroosanne iyara de7eyssata dhiskkoy efin, entti dhiskkofe barkkiya wode iya bonchchuwanne iyara eqqida nam77u asata be7idosona. 33Asati Yesuusappe shaakettidi baana hanishin, Phexiroosi Yesuusakko, "Godaw, hayssan gideyssi nuus ay mela lo77o! Issino new, issino Muses, issino Eliyaasas oothidi heedzu shaqara shaqaroos" yaagis. Shin I ay gidaakko erenna. 34I yaagidi odettishin shaaray yidi enttana kammis. Entti he shaara giddo gelishe babbidosona. 35Shaara giddofe, "Ta doorida na7ay hayssa iya si7ite" yaagiya qaalay si7ettis. 36He qaalay si7ettidaappe guye Yesuusi barkka de7ishe benttis. He wode entti be7idabaa ooddeskka odonna, bantta wozanan oykkidi si77i gidosona. 37Wonttethe entti deriyappe wodhdhiya wode daro asay yidi iyara gahettidosona. 38He wode asaa giddofe issi asi, "Asttamaariyaw, ta issi na7aa yada be7arkki. 39Tuna ayyaanay qopponna oykkidi waasises; goppontto yegisidi qakerethees, asatethaa qohidi un77ethidi yeddees. 40Ne tamaareti kessana mela woossas, shin entti dandda7ibookkona" yaagidi woossis. 41Yesuusi, "Ammanoy baynna geella yeletethato, awude gakkanaw ta hinttera daane, hinttena dandda7anee? Ne na7aa bada haa ekkaya" yaagis. 42Na7aa ekkidi yaa wode tuna ayyaanay sa7an holi yeggidi kokkorssis. Shin Yesuusi tuna ayyaanaa hanqidi na7aappe kessis. Na7aakka na7aa aawas immis. 43Asay ubbay Xoossaa gita wolqqan malaalettidosona. Entti I oothidaban malaalettishin, Yesuusi ba tamaaretakko, 44"Hayssa ta hinttew odeyssa loythi si7ite; Asa Na7ay morkketa kushen aadhdhi imettana" yaagis. 45Shin I gidabay enttafe geemmida gisho akeekibookkona. Hessa gisho, zaaridi oychchanaw babbidosona. 46Yesuusa tamaareti, "Nu giddon gita gidanay oonee?" gidi palama oykkidosona. 47Yesuusi entta wozanaa qofaa eridi yooga na7aa ba matan essidi, 48"Ha yooga na7aa ta sunthan mokkiya oonikka tana mokkees, tana mokkey tana kiittidayssa mokkees, hintte ubbaafe guuxeyssi, I gita gidana" yaagis. 49Yohaannisi, "Godaw, issi asi ne sunthan tuna ayyaanata kessishin be7idi I nuura gidonna gisho diggida" yaagis. 50Yesuusi zaaridi, "Hinttera eqettonnayssi, I hintte bagga. Hessa gisho, iya diggofite" yaagis. 51Yesuusi salo biya wodey matattida gisho Yerusalaame baanaw qanxidi denddis. 52Samaare biittan de7iya issi gutaa bidi, ubbabaa iyaw giigisana mela ase yaa kiittis. 53Shin I bey Yerusalaame gidiya gisho entti iya mokki ekkibookkona. 54Yesuusa tamaareti Yayqoobaranne Yohaannisara hessa be7idi, "Godaw, saloppe tami wodhdhidi entta mo gaana mela ne koyay" yaagidosona. 55Shin Yesuusi guye simmi entta hanqettidi, "Hintte garssan aybi ayyaani de7iyakko hintte erekketa. Asa Na7ay ase ashshanaw yisippe attin dhayssanaassa gidenna" yaagis. 56Yaappe denddidi hara guta bidosona. 57Entti ogiyara bishin, issi asi, "Ne biyaso ubbaa ta kaallana" yaagis. 58Yesuusi zaaridi, "Workkanatas olli, salo kafotas keethi de7ees, shin Asa Na7ay ba huu7iya shemppisiyasoy baawa" yaagis. 59Hankkuwako, "Neeni tana kaalla" yaagis. Shin uray, "Godaw, koyrottada ta aawa moogada yaana" yaagis. 60Shin Yesuusi, "Hayqqidayssati hayqqidayssata moogana mela enttaw aggaaga; neeni bada Xoossaa kawotethaa sabbaka" yaagis. 61Qassi hara asi, "Godaw, ta nena kaallana, shin koyrottada ta soo asa sarothada yaana" yaagis. 62Yesuusi zaaridi, "Koxe oykkidi guye xeelliya oonikka Xoossaa kawotethaas bessenna" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\