Marqqoosa 11

1Entti Yerusalaame matishe, Shamaho Deriya matan de7iya Beetefaagenne Bitaaniya katamata gakkidosona. Yesuusi ba tamaaretappe nam77ata sinthe kiittidi, 2"Hinttefe sinthan de7iya gutaa biite; yaa gelida mela oonikka toggiboonna qashon de7iya hare mari hintte demmana, iya billidi, haa ekki yiite. 3Oonikka hinttena, 'Hayssa ays ootheetii?' yaagidi oychchiko, 'Goday iya koyees, ellesidi haa yeddana' yaagite" yaagis. 4Entti bidi, hare mari kare bolla oge matan qashettidi de7eyssa demmidi billidosona. 5He bessan eqqida issi issi asati enttako, "Hare maraa waatanaw billeeti?" yaagidosona. 6Iya tamaareti Yesuusi banttana kiittidayssa odin, asati yeddi aggidosona. 7Entti hare maraa Yesuusakko ehidi, bantta ma7uwa iya zokkon hiixin Yesuusi he hare maraa toggis. 8Daro asay bantta ma7uwa ogiyan hiixidosona; qassi harati mitha tashe tashidi, ogen hiixidosona. 9Yesuusappe sinthara hamuttiya asaynne iya kaalliya asay bantta qaala dhoqqu oothidi, "Hosaana! Xoossay galatetto! Godaa sunthan yeyssi anjjettidayssa. 10Godaa sunthan yaa nu aawa Dawite kawotethay anjjettidayssa. Ubbaafe Bolla Saluwan de7iya Xoossay galatetto" yaagidosona. 11Yesuusi Yerusalaame bidi, Xoossaa Keetha gelis. Qassi ubbabaa yuuyi xeellidaappe guye, sa7ay qammiya gisho tammanne nam77u tamaaretara Bitaaniya katama bis. 12Wonttetha gallas entti Bitaaniyappe keyidi bishin, Yesuusi koshattis. 13Haahon issi balase mithiw haytha xalaala ma77a uttidaaro be7idi, I bolla ayfey beettiko gidi, be7anaw iikko bis, shin iikko I biya wode haytha xalaalappe attin issi ayfekka demmibeenna; ays giikko, balasey ayfiyaa wodey gakkibeenna. 14Yesuusi he balasiw, "Hiza, neeppe merinaw asi ayfe mooppo" yaagis. Iya tamaareti I geyssa si7idosona. 15Entti Yerusalaame bidosona; Yesuusi Xoossa Keetha gelidi, yan bayzeyssatanne shammeyssata kare goodo oykkis; qassi miishe laammeyssata xarpheezanne holle bayzeyssata oydiya aathi yeggidi, 16asi aybibaakka tookkidi, Xoossa Keetha giddora aadhdhonna mela diggis. 17Yesuusi asaa hayssada yaagidi tamaarssis: "Geeshsha Maxaafan, 'Ta keethay asi ubbay Xoossaa woossiya keethi gidana' geetettidi xaafettis. Shin hintte iya panggati qosettiya gonggolo oothideta" yaagis. 18Kahine halaqatinne higge asttamaareti hessa si7idi, iya wodhanaw oge koshshi oykkidosona. Shin daro asay iya timirttiyan malaalettiya gisho iyaw yayyidosona. 19Sa7ay omarssiya wode Yesuusinne iya tamaareti katamaappe gaxa keyidosona. 20Entti wonttetha gallas he ogiyara aadhdhishe, he balasiya xaphora melidaaro be7idosona. 21Phexiroosi akeekidi, "Asttamaariyaw, hekko, neeni qanggida balasiya melasu" yaagis. 22Yesuusi zaaridi, "Xoossaa ammanite. 23Taani hinttew tuma odays; oonikka ba wozanan sidhonna gidabay hananayssa ammanidi, ha deriya, 'Denddada abban kundda' yaagikko iyaw hanana. 24Hessa gisho, taani hinttew odays; Xoossaa hintte woossiyabaanne oychchiyabaa aybaa gidikkoka ekkidaada ammanite, hintte ekkana. 25Xoossaa woossanaw hintte eqqiya wode salon de7iya hintte Aaway hintte nagara atto gaana mela, oonikka hinttena naaqidabay de7ikko, iyaw atto giite. 26Shin asa nagara hintte atto goonna ixxiko, salon de7iya hintte Aawaykka hintte nagaraa hinttew atto geenna" yaagis. 27Entti zaaridi Yerusalaame bidosona. Yesuusi Xoossa Keethan hamuttishin, kahine halaqati, higge asttamaaretinne cimati iyaakko yidi, 28"Neeni hayssa oothanaw new ay maati de7ii? Woykko new ha maata immiday oonee?" yaagidosona. 29Yesuusi zaaridi enttako, "Ta hinttena issibaa oychchana, taw odite. Ta qassi hayssa ay maatan oothiyako, hinttew odana. 30Yohaannisa xinqqatey Xoossafeyye woykko asappe? Taw odite" yaagis. 31Entti bantta giddon palama doomidi, "Nuuni, 'Xoossafe' giikko, I nuukko, 'Yaatin, Yohaannisi odidayssa ays ammanibeekketii?' yaagana. 32'Asappe giikko' asa ubbay Yohaannisi nabe gideyssa eroosona." Yaaniya gisho asaas yayyidosona. 33Hessa gisho, entti Yesuusakko, "Nuuni erokko" yaagidi zaaridosona; Yesuusi, "Taanikka hayssa ay maatan oothiyako, hinttew odikke" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\