Marqqoosa 1

1Hayssi Xoossaa Na7aa Yesuus Kiristtoosa Wonggelaa doomethaa. 2Nabiya Isayaasi xaafida maxaafan Xoossay, "Hekko, taani ta kiitanchchuwa neeppe sinthe yeddana. I ne ogiya giigisana. 3Issoy bazzo gidon ba qaala dhoqqu oothidi, 'Godaa ogiya giigisite; I hamuttana horogaa iyaw suurisite gis' " yaagees. 4Xammaqiya Yohaannisi asaa xammaqishe, "Hintte nagaraappe simmidi xammaqetite; Xoossay hintte nagaraa atto gaana" yaagidi qaala odishe bazzo biittafe yis. 5Yihuda biittan de7iya asay ubbaynne Yerusalaame katamaa asa ubbay Yohaannisakko yoosona. Bantta nagara paaxin, Yohaannisi entta Yorddaanose Shaafan xammaqees. 6Yohaannisi gimale ikiseppe dadettida afila ma77ees. Ba xeessan dafo danccees; qassi boolenne degera eessi mees. 7Yohaannisi qaala odishe, "Taappe guyera daro minneyssi yees. Hari attoshin, taani iya caammaa wodoruwa hokkada billanaw bessike. 8Taani hinttena haathan xammaqays, shin I hinttena Geeshsha Ayyaanan xammaqana" yaagis. 9Yesuusi he wode Galiila biittan de7iya Naazirete katamaappe yin, Yohaannisi Yorddaanose Shaafan iya xammaqis. 10Yesuusi haathaafe keyaa wode saloy dooyettin, Geeshsha Ayyaanay ba bolla holeda wodhdhishin be7is. 11Qassi saloppe, "Taani dosiya ta na7ay nena; ta nenan ufayttays" yaagiya qaalay yis. 12Iira Geeshsha Ayyaanay Yesuusa bazzo biitta efis. 13Yesuusi bazzo biittan Xalahen paacettishe oytamu gallas gam77is. Do7atara de7is, shin kiitanchchoti yidi iya maaddidosona. 14Yohaannisi qashettidaappe guye Yesuusi Xoossaa kawotethaa Wonggelaa odishe Galiila biittaa bis. 15Yan, "Wodey gakkis; Xoossaa kawotethay matattis. Hintte nagaraappe simmidi, Wonggelan ammanite" yaagis. 16Yesuusi Galiila Abbaa matara aadhdhishe, molo oykkiya, Simoonanne iya ishaa Inddiriyasa, bantta gitiya abban yeggeyssata be7is. 17Enttako, "Tana kaallite; taani hinttena ase oythu tamaarssana" yaagis. 18Entti sohuwara bantta gitiya yeggi aggidi Yesuusa kaallidosona. 19Yesuusi guuthi sinthe bidi, nam77u ishata Zabdiyoosa nayta, Yayqoobanne Yohaannisa wogoluwa giddon bantta gitiya giigiseyssata be7is. 20I entta be7ida mela xeegis. Entti bantta aawa Zabdiyoosa, iya oosanchchotara wogoluwa giddon yeggi aggidi Yesuusa kaallidi bidosona. 21Entti Qifirnahoome katamaa gelidosona. Sambbaati gelida mela Yesuusi ellesidi Ayhude Woosa Keethi gelidi tamaarsso oykkis. 22Maatara de7iya asada tamaarssesippe attin higge asttamaaretatho tamaarssonna gisho asay iya timirttiyan malaalettidosona. 23He wode tuna ayyaanay oykkida issi uray Ayhude Woosa Keethi gelidi ba qaala dhoqqu oothidi, 24"Naazirete Yesuusa, neeni nuuppe ay koyay? Nuna dhayssanaw yadi? Neeni ooneekko ta erays; neeni Xoossaa Geeshshaa gidikkii?" yaagis. 25Yesuusi he tuna ayyaanaa, "Hayza, ha addiyafe keya" gidi kiittis. 26Tuna ayyaanay uraa daferethidi, waassidi iyappe keyis. 27Asay ubbay malaalettidi, "Hayssi aybee? Ha uray ba maatan hari attoshin tuna ayyaanatakka kiittees. Entti iyaw kiitettosona; hayssi aybi ooratha timirtte?" gidi, bantta giddon issoy issuwa oychchidosona. 28Yesuusa sunthay ellesidi Galiila biittan de7iya heera ubban keyis. 29Yesuusi Ayhude Woosa Keethafe keyidi, Yayqoobaranne Yohaannisara Simoona soonne Inddiriyasa soo bis. 30Simoona machche aayyaa qoxo misha harggada zin77idaaro Yesuusi yaa gakkiya wode iyaw odidosona. 31I iikko shiiqidi, I kushiya oykkidi, iyo denthi essis. Qoxoynne mishay aggin iya entta mokkasu. 32Harggida asa ubbaanne tuna ayyaanati oykkida asa ubbaa omarssi away wullidaappe guye iyaakko ehidosona. 33Kataman de7iya asa ubbay he keetha kare shiiqidosona. 34Yesuusi dumma dumma harggen oykettida daro asaa pathidi, daro tuna ayyaanata kessis. I ooneekko tuna ayyaanati erida gisho entta odisonna diggis. 35Yesuusi wontta guura denddidi, asi baynna bessi bidi, yan Xoossaa woossis. 36Simooninne iyara de7eyssati iya koyishe bidosona. 37Entti iya demmidi, "Asay ubbay nena koyees" yaagidosona. 38Yesuusi qassi entta, "He heeran de7iya hara katamata yedhdhite. Taani yiday Wonggelaa odanaw gidiya gisho yankka qaala odanaw bessees" yaagis. 39Ayhude Woosa Keethatan qaala odishenne tuna ayyaanata kessishe, Galiila biitta ubban yuuyis. 40Baroy oykkida issi uray Yesuusakko yidi, iya sinthan gulbbatidi, "Neeni koykko tana geeshshanaw dandda7aasa" yaagidi woossis. 41Yesuusi iyaw qadhettidi, ba kushiya yeddidi iya bochchidi, "Taani koyays, geeya" yaagis. 42Sohuwara baroy uraa yeddin uray paxis. 43Yesuusi uraa minthi naagisidi kessi yeddis. 44Yesuusi iya, "Nena era, hayssa ooddeskka odoppa. Shin bada ne asatethaa kahine bessa. Neeni ha77i geeshshi gididayssa asaa erisanaw, Musey kiittida yarshshuwa yarshsha" yaagis. 45Shin uray bidi, guta ubban asa ubbaas odis. Hessa gisho, Yesuusi qoncce keyidi, katama gelanaw dandda7ibeenna. Shin asi baynnason gaxan de7is; qassi asay ubba bessafe iyaakko yoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\