Marqqoosa 16

1Sambbaatay aadhdhidaappe guye Magdela Mayraama, Yayqooba aayyaa Mayraamanne Salooma bidi, Yesuusa ahaa tiyanaw shitto shammidosona. 2Wogga wode wontta daro guura xalqey caarshin, duufuwa bidosona. 3Entti bantta giddon issoy issuwara, "Duufuwa doonappe nuus shuchchaa oonee gonddorssidi digganay?" yaagidi odettidosona. 4Entti xeelliya wode he daro gita shuchchay gonddorettidi kichchidayssa be7idosona. 5Yesuusi moogettida duufuwa giddo geliya wode issi pantha addey bootha ma7o ma77idi, ushachcha baggara uttidayssa be7idi dagammidosona. 6Shin I enttako, "Dagammofite; masqaliya bolla kaqettida, Naazirete Yesuusa hintte koyeyssa taani erays. I hayssan deenna, hayqoppe denddis. Entti iya moogida bessaa hayssa be7ite. 7Ha77i bidi Yesuusa tamaaretasinne Phexiroosas, 'Yesuusi hinttefe sinthattidi Galiila bees. I hinttew odidayssada hintte iya yan be7ana' yaagidi odite" yaagis. 8Maccasati yashshan kokkorishe duufuwappe keyidi baqatidosona. Qassi entti yayyida gisho hessa ooddeskka aykkoka odibookkona. 9Yesuusi hayqoppe denddidaappe guye wogga gallas wontta, laappun tuna ayyaanata kessida Magdela Mayraamis koyrottidi benttis. 10Iya bada kase iyara de7eyssatas, entti azzanishenne yeekkishe de7ishin odasu. 11Shin Yesuusi paxa de7eyssanne iw benttidayssa entti si7ida wode iya geyssa ammanibookkona. 12Hessafe guye, enttafe nam77ati katamaappe keyidi bishin, oge bolla Yesuusi kaseyssafe dummattidi enttaw benttis. 13Entti guye simmidi, haratas odidosona, shin haratikka entta odaa tuma gibookkona. 14Guyeppe tammanne issi iya tamaareti kathi miishin, Yesuusi enttaw benttis. Enttaw ammanoy baynna gishonne hayqoppe I denddidayssa be7ida asay odin entti ammanonna ixxida gisho I entta boris. 15I enttako, "Biitta ubbaa bidi asa ubbaas Wonggelaa odite. 16Ammaneynne xammaqetey attana, shin ammanonnay pirddettana. 17Ammaneyssatas ha malaatati imettana. Entti ta sunthan tuna ayyaanata kessana, ooratha doonan odettana. 18Entti shooshu oykkikokka woykko wodhiyabaa uyikkoka entta qohenna. Qassi entti bantta kushiya hargganchchota bolla wothidi entta pathana" yaagis. 19Goday Yesuusi tamaaretara odettidaappe guye pude salo keyis; Xoossaafe ushachcha baggara uttis. 20Iya tamaareti bidaso ubban qaala odidosona. Godaykka enttara issife oothees. Entti odiya qaalay tuma gididayssa Xoossay enttaw immiya malaatatan erisis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\