Marqqoosa 4

1Yesuusi zaaridi Galiila Abbaa matan tamaarssees. Daro asay iya yuushuwan shiiqin, abban de7iya wogoluwa giddo gelidi uttis, asa ubbay Abbaa matan de7ees. 2I entta darobaa leemison tamaarssis. Tamaarssishe hayssada yaagis: 3"Si7ite! Issi uray zerethi zeranaw keyis. 4I zerishin, issi issi zerethay oge gaxan wodhdhis; kafoti yidi midosona. 5Issi issi zerethay garssan shaalloy de7iya biitta bolla wodhdhis. Daro biitti baynna gisho he zerethay ellesidi dolis. 6Shin awi keyida wode shullis. Loythidi xapho yeddiboonna gisho ellesi melis. 7Issi issi zerethay aguntha giddon wodhdhis. Dolidayssa agunthay diccidi cuullida gisho ayfe ayfonna attis. 8Issi issi zerethay aradda biittan wodhdhidi dolis. Diccidi issoy hasttama, issoy usuppun tamma issoy xeeta ayfis" yaagis. 9"Si7iya haythi de7iya oonikka si7o" yaagis. 10Yesuusi odidayssa si7ida issi issi asatinne tammanne nam77u tamaareti Yesuusi barkka de7ishin, iyaakko shiiqidi he leemisuwa birshshethaa oychchidosona. 11Yesuusi enttako hayssada yaagis: "Hinttew Xoossaa kawotethaa xuuraa eroy imettis. Shin haratas kawotethaafe karen de7eyssatas ubbabay leemison odettees. 12Gaasoykka, 'Entti xeellosona, shin demmokona. Si7oosona, shin akeekokkona. Entti demmiyakkonne akeekiyakko, Xoossaakko simmana ikka entta maaranashin' " yaagis. 13Yesuusi enttako, "Ha leemisoy hinttew gelennee? Yaatin, leemiso ubbaa hintte waati akeekanee? 14Zereyssi Xoossaa qaala zerees. 15Qaalay zerettiya wode oge gaxan wodhdhidayssati qaala si7idayssata. Shin Xalahey sohuwara yidi, entta wozanan zerettida qaala maxi digees. 16Hessadakka, garssan shaalloy de7iya biittan zerettidayssi qaala si7idi, ellesidi ufayssan ekkeyssa. 17Shin enttaw mino xaphoy baynna gisho ha77issafe attin gam77okona. Guutha wodeppe guye qaala gaason waayey woykko goodi gakkiya wode ellesidi dhubettoosona. 18Aguntha giddon zerettidayssi qaala si7eyssata. 19Shin ha sa7a de7uwas hirggoy, duretethaa dosoynne harabaa amotteyssi iya wozanan gelidi qaala cuulliya gisho ayfe ayfonna attis. 20Shin aradda biittan zerettidayssati qaala si7idi ekkeyssata. Entti issoy hasttama, issoy usuppun tamma issoy xeeta ayfis" yaagis. 21Yesuusi gujjidi, "Xomppe ekkidi, daachchofe woykko alggafe garssan wothiya asi de7ii? Dhoqqa bessan wotheneyye? 22Hiza, qosettidabay ubbay qoncce keyana; geemmidabay ubbay erettonna attenna. 23Si7iya haythi de7iya oonikka si7o" yaagis. 24Qassi enttako, "Hintte si7iyabaa akeekidi si7ite! Xoossaa qaala hintte si7eyssa mela I hinttew akeeka immana. Ubbaka hinttew darssidi immana. 25Issibay de7iya uraas gujji imettana, baynnaysafe hari attoshin, iyaw de7iya he guuthiyaka ekettana" yaagis. 26Yesuusi zaaridi, "Xoossaa kawotethay ba gaden zerethi zeriya asa mela. 27He uray qamma dhiskkees; wontta denddees. I ba huu7en waaniyakko eronna de7ishin he zerethay doleesinne diccees. 28Biittay kathi barkka immees. Koyro dolidi diccees, kaallidi ayfanaw gambbuxees, wurssethan kumetha ayfe ayfees. 29Shin kathay gakkiya wode uray sohuwara baacara geli aggees" yaagis. 30Yesuusi, "Nuuni Xoossaa kawotethaa ay daanees gaanee? Woykko aybira leemisanee? 31Xoossaa kawotethay ayfe guutha mithi daanees. He mithaa ayfiyaa zeriya wode sa7an de7iya mitha ayfe ubbaafe guuxees. 32Zerin dolidi atakiltte ubbaafe gitatees; daro daashshi daayees. Kafoti iya tashiya bolla keexidi uttana gakkanaw dayees" yaagis. 33Yesuusi hayssa mela daro leemison asay akeekanaw dandda7eyssa mela qaala odis. 34Asaas leemisoy baynna odenna. Shin Yesuusi ba tamaareta xalaalara de7iya wode enttaw ubbabaa birshshidi odis. 35He gallas sa7ay omarssin, Yesuusi ba tamaaretakko, "Abbaafe hefinthi pinnoos" yaagis. 36Iya tamaareti daro asa yeggi aggidi, Yesuusi kase geli uttida wogoluwan gelidi Yesuusa banttara efidosona. Hara wogolotikka yan de7oosona. 37Wolqqaama gotey denddidi, hobbey wogoluwa shocin, kumana gakkanaw wogoluwa giddo haathi gelis. 38He wode Yesuusi wogoluwan guye baggara borkkottidi dhiskkis. Iya tamaareti iya denthidi, "Asttamaariyaw, nuuni dhayaa wode ne si77i gada xeellay?" yaagidosona. 39Yaatin, I barkkidi gotiya, "Si7i ga" gidi, abbaaka, "Woppu ga" gis. Goteykka si77i gin ubbabay woppu gis. 40Yesuusi ba tamaaretakko, "Ays hayssada babbetii? Hinttew ammanoy waanidi dhayide?" yaagis. 41Entti daro babbidi bantta giddon, "Hayssi hari attoshin, goteynne abbay kiitetteyssi oonee?" yaagidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\