Marqqoosa 10

1Yesuusi hessafe denddidi, Yihuda biittaa bidi Yorddaanose Shaafaa pinnis. Daro asay zaaridi iyaakko shiiqin, kaseyssadakka he asaa tamaarssis. 2Issi issi Farisaaweti paaccanaw koyidi Yesuusa, "Issi asi ba machchiw yeddana mela Muse higgey kiitii?" yaagidi iya oychchidosona. 3I zaaridi, "Musey hinttena woygidi kiittidee?" yaagis. 4Entti, "Musey, 'Issi asi ba machchees anjjo worqqate immidi yeddo' gis" yaagidosona. 5Yesuusi zaaridi, entta "Hintte odin si7onnayssata gidiya gisho Musey ha kiitaa hinttew xaafis. 6Shin Xoossay koyro medhdhiya wode addenne macca oothidi, entta medhdhis. 7Hessa gisho, issi asi ba aawanne ba aayiw aggidi, ba machcheera issife de7ees. 8Entti nam77ay issi ase gidoosona; hizappe, entti issi ase gidoosonappe attin nam77u asi gidokkona. 9Hessa gisho, Xoossay issife qachchidayssa asi shaakkofo" yaagis. 10Entti soo simmida wode iya tamaareti ha odabaa Yesuusa nam77antho oychchidosona. 11Yesuusi enttako, "Ba machchiw yeddidi hara ekkiya oonikka laymatees. 12Qassi maccasiyakka ba azinaappe keyada hara azina gelikko laymatawusu" yaagis. 13Yesuusi guutha nayta bochchana mela, issi issi asay nayta iyaakko ehoosona, shin iya tamaareti he asa hanqettidosona. 14Yesuusi hessa be7idi, ba tamaareta hanqettidi; enttako, "Guutha nayti taakko yeyssa diggofite; Xoossaa kawotethay hayssata melassa. 15Taani hinttew tuma odays; Xoossaa kawotethaa guutha na7ada ekkonna uray oonikka he kawotethaa ubbarakka gelenna" yaagis. 16Guutha nayta idimmidi, ba kushiya entta issuwa issuwa bolla wothidi anjjis. 17Yesuusi baanaw keyida wode issi uray woxxi yidi, iya sinthan gulbbatidi, "Keeha asttamaariyaw, merinaa de7uwa laattanaw taani ay ootho?" yaagidi oychchis. 18Yesuusi, "Ays tana keehaw gada xeegay? Xoossaa xalaalappe attin hari keehi oonikka baawa. 19Xoossaa kiitaa, wodhoppa; laymatoppa; kaysotoppa; worddo markkattofa; inxarssan cimmofa; ne aawanne ne aayiw bonchcha yaageyssa eraasa" yaagis. 20Uray, "Asttamaariyaw, taani hessa ubbaa na7atethafe doomada ha77i gakkanaw naagays" yaagis. 21Yesuusi uraa tishshi oothi xeellidi dosis; "New issibay paccees; bada new de7iyaba ubbaa bayzada, he miishiya manqotas imma; neeni salon duretana. Yaata simmada tana kaalla" yaagis. 22Shin uray hessa si7idi, I daro dure gidiya gisho ba som77uwa kaarethis, ufayttonna aggidi bis. 23Yesuusi ba tamaareta yuushshi aathi xeellidi, "Dure asi Xoossaa kawotethaa gelanayssi waanidi metanddeeshsha!" yaagis. 24Iya tamaareti iya timirttiya si7idi malaalettidosona. Shin Yesuusi qassika enttako, "Nayto, Xoossaa kawotethaa gelanayssi waanidi metanddeeshsha! 25Dure asi Xoossaa kawotethaa gelanayssafe, gimaley narppe luhora aadhdheyssi kawuyees" yaagis. 26Iya tamaareti malaalettidi, "Yaatin, ooni attanee?" yaagidi, issoy issuwa oychchidosona. 27Yesuusi entta tishshi oothi xeellidi, "Hayssi Xoossas dandda7eteesppe attin asas dandda7ettenna; Xoossas ubbabay dandda7ettees" yaagis. 28Phexiroosi Yesuusakko, "Hekko; nuuni nubaa ubbaa aggidi, nena kaallida" yaagis. 29Yesuusi "Taani hinttew tuma odays; ta gishonne Wonggelaa gisho keetha woykko ishata woykko michcheta woykko aawa woykko aayiw woykko machchiw woykko nayta woykko gadiya aggiday oonikka, 30ha77i ha wodiyan xeetu kushe keetha, ishata, michcheta, aayeta, nayta, gadiya, goodetethara issife ekkana. Sinthafe yaana wodiyankka merinaa de7uwa ekkana. 31Shin daroti ha77i dethan sinthe gididayssati guye gidana, qassi daroti ha77i guye gididayssati sinthe gidana" yaagis. 32Yesuusaranne iya tamaaretara Yerusalaame bishin, Yesuusi ba tamaareta sinthan hamuttees. Entti malaalettidosona. Iya kaalleyssatikka yayyidosona. Nam77antho, tammanne nam77u tamaareta gaxa kessidi, bana gakkanabaa dumma enttaw hayssada yaagidi odis. 33"Hekko, nuuni Yerusalaame ha77i keyoos. Yan Asa Na7ay, kahine halaqatasinne higge asttamaaretas aathi imettana. Entti iya bolla hayqo pirddaa pirddana; qassi Ayhude gidonna deriyas iya aathi immana. 34He Ayhude gidonna derey iya toochchana, iya bolla cuttana, lisson garaafananne wodhana. I heedzu gallasappe guye, hayqoppe denddana" yaagis. 35Zabdiyoosa nayti Yayqoobinne Yohaannisi Yesuusakko yidi, "Asttamaariyaw, nuuni nena woossiya issibaa nuus ootharkkii" yaagidosona. 36Yesuusi enttako, "Taani hinttew ay ootho?" yaagis. 37Entti, "Neeni ne bonchcho kawotethan uttiya wode nuuppe issuwa ushachcha baggara qassi issuwa haddirssa baggara uttisarkkii" yaagidosona. 38Shin Yesuusi enttako, "Hintte ay woossiyako erekketa, ta uyanaw de7iya xuu7aa uyanaw dandda7etii? Qassi taani xammaqettanaw de7iya xinqqatiya xammaqettanaw dandda7etii?" yaagis. 39Entti zaaridi, "Ee dandda7os" yaagidosona. Yesuusi qassi, "Tumakka ta uyanaw de7iya xuu7aa hintte uyana, taani xammaqettanaw de7iya xinqqatiya hintte xammaqettana. 40Shin taappe ushachcha baggaranne haddirssa baggara uttanayssata dooranaw taw maati baawa, shin he bessay Xoossay immanaw giigisi wothidayssatassa" yaagis. 41Hankko tammu tamaareti hessa si7ida wode Yayqoobanne Yohaannisa hanqettidosona. 42Yesuusi entta ubbaa baakko xeegidi, "Ayhude gidonna asaa halaqati deriya haareyssata geetettidi xeegetteyssanne haareyssatas deriya bolla maati de7eyssa hintte ereeta. 43Shin hintte giddon hessa mela gidenna; hintte giddon gitatanaw koyey oonikka hinttew aylle gidanaw bessees. 44Qassi hintte giddon ubbaafe bolla gidanaw koyey oonikka hintte ubbaas aylle gidanaw bessees. 45Hari attoshin, Asa Na7aykka, asaas oothanawunne darota wozanaw ba shemppuwa aathi immanaw yisippe attin asi iyaw oothana mela yibeenna" yaagis. 46Entti Iyaarkko katama bidosona. Yesuusi ba tamaaretaranne daro asaara Iyaarkkofe keyishin, Ximoosa na7ay, qooqey, Barximoosa geetetteyssi, oge gaxan woossishe uttis. 47Barximoosi, yaara aadhdhey Naazirete Yesuusa gididayssa si7ida wode ba qaala dhoqqu oothidi, "Dawite na7aa Yesuusa, tana maararkii!" yaagusu oykkis. 48Daro asay iya, "Hayza!" gidi hanqettidosona. Shin, I ba qaala kaseyssafe daro dhoqqu oothidi, "Dawite na7aw, tana maararkii!" yaagis. 49Yesuusi eqqidi, "Iya haa xeegite" yaagis. Entti qooqiyakko, "Aykkoy baawa, dendda eqqa, nena xeegees" yaagidosona. 50Qooqey ba ma7uwa holi yeggidi, guppi denddi eqqidi, Yesuusakko bis. 51Yesuusi, "Taani new ay oothana mela koyay?" yaagis. Qooqey, "Asttamaariyaw, ta xeellanaw koyays" yaagis. 52Yesuusi iya, "Ba, ne ammanoy nena pathis" yaagis. Sohuwarakka iya ayfey xeellin, Yesuusa kaallis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\