Marqqoosa 5

1Yesuusinne iya tamaareti abbaa pinnidi, Gerggesoone giya biittaa gakkidosona. 2Yesuusi wogoluwappe wodhdhiya wode tuna ayyaanay oykkida issi uray duufoppe keyidi iyara gahettis. 3He uray duufuwan aqi pee7idi de7ees. Iya oonikka santhalaatan qachchanaw dandda7enna. 4I daro toho duthaninne santhalaatan qashettidi de7ees. Shin santhalaata duuserethees, duthaa mentherethees. Iya teqqanaw dandda7iya oonikka baawa. 5I qammanne gallas he duufuwaninne dere bolla waasses, ba bollaaka shuchchan gaarees. 6Yesuusa haahon be7ida wode woxxi bidi iya sinthan gulbbatis. 7He uray ba qaala dhoqqu oothidi, "Ubbaafe Bolla Xoossaa Na7aw Yesuusa, nenanne tana aybe gathey? Tana dhayssona mela taani nena Xoossaa sunthan woossays" yaagis. 8I hessa giday Yesuusi iya, "La ha tuna ayyaanaw, ha addiyafe keya" yaagida gishossa. 9Yesuusi iyaakko, "Ne sunthay oonee?" yaagidi oychchis. I, "Nuuni daro gidiya gisho ta sunthay Leegiyona" yaagis. 10Tuna ayyaanati bantana he biittaafe kessi yeddonna mela Yesuusa minthidi woossidosona. 11He deriya bolla daro guduntho wudey hamuttees. 12Tuna ayyaanati Yesuusakko, "Nuna hini guduntho wudiyakko yeddarkki, enttan bidi geloos" yaagidi woossidosona. 13Yesuusi enttako, "Biite" yaagis. Yaatin tuna ayyaanati addiyafe keyidi gudunthotan gelidosona. Nam77u mukulu gidiya guduntho wudey aafo doonara dirggidi bidi abban gelidi mitettidosona. 14Guduntho wudiya heemmeyssati baqati bidi hanidabaa katamaaninne gaxariyan odidosona. Yaatin asay hanidabaa be7anaw keyidosona. 15Asay Yesuusakko yaa wode tuna ayyaanan oykettida uraa be7idosona. I ba wozanaakko simmidi, ma7o ma77idi, yan uttidayssa be7ida wode ubbay yayyidosona. 16Hessa be7ida asati tuna ayyaanati oykkida uraa bollanne gudunthota bolla hanidabaa ubbaa asaas odidosona. 17Hessa gisho, asay bantta biittaafe Yesuusi baana mela woossidosona. 18Yesuusi wogoluwan geliya wode kase tuna ayyaanay oykkidi yeddida uray, Yesuusa kaallanaw iya woossis. 19Shin Yesuusi ixxidi iyaakko, "Ne soo simmada, Goday new ay mela gitabaa oothidakkonne new ay mela keehidakko ne soo asaas oda" yaagis. 20Uray bidi Tammu Katamaa giyason yuuyidi, Yesuusi baw ay mela gitabaa oothidaakko odis. I odidayssa si7ida asa ubbay malaalettidosona. 21Yesuusi simmidi, wogoluwan gelidi, abbaa pinnidaappe guye daro asay abbaa gaxan iya yuushuwan shiiqidosona. 22Iyaroosa giya Ayhude Woosa Keetha halaqatappe issoy, Yesuusa be7ida wode iyaakko yidi iya tohuwa bolla 23kunddidi, "Ta na7iya harggada hayqqana hanawsu. Iya paxada de7ana mela yada ne kushiya I bolla wotharkkii" yaagidi Yesuusa minthidi woossis. 24Yesuusi Iyaroosara bis. I bishin daro asay iya kaallidi un77ethidosona. 25Tammanne nam77u laythi I bollaafe suuthi goggiya issi maccasiya de7awusu. 26Daro aakimeti iyo aakimidosona, shin iya paxa kaa7ettasu. Iya ba miishiya ubbaa wurssinkka iw haa iitisppe attin aykkoka maaddibeenna. 27He maccasiya Yesuusabaa si7ada, asaa kanthada Yesuusa guyera yada iya ma7uwa bochchasu. 28Iya, "Taani hari attoshin iya ma7uwa bochchiyakko paxana" gada qoppasu. 29Iippe goggiya suuthay sohuwara eqi aggis. Iya ba waayappe paxidayssa ba asatethan erasu. 30Yesuusi baappe wolqqi keyidayssa ba huu7en eridi, ellesidi daro asa giddon guye simmidi, "Ta ma7uwa bochchiday oonee?" yaagis. 31Iya tamaareti, "Asay nena sugeyssa be7ashe, 'Woygada tana oone bochchiday yaagay?' " yaagidosona. 32Yesuusi hessa ooni oothidaakko be7anaw yuushshi aathi xeellis. 33Shin maccasiya baw hanidabaa erada, yashshan kokkorashe yada Yesuusa sinthan gufannasu; qassi hanidabaa ubbaa tumaa iyaw odasu. 34Yaanin, Yesuusi iikko, "Ta naatte, nena ne ammanoy pathis, saron ba, ne waayappeka paxa" yaagis. 35Yesuusi buroo hessa odishin, Ayhude Woosa Keetha halaqaa sooppe kiitettida asati yidi, "Ne na7iya hayqqasu, asttamaariya ays daaburissay?" yaagidosona. 36Shin Yesuusi entti geyssa si7idi, Ayhude Woosa Keetha halaqaakko, "Ammano xalaala ammanappe attin babbofa" yaagis. 37Yesuusi Phexiroosappe, Yayqoobappenne Yayqooba ishaa Yohaannisappe hari oonikka bana kaallonna mela diggis. 38Entti Ayhude Woosa Keetha halaqaa soo gakkiya wode Yesuusi asay kaha dhayidi yeekkeyssanne zeeleleyssa be7is. 39Gelidi asaakko, "Ays kaha dhayidi yeekketii? Na7iya dhiskkasuppe attin hayqqabuukku" yaagis. 40Asay iya bolla miiccis. Shin asa ubbaa kare kessidi, na7ee aawa, aayyiwunne heedzu tamaareta baara ekkidi na7iya de7iyasuwa gelis. 41Yesuusi na7ee kushiya oykkidi, "Xaalita, quumi" (Guutha naatte, nena gays dendda) yaagis. 42Na7iya sohuwara dendda eqqada hamuttasu. Iya tammanne nam77u laytha na7a. Hessan asay daro malaalettidosona. 43Yesuusi hessa entti ooddeskka odonna mela entta minthi kiittis. Entti iw miyabaa immana mela odis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\