Marqqoosa 2

1Guutha gallasappe guye Yesuusi Qifirnahoome simmidi, son de7ees giya oday si7ettis. 2Asaa keethay ekkonna ixxin, hari attoshin kareykka xuummana gakkanaw daro asay shiiqin, Yesuusi qaala tamaarssis. 3Oyddu asati issi gundda uraa tookkidi iyaakko ehidosona. 4Asay darida gisho uraa Yesuusakko shiishanaw enttaw dandda7ettona ixxin, Yesuusi de7iya ginaara keetha qaaridi, kaara qawuxidi uraa I zin77ida alggara duge yeddidi Yesuusa sinthan wodhisidosona. 5Yesuusi entta ammanuwa be7idi, he gundda uraa, "Ta na7aw, ne nagaray atto geetettis" yaagis. 6Higge asttamaaretappe he bessan uttida issoti issoti bantta wozanan, 7"La ha uray hayssa mela iitabaa Xoossaa bolla ays odetii? Xoossaa xalaalappe attin hari ooni nagara atto gaanaw dandda7ii?" gidi qoppidosona. 8Entti bantta wozanan hessada qoppidayssa Yesuusi sohuwara ba ayyaanan eridi, enttako, "Hinttee hintte wozanan ays hessada qoppeetii? 9Gundda uraa, 'Ne nagaray atto geetettis' geyssi mateyye? Woykko, 'Dendda eqqada ne alggaa tookkada ba' geyssi matee? 10Shin taw, Asa Na7aas, sa7a bolla nagara atto gaanaw maati de7eyssa hintte erana" gidi he gundda uraakko, 11"Nena gays, dendda eqqada ne alggaa tookkada ne soo ba" yaagis. 12Uray ellesi denddi eqqidi, ba alggaa tookkidi asa ubbay be7ishin bis. Asay ubbay malaalettidi, "Nuuni hayssa mela malaalisiyabaa be7i erokko" yaagidi Xoossaa galatidosona. 13Yesuusi qassi Galiila Abbaa doona simmi bidi, baakko yida asa ubbaa tamaarssis. 14Yaara aadhdhishe, Ilfiyoosa na7aa Leewe geetetteyssi qaraxa qanxisiya bessan uttidayssa be7idi, "Tana kaalla" yaagis. Leewey denddi eqqidi iya kaallis. 15Yesuusi kathi maanaw Leewe son uttis. Iya kaalliya asay daro gidiya gisho qaraxa qanxisiya daro asaynne nagaranchchoti iyaranne iya tamaaretara issife uttidosona. 16Higge astamaare gidida issi issi Farisaaweti Yesuusi nagaranchchotaranne qaraxa qanxiseyssatara kathi mishin be7idi, "I ays nagaranchchotaranne qaraxa qanxiseyssatara kathi mi?" yaagidi, iya tamaareta oychchidosona. 17Yesuusi entti geyssa si7idi, "Hargganchchotappe attin paxatas aakime koshshenna. Taani nagaranchchota xeeganaw yasippe attin xillota xeeganaw yabiikke" yaagidi enttaw zaaris. 18Xammaqiya Yohaannisa tamaaretinne Farisaaweti xoomosona. Issi issi asati Yesuusakko yidi, "Yohaannisa tamaaretinne Farisaaweta tamaareti xoomosona, shin ne tamaareti ays xoomokkonaa?" yaagidosona. 19Yesuusi enttako, "Yaaganuwa yida asati machchiw ekkeyssi enttara de7ishin, xoomanaw dandda7onnaa? Machchiw ekkeyssi enttara de7ishin, xoomanaw dandda7okkona. 20Shin machchiw ekkeyssi entta matappe ekettana wodey yaana, entti he wode xoomana. 21"Ceega ma7o bolla ooratha wothidi sikkiya asi baawa. Wothidi sikkiko, oorathay ceega ma7uwa daakkees; daakethaykka kaseyssafe darees. 22Qassi mal77antto woyne ceega ogoron qoliya asi baawa. Shin qolikko, he woyney ogoruwa daakkees, bawukka gukkees, ogoroykka iitees. Shin mal77antto woyney ooratha ogoron qolettees" yaagis. 23Yesuusi issi Sambbaata gallas bangga gade giddora aadhdhishin, iya tamaareti iyara bishe bangga tiya shirkkidi moosona. 24Farisaaweti Yesuusakko, "Hekko, ne tamaareti Sambbaata gallas woga gidonnabaa ays oothonna?" yaagidosona. 25Yesuusi enttako, "Dawitey koshattidi, miyabaa koyida wode baara de7eyssatara oothidayssa nabbabibeekketii? 26Abiyaatari kahine halaqa gididi de7iya wode Dawitey Xoossa keethi gelidi, kahineta xalaali maanappe attin oonikka maanaw woga gidonnayssa Godaa sinthan wothida daabbuwa mis, baara de7eysstaskka immis" yaagis. 27Qassika Yesuusi enttako, "Sambbaati asa na7a go77as medhettisippe attin asi Sambbaatas medhettibeenna. 28Hessa gisho, Asa Na7ay, hari attoshin Sambbaataskka Goda" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\