Marqqoosa 3

1Yesuusi Ayhude Woosa Keethi simmi gelis. Yan kushey gunddida issi uray de7ees. 2Issi issi asay Yesuusa mootanaw koyidi, kushey gunddida uraa Sambbaata gallas I pathikonne aggiko be7anaw koyidi minthidi naagoosona. 3Yesuusi kushey gunddida uraa, "Dendda eqqada haa sinthe ya" yaagis. 4Hessafe guye, asaakko, "Sambbaata gallas lo77obaa ootheyssi wogeyye iitabaa ootheyssi wogee? Asa shemppo ashoyye woykko wodho?" yaagidi oychchis. Shin asay si77i gis. 5Yesuusi hanqettidi, entta yuushshi aathi xeellidi, entti odin si7onnayssata gidiya gisho entta bolla daro azzanis. He addiyako, "Ne kushiya piddi ootha" yaagis. Uray piddi oothin iya kushey paxis. 6Ellesidi Farisaaweti Ayhude Woosa Keethafe kare keyidi, Yesuusa waati wodhanekko maqettanaw Heroodisa baggatara issi soo shiiqidosona. 7Yesuusi ba tamaaretara Galiila Abbaako bis. Galiilappenne Yihudappe yida daro asay iya kaallidosona. 8Qassika Yerusalaameppe, Idumiyasappe, Yorddaanose Shaafa pinthafe, Xiroosa katamaappenne Sidoona katamaappe Yesuusi oothidabaa si7idi, daro asay iyaakko yidosona. 9Asaa darotethaafe denddoyssan iya un77ethonna mela iya tamaareti wogolo iyaw giigisana mela kiittis. 10Daro asaa I pathida gisho harggiya asa ubbay iya bochchanaw sugettoosona. 11Tuna ayyaanay oykkida asati iya be7ida wode iya sinthan kunddidi, bantta qaala dhoqqu oothidi, "Neeni Xoossaa Na7aa gidikkii?" yaagosona. 12Yesuusi he tuna ayyaanati banatethaa ooddeskka Qonccisonna mela entta minthidi hanqettis. 13Yesuusi deriya bolla keyidi, ba koyida asata baakko xeegis; enttika iyaakko bidosona. 14Entti baara daana melanne qaala tamaarssana mela tammanne nam77ata dooridi, entta, "Hawaareta" gidi sunthis. 15Tuna ayyaanatakka kessana mela enttaw maata immis. 16I doorida tammanne nam77ati hayssata: Phexiroosa yaagidi sunthida Simoona, 17Bo7anergges (Dada daaniya asata) yaagidi sunthidayssata, Zabdiyoosa nayta Yayqoobanne Yayqooba ishaa Yohaannisa, 18Inddiriyasa, Filphoosa, Bartolomiyoosa, Maatoosa, Toomasa, Ilfiyoosa na7a Yayqooba, Taadiyosa, ba biittaas mishettiya Simoonanne, 19Yesuusa aathi immida Asqoroota Yihuda. 20Hessafe guye, Yesuusi soo bis. Qassi daro asay shiiqin, inne iya tamaareti hari attoshin kathi maanawukka dandda7ibookkona. 21Asay iya, "Gooyees" giya gisho iya dabboti hessa si7idi iya ekkanaw bidosona. 22Higge asttamaaretappe issoti issoti Yerusalaameppe yidi, "Iya bolla Bi7elzebuuli de7ees", I, "Xalahey wolqqan tuna ayyaanata kessees" yaagidi odettidosona. 23Yesuusi asaa baakko xeegidi leemiso odis. "Xalahey Xalahe waati kessanaw dandda7ii? 24Issi kawotethay ba giddon shaakettiko he kawotethay eqqanaw dandda7enna. 25Hessadakka, issi keetha asay bantta giddon shaakettiko dhayanaappe attin daanaw dandda7okkona. 26Hiza, Xalahey baara kacettidi shaakettiko dhayoppe attin daanaw dandda7enna. 27"Shin koyrottidi wolqqaama uraa qachchonna de7ishe iya keetha gelidi, iya miishiya bonqanaw dandda7iya asi baawa. Qachchi simmidi iya keetha bonqanaw dandda7ees. 28"Taani hinttew tuma odays; Xoossay asa naytas nagara ubbaanne entti cayaa cashshe ubbaa atto gaana. 29Shin Geeshsha Ayyaana bolla iitabaa odettiya ooddeskka merinaa nagara gidanaappe attin Xoossay ubbarakka iya maarenna" yaagis. 30Yesuusi hessa giday, issi issi asati, "Iya bolla tuna ayyaanay de7ees" yaagida gishossa. 31Iya aayyaanne iya ishati yidi karen eqqidi, iyaakko ase kiittidi iya xeegidosona. 32Iya matan uttida daro asati, "Hekko, ne aayeranne ne ishatara karen eqqidi nena koyoosona" yaagidosona. 33Yesuusi zaaridi, "Ta aayyaa oonee? Qassi ta ishati oonantee?" yaagis. 34Ba matan uttida asa yuushshi aathi xeellidi, "Hekko, ta aayyaaanne ta ishati hayssata. 35Xoossay sheniya oothiya ubbay ta isha, ta michchonne ta aayo" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\