Marqqoosa 14

1Paasika Baale bonchchiya gallasaynne Uytha Baale bonchchiya gallasay gakkanaw nam77u gallasi attis. Kahine halaqatinne higge asttamaareti asi eronna Yesuusa oykkidi wodhdhiya oge koyoosona. 2"Asay ooshshi kessonna mela Paasika bonchchiya gallasan hessa oothoko" yaagidosona. 3Yesuusi Bitaaniya kataman baro hargganchchuwa Simoona son gibira bolla uttidashin, issi maccasiya albasxiroose giya shuchchafe oosettida philqqaaxe kumetha narddoose giya daro al77o shitto ekkada yasu. He philqqaaxiya menthada shittuwa Yesuusa huu7iyan tigasu. 4He bessan de7iya asappe issoy issoy hanqettidi, "Ha shittoy mela coo iitey aybisse? 5Ha shittuwa heedzu xeetu dinaaren bayzidi, miishiya manqotas immanaw dandda7ettees" yaagidi bantta giddon odettidosona. Yaatidi, he maccasiw daro boridosona. 6Shin Yesuusi "Ha maccasiw aykkoka gooppite; iyo ays waaysetii? Iya taw lo77obaa oothasu. 7Manqoti ubba wode hinttera de7oosona. Hintte koyida wode awudekka hintte entta maaddanaw dandda7eeta, shin taani ubba wode hinttera de7ikke. 8Iya ba dandda7idayssa oothasu; qassi tana moogos giigisanaw kasetada shitto tiyasu. 9Taani hinttew tuma odays; sa7a ubban Wonggelaa odiyason awunkka, asay iyo akeekana mela ha iya oothidayssi odettana" yaagis. 10Tammanne nam77u tamaaretappe issoy Asqoroota Yihuda geetetteyssi Yesuusa kahine halaqatas aathi immanaw enttako bis. 11Entti hessa si7ida wode ufayttidi, "Nuuni new miishe immana" yaagidosona; Yihudi Yesuusa aathi immanaw injje wode koyees. 12Uythaa Baaley bonchchettiya koyro gallas, Paasika kathaa maanaw maraze shukkiya wode Yesuusa tamaareti iyakko, "Paasika bonchchiya gallas neeni maana kathaa nuuni aw bidi giigisino?" gidi oychchidosona. 13Yesuusi ba tamaaretappe nam77ata hayssada yaagidi kiittis: "Katamaa biite; hintte bishin, otora haathe tookkida issi uray hinttera gahettana; iya kaallite. 14I bidi geliya keethaawa, 'Asttamaarey neekko, "Taani ta tamaaretara Paasika maanaw imatha kifiley awunee?" yaagees' yaagite. 15Keethaaway hinttena pooqiya bolla de7iya giigi uttida dalgga kifile bessana; hessan giigisite" yaagis. 16He nam77u tamaareti keyidi, katama bidosona; Yesuusi enttaw odidayssada demmidi, Paasika kathaa giigisidosona. 17Sa7ay omarssiya wode Yesuusi tammanne nam77u tamaaretara yaa bis. 18Entti uttidi kathi mishin, Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; hinttefe issoy taara meyssi, tana aathi immana" yaagis. 19Iya tamaareti dagammidi, bantta huu7en huu7en, "Tuma taneshsha?" yaagidi iya oychchidosona. 20Yesuusi zaaridi, "He uray hintte tammanne nam77atappe issuwa; I taara issife tushanaw ba uythaa shaatiyan yeddeyssa. 21Asa Na7ay, Geeshsha Maxaafay hayqqana gidayssada hayqqana, shin Asa Na7aa, aathi immiya uraa ayye. He uray yelettonna attidaakko iyaw lo77oshin" yaagis. 22Entti miishin, Yesuusi uythaa ekkidi, Xoossaa galatis; he uythaa menthidi, ba tamaaretas immishe, "He7ite, hayssi ta ashuwa" yaagis. 23Xuu7aa ekkidi, Xoossaa galatidi, enttaw immin ubbayka he xuu7appe uyidosona. 24Yesuusi, "Hayssi ooratha caaquwan daro asaa gisho gukkiya ta suuthaa. 25Taani hinttew tuma odays; taani Xoossaa kawotethan ooratha woyniya uyana gallasay gakkanaw zaarada ha woyniyappe uyikke" yaagis. 26Mazmure yexxidaappe guye Shamaho Deriya bolla bidosona. 27Yesuusi enttako, "Hintte ubbay tana yeggi aggidi baqatana; Geeshsha Maxaafay, 'Xoossay dorssa heemmeyssa wadhdhana, dorssati ubbay laalettana' yaagees. 28Shin taani hayqoppe denddidaappe guye hinttefe kasetada Galiila baana" yaagis. 29Phexiroosi zaaridi, "Entti ubbay nena yeggi aggidi baqatikkoka, ta nena aggike" yaagis. 30Yesuusi Phexiroosakko, "Taani new tuma odays; hachchi qamma kuttoy nam77u toho waassanaappe sinthe neeni tana heedzu toho kaddana" yaagis. 31Shin Phexiroosi kaseyssafe minthidi, "Taani hari attoshin, neera issife hayqqiyakokka, nena kaddike" yaagis. Qassi harati ubbatikka hessada gidosona. 32Geetesemaane giya bessaa bidosona; Yesuusi ba tamaaretakko, "Taani Xoossaa woossada simmana gakkanaw hintte hayssan uttishite" yaagis. 33Yesuusi Phexiroosa, Yayqoobanne Yohaannisa baara ekkidi bis; daro waayettisinne un77ettis. 34Qassi enttako, "Taani hayqqana gakkanaw azzanas, hayssan gam77ishite; dhiskkofite" yaagis. 35Guuthi sinthe shiiqidi, sa7an gufannidi, dandda7ettiyabaa gidikko, he waaya saatey baappe aadhdhana mela, Xoossaa woossis. 36Qassi, "Abbaa, ta Aawaw, ubbabay new dandda7ettees, ha waaye xuu7aa taappe digga. Shin ne sheney hanoppe attin ta sheney hanoppo" yaagis. 37Yesuusi ba tamaaretakko simmi yidi, entti dhiskkidashin demmidi, Phexiroosakko, "Simoonaa, dhiskkadii? Neeni issi saatekka barkkada naaganaw dandda7abiikkii? 38Paacen hintte gelonna mela barkkidi naagitenne Xoossaa woossite. Hinttew lo77o amoy de7ees, shin hintte daaburanchcho asi" yaagis. 39Qassika bidi kaseyssadakka Xoossaa woossis. 40Ba tamaaretakko guye simmidi yaa wode dhiskkidashin demmis. Entta ayfiyaa dhiskkoy goozi wothida gisho iyaakko ay odettiyakokka erokkona. 41Heedzantho enttako yidi, "Ha77i gakkanawukka dhiskkeetinne shemppetii? Hiza, gidana; saatey gakkis; be7ite! Asa Na7ay, nagaranchcho asatas aadhdhi imettana wodey gakkis. 42Denddidi yedhdhite; be7ite, tana aathi immanayssi gakkis" yaagis. 43Yesuusi hessa buroo odishin, tammanne nam77u iya tamaaretappe issoy, Yihudi, ellesidi gakki wodhdhis. Qassi kahine halaqati, higge asttamaaretinne cimati kiittin, mashshenne xam77a oykkida daro asay iyara issife yidosona. 44Yesuusa aathi immanayssi he daro asaas, "Taani yeerey iya; iya oykkidi, loythi naagidi, ekki efite" yaagidi malla odi wothis. 45Yihudi gakki wodhdhida mela Yesuusakko shiiqidi, "Asttamaariyaw" yaagidi Yesuusa yeeri ekkis. 46He daro asay Yesuusa oykkidosona. 47Shin matan eqqidayssatappe issoy ba mashshaa shoddidi kahine halaqaa aylliya shocidi, iya haytha qanxidi holis. 48Yesuusi zaaridi, he shiiqida daro asaakko, "Tana pangga kessidi, pangga oykkeyssada oykkanaw mashshenne xam77a oykkidi yidetii? 49Taani Xoossa Keethan tamaarssashe, gallas gallas hinttera de7iya wode tana oykkibeekketa, shin Geeshsha Maxaafay gidayssi polettanaw bessees" yaagis. 50Iya tamaareti ubbay iya yeggi aggidi baqatidosona. 51Laxana xalaala ma77ida issi naatetha uray Yesuusa kaalleyssa asay oykkis. 52Shin he uray laxana yeggi aggidi, xire kallo baqatis. 53Asay Yesuusa kahine halaqaa soo efidosona. Yan kahine halaqati, cimatinne higge asttamaareti shiiqidi de7oosona. 54Phexiroosi kahine halaqaa zabbaa gakkanaw haahon iya kaalli bidi yan naageyssatara uttidi tama kayees. 55Kahine halaqatinne shiiqida asa ubbay Yesuusa wodhanaw iya bolla markka koyidosona, shin aykkoka demmibookkona. 56Daro asati iya bolla worddo markkattidosona, shin entta markkatethay issino gidenna. 57- 58Issi issi asati denddi eqqidi Yesuusa bolla, "I, 'Taani asi keexida ha Xoossa Keetha laallada, asa kushen keexettiboonna hara Xoossa Keetha heedzu gallasa giddon keexana' gishin nuuni si7ida" yaagidi worddo markkattidosona. 59Gidoshin, entta markkatethay hessankka issino gidenna. 60Kahine halaqay asa ubbaa sinthan denddi eqqidi, "Hayssati nena mootiya mootuwas ne zaariyabay baawe?" yaagidi Yesuusa oychchis. 61Shin Yesuusi si77i gis; aykkoka zaaribeenna. Kahine halaqay, "Anjjettida Xoossaa Na7ay, Kiristtoosi neneyye?" yaagidi zaari oychchis. 62Yesuusi zaaridi, "Ee tana, hintte Asa Na7ay, wolqqaama Xoossaafe ushachcha baggara uttidashin qassi saluwa shaarara yishin be7ana" yaagis. 63Kahine halaqay ba ma7uwa peedhidi, "Nuna hara markka ay koshshii? 64Hintte iya cashshaa si7ideta; hintte qofay aybee?" yaagis. Entti ubbay, "I hayqqanaw bessees" yaagidi iya bolla pirddidosona. 65Enttafe issoti issoti iya bolla cutethi oykkidosona. Iya ayfiyaa goozidi baqqishe, "Nena dechchiday oonee? Ane nuus oda!" yaagidosona. Naageyssati iya ekki efidi garaafidosona. 66Phexiroosi kahine halaqaa zabban garssa baggara de7ishin, kahine halaqaa macca aylletappe issinniya yaa yasu. 67Phexiroosi tama kayeyssa be7ada, tishshi ootha xeellada, "Neenikka Naazirete Yesuusara de7aasa" yaagasu. 68Shin Phexiroosi, "Ne geyssi aybeekko ta erikke, taw akeekettenna" yaagidi kaddis. Yaagi simmidi zago keyaa wode sohuwara kuttoy waassis. 69He aylliya Phexiroosa be7ada, iya matan eqqida asatakko, "Ha uraykka enttara de7ees" gada zaara odasu. 70Shin Phexiroosi qassika kaddis. Guuthi gam77ishin, matan eqqida asati nam77antho Phexiroosakko, "Neeni Galiila biitta asi gidiya gisho tuma enttara de7aasa" yaagidosona. 71Shin Phexiroosi, "Taani hintte giya uraa erikke!" yaagidi bana qanggethinne caaqo oykkis. 72Sohuwara kuttoy nam77antho waassi aggis. Phexiroosi Yesuusi iyaakko, "Neeni kuttoy nam77u toho waassanaappe sinthe heedzu toho tana kaddana" gidayssa akeekidi daro yeekkis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\