Marqqoosa 13

1Yesuusi Xoossa Keethafe keyishin, iya tamaaretappe issoy, "Asttamaariyaw, ha lo77o shuchchaanne ha lo77o shuchcha keethaa be7ay!" yaagis. 2Yesuusi zaaridi, "Ha gita shuchcha keethaa be7ay? Ha keethay shuchchi shuchcha bolla gimbbettida mela laalettonna attenna; issi shuchchika attonna ubbay laalettana" yaagis. 3Yesuusi Xoossa keethafe hini baggara Shamaho Deriya bolla uttidashin, Phexiroosi, Yayqoobi, Yohaannisinne Inddiriyasi banttarkka iyaakko yidi, 4"Hayssi awude hananeekko, nuus oda; ha ubbay polettana wodiya erisiya malaatay aybee?" yaagidi oychchidosona. 5Yesuusi qassi enttaw hayssada yaagidi odis: "Hinttena oonikka balethonna mela naagettite. 6Daro asati ta sunthan, 'Taani Kiristtoosa' yaagidi tamaarssishe yidi, daro asaa balethana. 7Matan de7iya olaanne haahon de7iya ola wore hintte si7iya wode hirggofite. Hessa melabay hananaw bessees, shin wurssethay buroona. 8Issi biittaa asay hara biitta asaara olettana; qassi issi kawotethay hara kawotethatara olettana; biittaa qaaxoy ubba bessan hanana; koshay daana, shin hessi ubbay yelo iqethas zooke mela. 9"Shin hinttee, hintte huu7en naagettite. Ays giikko, asi hinttena oykkidi, pirdda keethas aathi immana; qassi Ayhude Woosa Keethatankka hinttena lisson garaafana; deriya haareyssata sinthaninne kawota sinthan ta gisho hintte markkattanaw eqqana. 10Wurssethay gakkanaappe sinthe Wonggelay koyro dere ubbaas odettanaw bessees. 11Entti hinttena pirdda keethi ehiya wodenne aathi immiya wode woygidi odaneekko koyro hirggofite; he saatiyan Xoossay hinttew immiyabaa odite. Hinttenan Geeshsha Ayyaanay odetteesippe attin hinttena gidekketa. 12"Ishay ba ishaa, aaway ba na7aa wodhisana. Nayti banttana yelidayssata bolla denddidi, entta wodhisana. 13Asay ubbay hinttena ta sunthaa gisho ixxana, shin wurssethi gakkanaw minniday attana. 14"Shin bashshaa tunatethay eqqanaw bessonna bessan eqqidashin hintte be7ana." (Akeekiso: Hessi woy guusseeko nabbabeyssi akeeko!) "Yihuda biittan he wode de7eyssati deriyakko baqato. 15Keetha huu7en de7iya uraykka issibaa ekkanaw duge wodhdhidi, ba soo geloppo. 16Gaden de7eyssi ba ma7uwa ekkanaw guye simmofo. 17He wode qanthatida maccasatasinne dhanthiya maccasatas daro un77a gidana. 18Shin hayssi ubbay haniya wodey balggo gidonna mela, Xoossaa woossite. 19Ays giikko, Xoossay alamiya medhdhida wodiyappe doomidi, ha77i gakkanaw haniboonna metoynne sinthafekka hanonna metoy asa bolla he wode hanana. 20Goday he gallasata taybuwa guuthonaako, ase gididay oonikka attenna. Shin I ba doorida asa gisho he gallasata taybuwa guuthees. 21"He wode oonikka hinttena, 'Hekko, Kiristtoosi hayssan de7ees woykko Kiristtoosi hinin de7ees' yaagikko, hessa ammanoppite. 22Worddanchcho Kiristtoosatinne worddo nabeti denddidi banttaw dandda7ettiko, hari attoshin Xoossay dooridayssatakka balethanaw malaatatanne malaalisiyabata bessana. 23Shin hintte naagettite; taani hinttew ubbabaa kasetada odas. 24"Shin he wode he waayappe guye, away dhumana; ageenay poo7uwa aggana; 25xoolinttoti saloppe kunddana; qassi salon de7iya wolqqatikka qaaxxana. 26He wode Asa Na7ay, gita wolqqaranne bonchchuwara shaara giddora yishin entti be7ana. 27He wode taani kiitanchchota sa7a oyddu bagga kiittana; sa7a gaxappe saluwa gaxa gakkanaw, Xoossay doorida asaa shiishana. 28"Leemisuwa balase mithaafe akeekite; balasiya aaciya wodenne I haythay cil77iya wode torchchey matattidayssa hintte ereeta. 29Hessadakka, hintte he ubbabay haneyssa be7iya wode I matidi pengge gakkidayssa erite. 30Taani hinttew tuma odays; ha ubbabay hanana gakkanaw hayssan de7iya asa ubbay hayqqenna. 31Saloynne sa7ay aadhdhana, shin ta qaalay ubbarakka aadhdhenna. 32"Shin he gallasaanne he saatiya Aawa xalaalappe attin hari attoshin salon de7iya kiitanchchota gidin woykko Na7aa gidin oonikka erey baawa. 33He wodey awude gidaneekko, hintte eronna gisho naagettitenne minnite. 34Ta yuussay ba keetha aggidi, oge biya uraa mela. Uray ba aylletas huu7en huu7en oosuwa immidi entta ba oosuwas aawa oothis; qassi naageysika minthidi naagana mela kiittis. 35"Hessa gisho, minnite. Ays giikko, keethaaway omarssi gidin woykko giddi bilahe gidin woykko kutto waaso gidin woykko wontta guura gidin awude yaanekko, hintte erekketa. 36Hintte akeekonna I yidi hinttena dhiskkidi de7ishin demmonna mela minnite. 37Taani hinttew odeyssa asa ubbaas odays; minnite" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\