Marqqoosa 12

1Yesuusi enttaw leemison yaagidi odis; "Issi uray woyne atakiltte tokkidi, yuushshi aathidi dirssi diris. Qassi he woyniya gum77iya olaaka bookkis. Iya naaganaw adussa shakko shakkis. Hessafe guye, kothe oothiya asaas immidi, hara biitta bis. 2Woyne ayfiyaa maxiya wodey gakkin, bana gakkeyssa ekkidi yaana mela, issi ba aylliya kothe aawatakko kiittis. 3Kothe aawati iya aylliya oykkidi wadhdhidi, mela kushe yeddidosona. 4Nam77antho hara aylle enttako kiittin, entti he aylliyas huu7iya qoo7idi kawushshidi yeddidosona. 5Woyne atakilttiya goday qassika hara aylle kiittis. He aylliya wodhidosona, qassi hara darota hessada oothidosona, issota issota wadhdhidi, harata wodhidosona. 6"Woyne atakilttiya godaas kiittanaw ubbaafe wurssethan I daro dosiya ba na7aa xalaali attis. I, "Entti ta na7aa bonchchonna aggokona" gidi, ba na7aa enttako kiittis. 7"Shin kothe aawati bantta giddon, 'Laattanayssi hayssa; yedhdhite iya wodhoos; iya laatay nubaa gidana!' yaagidosona. 8Na7aa oykkidi wodhidi, iya ahaa woyne atakilttiya giddofe gaxa kessi holidosona. 9"Hiza, woyne atakilttiya goday waatanee? Yidi he kothe aawata wodhi onggidi, woyniya kothe oothiya hara asas immana. 10- 11'Gimbbeyssati boridi ixxida shuchchay godaa xaphuwa minthiya, ubbaafe aadhdhiya shuchchu gidis. Hayssi Goday oothidabaa; qassi nu ayfiyaaskka malaalisiyabaa' yaageyssa Geeshsha Maxaafaappe nabbabibeekketii?" yaagis. 12Kahine halaqati, higge asttamaaretinne cimati Yesuusi he leemisuwa bantta bolla leemisidayssa erida gisho iya oykkanaw koyidosona, shin asaas yayyidi, aggi bidosona. 13Qassi iya odaappe bala demmidi, iya oykkana mela, Farisaawetappenne Heroodisa baggatappe guutha asata iyaakko kiittidosona. 14Entti iyaakko yidi, "Asttamaariyaw, neeni tuma odetteyssanne asappe ase shaakkonnayssa nuuni eroos. Neeni ase dummayakka; qassi Xoossaa ogiya tumatethan tamaarssaasa. Nuuni Roome biittaa Kawuwa Qeesares giira giireyssi wogeyye woga gidennee? Giira giiranee agganee?" yaagidosona. 15Shin entta cubbotethaa Yesuusi eridi, "Tana ays paacetii? Ane issi santime tana bessite" yaagis. 16Entti iyaw ehidosona, "Ha malaynne sunthay ooddeysee?" yaagidi entta oychchis. Entti, "Roome Kawuwa Qeesareyssa" yaagidosona. 17Yesuusi zaaridi, "Yaatikko, Qeesareyssa Qeesares, Xoossayssa Xoossaas immite" yaagin entti iyabaa malaalettidosona. 18Hayqqida asi denddenna giya Saduqaawetappe issi issi asati Yesuusakko yidi, hayssada yaagidi, iya oychchidosona. 19"Asttamaariyaw, Musey nuus higgiya xaafishe, 'Machcho ekkida asi na7a yelonna hayqqiko, he hayqqidayssa ishay iya machchiw ekkidi, ba ishaas na7a yelanaw bessees' yaageyssa xaafis. 20Beni wode laappun ishati de7eyssatappe bayray machcho ekkidi, na7a yelonna hayqqis. 21Nam77anthoy iyo ekkis, ikka na7a yelonna hayqqis. Heedzanthoyka hessada hanis. 22Laappunatikka hessatho iyo ekkidi, na7a yelonna hayqqidosona. Ubbaafe guye, qassi he maccasiya hayqqasu. 23Yaatin, laappunati iyo ekkida gisho hayqqida asay hayqoppe denddiya gallas, iya enttafe awussas machcho gidanee?" yaagidosona. 24Yesuusi zaaridi, "Hintte baley, Geeshsha Maxaafata woykko Xoossaa wolqqaa eronna gishossa! 25Hayqqida asay hayqoppe denddiya gallas, salon de7iya kiitanchchota mela gidanaappe attin adde asay ekkokona; macca asay gelekkona. 26Shin hayqqidayssata dendduwabaa gidikko, Muse maxaafan xaafettida xuugettiya buuriyabaa odiya bessan, Xoossay Musekko, 'Taani, Abrahame Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yayqooba Xoossaa' gidayssa nabbabibeekketii? 27Hessa gisho, I, paxa de7eyssata Xoossaafe attin hayqqidayssata Xoosse gidenna. Hintte daro balideta" yaagis. 28Higge asttamaaretappe issoy entti palameyssa shiiqidi si7is. Qassi Yesuusi enttaw loythi zaaridayssa si7idi, "Kiita ubbaafe aadhdhiya kiitay awussee?" yaagidi Yesuusa oychchis. 29Yesuusi zaaridi, iya hayssada yaagis: "Kiita ubbaafe aadhdhiya kiitaa si7ite; 'Isra7eele asaw, Goday nu Xoossay issi Godaa. 30Ne Godaa ne Xoossaa ne kumetha wozanappe, ne kumetha shemppuwafe, ne kumetha qofaappe, ne kumetha wolqqaafe dosa' yaagees. 31Qassi kiita ubbaafe aadhdhiya nam77antho kiitay hayssa; 'Ase ubbaa ne huu7iyada dosa' yaageyssa; hayssatappe aadhdhiya hara kiiti baawa" yaagis. 32Higge asttamaarey Yesuusakko, "Asttamaariyaw, tuma gadasa; neeni 'Xoossay issi Xoossaa xalaala. Iyappe attin hari baawa' gidayssi tuma. 33Xoossaa kumetha wozanappe, kumetha qofaappenne kumetha wolqqaafe doseysinne qassi ase ubbaa ba huu7iyada doseyssi, xuuggiya yarshshuwafenne hara yarshsho ubbaafe aadhdhees" yaagis. 34Yesuusi higge asttamaariya zaaroy aadhdhida eranchcho asa zaaro gididayssa be7idi, "Neeni Xoossaa kawotethaafe haakkabaakka" yaagis; hessafe guye, Yesuusa harabaa oychchanaw oonikka minnibeenna. 35Yesuusi Xoossa Keethan tamaarssishe, hayssada yaagis: "Higge asttamaareti Kiristtoosa woygidi Dawite na7a goonaa? 36Dawitey Geeshsha Ayyaanan kumidi, 'Goday, ta Godaa, "Taani ne morkketa ne tohoy yedhdhiyaso oothana gakkanaw, hayssan taappe ushachcha baggara utta" gis' yaagis. 37Dawitey ba huu7en Kiristtoosa, 'Godaa' gidi xeegikko, yaatin, Kiristtoosi waanidi, Dawite na7a gidii" yaagis. Daro asay Yesuusi geyssa ufayssan si7idosona. 38Yesuusi tamaarssishe, hayssada yaagis: "Higge asttamaaretappe naagettite; entti adussa ma7o ma77idi yuuyeyssanne giyankka asay entta bonchchidi sarotheyssa dosoosona. 39Entti Ayhude Woosa Keethatan daro lo77o oyde dosoosona; qassi asi banttana mokkiya bessan bonchcho bessi dosoosona. 40Entti am77eta keethaa bonqidi, banttaw lo77o daananaw woosa adussoosona; entti ubbaafe aadhdhiya pirddaa ekkana" yaagis. 41Yesuusi Xoossa Keethan muxaata yeggiya saaxiniya matan uttidi, asay ba miishiya he saaxiniyan yeggeyssa be7is; daro dure asay daro miishiya he saaxiniyan yeggoosona. 42Issi manqo am77iya yada, nam77u bakkannata he saaxiniyan yeggasu. 43Yesuusi ba tamaareta xeegidi, "Taani hinttew tuma odays; muxaata saaxiniyan yeggida asa ubbaafe ha manqo am77iya darssada yeggasu. 44Ays giikko, harati ubbay banttaw palahida miishiyappe yeggidosona. Shin iya ba pacciyaape, baw de7iya aquwaa kumethi immasu" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\