Marqqoosa 15

1Wontta guura ellesidi kahine halaqati, cimati, higge asttamaaretinne Ayhude shanggoti ubbay shiiqidi maqettidosona. Entti Yesuusa qachchi efidi Philaaxoosas aathi immidosona. 2Philaaxoosi iyakko, "Neeni Ayhudeta kawo?" yaagidi oychchis. Yesuusi zaaridi, "Ne gadasa" yaagis. 3Kahine halaqati Yesuusa daroban mootidosona. 4Shin Philaaxoosi zaaridi Yesuusakko, "New zaariyabay baawe? Entti ne bolla ay mela mootuwa ehiyakko be7ikki?" yaagis. 5Shin Yesuusi harabaa zaaronna ixxin, Philaaxoosi malaalettis. 6Philaaxoosas Paasika Baale bonchchiya gallasan asay koyaa issi uraa qashoppe billiya meezey de7ees. 7He wode issi Barbbaana giya uray ooshshu kessidi shemppo wodhida asatara issife qasho keethan de7ees. 8Shiiqida daro asay Philaaxoosi kaseyssada oothana mela iya oychchidosona. 9Philaaxoosi asa zaaridi, "Taani hinttew Ayhudeta kawuwa billanayssa koyeetii?" yaagidi oychchis. 10Hessa I giday, kahine halaqati Yesuusa qanaattidi aathi immidayssa eriya gishossa. 11Shin kahine halaqati Yesuusa gisho Barbbaana billanaada, he shiiqida asay Philaaxoosa woossana mela asa maqqidosona. 12Philaaxoosi zaaridi, "Yaatin, ha hintte Ayhude kawo geyssa waato?" yaagis. 13Asay Philaaxoosa bolla waassidi, "Masqaliya bolla iya kaqqa" yaagidosona. 14Philaaxoosi asaakko, "Ays? I ay iitabaa oothidee?" yaagis. Shin asay kaseyssafe gujji waassidi, "Masqaliya bolla iya kaqqa" yaagidosona. 15Philaaxoosi asaa ufayssanaw koyidi, Barbbaana asaas billis; yaatidi lisson Yesuusa garaafidi, masqaliya bolla kaqqana mela enttaw aathi immis. 16Hessafe guye, wotaaddareti Yesuusa deriya haareyssa ooso keetha ekki efidi, hara wotaaddareta ubbaa issife xeegidosona. 17Qassi zo7o afilaa iya mayzidosona; aguntha kalachcha giigisidi, iya huu7en wothidosona. 18Hessafe guye, iyakko, "Ayhudeta kawuwaw mirinaw kawota" yaagidi, iyaw ziggidosona. 19Iya huu7iya xam77an shoccidosona; qassi iya bolla cuttidosona; gulbbatidi iyaw goynnidosona. 20Iya toochchidayssafe guye zo7o afilaa iyappe qaari ekkidi, iya afilaa iya mayzidi masqaliya bolla iya kaqqanaw ekki efidosona. 21Entti bishe, Iskkinddirenne Rufoosa aawa, Simoona giya Qereena biitta asi, gaxareppe katama yeyssara gahettidi, Yesuusa masqaliya wolqqan toossidosona. 22Yaatidi Golggotta giya bessaa Yesuusa efidosona. "Golggotta" guussay "Huu7e guugge" guussu. 23Sakoy si7ettonna mela karbbe giya dhaley walakettida woyne uyo gidi iyaw immidosona. Shin I uyonna ixxis. 24Entti masqaliya bolla iya kaqqidosona. Oona aybi gakkaneekko gidi iya afilaa shaakkidi saama yeggidosona. 25Entti masqaliya bolla iya kaqqiya wode wonttafe heedzu saate. 26Entti, "Ayhudeta kawuwa" yaagidi iya mootiya xuufe xaafidi wothidosona. 27Yesuusara nam77u panggata issuwa iyappe ushachcha baggara hankkuwa iyappe haddirssa baggara masqaliya bolla kaqqidosona. 28Geeshsha Maxaafay, "Iitabaa oothida asatara I paydettis" geetettidayssi polettis. 29Ogiyara aadhdhiya asay Yesuusa kadhidi, bantta huu7iya qaathiddi cayidosona; "Hekko! Xoossa Keetha laallada heedzu gallasa giddon keexeysso, ne huu7iya ashsha; 30ane masqaliya bollafe wodhdha" yaagidosona. 31Hessadakka, kahine halaqati higgiya tamaarsseyssatara issife Yesuusa toochchidi, "Harata ashshis, shin bana ashshanaw dandda7enna; 32nuuni be7idi ammanana mela Kiristtoosi, Isra7eele Kawoy, ane masqaliya bollafe ha77i wodhdho" yaagidosona. Qassi hari attoshin, iyara masqaliya bolla kaqettidayssatikka iya toochchidosona. 33Usuppun saateppe doomidi, uddufun saate gakkanaw biitta ubbay dhumis. 34Uddufun saatiyan Yesuusi ba qaala dhoqqu oothidi, "Elohee, Elohee, laama sabaqitani?" yaagis. Hessa guussay, "Ta Xoossaw, ta Xoossaw, tana ays aggadi?" guussu. 35Hessan eqqida asappe issoy issoy hessa si7idi, "Hekko, Eliyaasa xeegees" yaagis. 36He asappe issoy woxxidi, ispponjjen caala woyne kunthis; hessa xam77a xeeran wothidi, "Naagite; Eliyaasi masqaliyappe iya wodhisanaw yaanekko ane be7oos" yaagidi Yesuusa doonaakko ushshanaw shiishis. 37Yesuusi ba qaala dhoqqu oothi waassidi, hayqqis. 38Xoossa Keethan kaqettida magaraajjoy qommofe duge gakkanaw, nam77u keyidi daaketi wodhdhis. 39Masqaliyappe sintha baggara yan eqqida issi mato halaqay, Yesuusi waanidi hayqqidaakko be7ida wode "Ha uray tuma Xoossaa Na7a" yaagis. 40Hessa haahon eqqidi be7iya guutha maccasati de7oosona. Entta giddon Magdela Mayraama, kaaluwa Yayqoobanne Yoosa aayyaa Mayraamanne Salooma de7oosona. 41He macca asati Yesuusi Galiilan de7iya wode iya kaallidayssatanne iya mokkidayssata qassi Yesuusara issife Yerusalaame bida hara daro macca asati yan de7oosona. 42- 43Sa7ay omarssida wode shiiqida asan bonchchettida Ayhude shanggotappe issoy, Yoosefa giya uray, Xoossaa kawotethay yaanayssa naagishe de7eyssi, Armmatiyasa katama asi de7eyssi yis. Wonttethe Sambbaatas giigettiya gallas gidida gisho Yoosefi minnidi Philaaxoosakko bidi, Yesuusa ahaa ekkanaw woossis. 44Philaaxoosi Yesuusi hayqqidayssa si7ida wode malaalettis; mato halaqaa xeegidi, "I hayqqidi gam77idee?" yaagidi oychchis. 45Philaaxoosi Yesuusi hayqqidayssa mato halaqaappe si7idi iya ahaa Yoosefas immis. 46Yoosefi moogo afila shammis; Yesuusa ahaa masqaliyappe wothidi, afilan xaaxidi, shuchchafe woocettida duufo giddon iya aha moogis. Qassi he duufuwa doonan gita shuchchu gonddorssidi wothis. 47Magdela Mayraamanne Yoosa aayyaa Mayraama Yesuusa ahaa entti awun wothiyako be7oosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\