Marqqoosa 6

1Yesuusi yaappe keyidi, ba tamaareta kaalethidi, ba katama Naazirete bis. 2Sambbaata gallas Ayhude Woosa Keethan tamaarsso oykkis. I tamaarsseyssa si7ida daro asay malaalettidi, "Hayssi ha ubbaa awuppe demmide? Ha cinccatethaa I awuppe ekkidee? Ha malaatata oothiya maata I awuppe demmide? 3Hayssi anaaxiya gidennee? Mayraami na7a, Yayqooba, Yoosa, Yihudanne Simoona ishaa gidenneyye? Iya michcheti nuura hayssan de7okkonayye?" yaagidi, I giyabaa ekkonna ixxidosona. 4Yesuusi he asaakko, "Nabey ba biittan, ba dabbotaninne ba soo asan bonchchettennafe attin harata matan bonchchettees" yaagis. 5I he bessan ba kushiya guutha asaa bolla wothidi pathidayssafe attin hara malaatata oothanaw dandda7ibeenna. 6Asay ammaniboonna gisho daro malaalettis. Hessafe guye, Yesuusi he heeran de7iya gutatan asaa tamaarssees. 7Yesuusi tammanne nam77u tamaareta baakko xeegidi, nam77aa nam77aa gathidi kiittis. Enttaw tuna ayyaanata kessiya wolqqaa immis. 8Entta, "Oge xam77afe attin kathi, karxiita, hintte kiisen miishe aybibaakka oykkofite. 9Hintte tohuwan caamma aathite, shin nam77u afila oykkofite" yaagis. 10Qassika, "Hinttena asi mokkida soo awunkka gidin he bessaa yeddidi baana gakkanaw he keethan gam77ite. 11Hinttena asi mokkonnasuwa woykko hintte odiyabaa si7onnasuwa awun gidikkoka, he biittan de7iya asaas hessi naagiso markka gidana mela he bessaafe keyishe, hintte tohuwappe baana pittite" yaagis. 12Tammanne nam77u tamaareti bidi, asay bantta nagaraappe simmanaada qaala odidosona. 13Entti asappe daro tuna Ayyaanata kessidosona. Daro hargganchchota zayte tiyidi pathidosona. 14Yesuusa sunthay ubba bessan keyida gisho Kawoy Heroodisi iyabaa si7is. Issi issi asay, "Xammaqiya Yohaannisi hayqoppe denddis, hessa gisho ha malaatata oothey iya" yaagidosona. 15Baggati, "Hayssi Eliyaasa gidennee?" yaagidosona. Harati qassi, "Hayssi beni wode nabetapp issuwa gidonna aggenna" yaagidosona. 16Shin Heroodisi hessa si7ida wode "Hayssi taani qoodhiya qanxisida Xammaqiya Yohaannisa gidennee? I hayqoppe denddis" yaagis. 17Heroodisi ba ishaa Filphoosa machchiw Heroodiyada ekkida gisho I gaason Yohaannisa oythidi qashisis. 18Yohaannisi Heroodisa, "Neeni ne ishaa machchiw ekkanaw bessenna" yaagis. 19Heroodiyada Yohaannisa ba ulon morkkada iya wodhisanaw koyasu, shin dandda7abukku. 20Yohaannisi xillonne geeshsha asi gididayssa Heroodisi erida gisho iyaw babbidi loythi naagisees. Heroodisi Yohaannisi giyabaa si7anaw dosikkoka I giyabaa si7iya wode daro dagammees. 21Heroodisi ba yelettida gallasa bonchchanaw deriya haareyssatas, shaalaqatasinne Galiilan de7iya gita asaas imato giigisis. Hessi Heroodiyadas injje gallas gidis. 22Heroodiyada na7iya imathay mokettiya bessaa gela durada, Heroodisanne iya imathata ufayssasu. Kawoy na7iw, "Ne koyabaa aybaa gidikkoka tana oychcha, taani new immana" yaagis. 23Qassi iw caaqqidi, "Neeni oychchiyabaa aybaa gidikkoka, taani new immana. Hari attoshin, ta kawotethaa baggaa gidikkoka taani new immana" yaagis. 24Na7iya kare keyada ba aayeekko, "Ay imma go?" gada oychchasu. I aayyaa, "Xammaqiya Yohaannisa huu7iya imma ga" yaagasu. 25Na7iya ellasada kawuwakko bada, "Xammaqiya Yohaannisa huu7iya saanen wothada ha77i taw immana mela koyays" yaagasu. 26Yaanin Kawoy daro qiirottis, shin ba imathata gisho iw caaqqida ba caaquwa menthanaw koyibeenna. 27Hessa gisho, ellesidi naageyssa Yohaannisa huu7iya ehana mela kiittis. Naageyssi qasho keethi bidi Yohaannisa qoodhiya qanxis. 28He qanxettida huu7iya saanen wothi ehidi na7ees immis. Na7iya qassi ba aayes immasu. 29Yohaannisa tamaareti hessa si7ida wode bidi iya ahaa ekki efidi moogidosona. 30Tammanne nam77u hawaareti simmi yidi entti oothidabaanne tamaarssidabaa ubbaa Yesuusas odidosona. 31Enttako yaa asaynne biya asay darida gisho Yesuusaranne iya tamaaretara, hari attoshin kathi maanawukka entta gathonna ixxis. Yaanin, Yesuusi enttako, "Nurkka guuthi shemppi ekkanaw asi baynna bessi yedhdhite" yaagis. 32Hessa gisho, entti banttarkka wogolon gelidi asi baynna bessi bidosona. 33Entti bishin daro asay entta be7idi eridosona. Yaatin, katama ubbaafe asay tohora woxxi bidi entti biyasuwa enttafe sinthe gakkidosona. 34Yesuusi wogoluwappe wodhdhidi daro asaa be7is. Asay heemmiya asi baynna dorssa mela gididayssa be7idi enttaw qadhettidi entta darobaa tamaarssis. 35Sa7ay omarssiya wode Yesuusa tamaareti iyaakko yidi, "Hayssi bessay asi baynna bessi; ha77i sa7aykka qammis. 36Asay gutatanne katamata bidi banttaw miyabaa shammana mela asa yedda" yaagidosona. 37Shin Yesuusi zaaridi enttako, "Asaas miyabaa hintte immite" yaagis. Entti, "Nuuni bidi nam77u xeetu dinaaren uythu shammidi asaa muzana mela koyay?" yaagidi oychchidosona. 38Yesuusi enttako, "Hinttew aappun uythi de7ii? Ane bidi be7ite" yaagis. Entti be7idi, "Ichchashu uythunne nam77u molo" yaagidosona. 39Yesuusi ba tamaareta asa ubbaa cugan cugan shaakkidi maatan utisana mela kiittis. 40Asay baggay xeeta, baggay ishatama gididi cugan cugan shaakettidi uttidosona. 41Yesuusi ichchashu uythaanne nam77u molota ekkidi, pude salo xeellidi Xoossaa galatis. Uythaa menthidi asaas gishana mela ba tamaaretas immis. Qassi nam77u molota entta ubbaas shaakkis. 42Asa ubbay midi kallidosona. 43Attida uytha tiifiyanne molota tiifiya, iya tamaareti tammanne nam77u gayta kumethi denthidosona. 44Uythaa mida adde asaa tayboy ichchashu mukulu. 45Ellesidi Yesuusi ba tamaareti wogoluwan gelidi, abbaafe hefinthan de7iya Beetesayda baappe sinthattidi baana mela kiittis. Shin baw asaa moyzanaw guye attis. 46Asaa moyzidaappe guye Xoossaa woossanaw deriya bolla keyis. 47Sa7ay qammiya wode wogoloy abbaa giddon de7ees, shin Yesuusi abbaafe gaxan barkka de7ees. 48Carkkoy iya tamaaretakko carkkiya gisho abbaa pidhoy waayseyssa Yesuusi be7is. Wonttimaathe sa7ay geeyana haniya wode I abbaa bolla hamuttishe enttako yidi, entta yeggidi aadhdhanaw koyis. 49Shin I abbaa bolla hamuttishin, entti be7idi, enttaw moytille daanin waassidosona. 50Entti ubbay iya be7idi, yashshan kokkoridosona. Shin Yesuusi ellesidi enttako, "Tana, aykkoy baawa; yayyofite" yaagis. 51Yesuusi wogoluwan gelidi enttara issife uttin carkkoy woppu gis. Entti daro malaalettidosona. 52Entta wozanay zel77umida gisho entti uythabaa akeekibookkona. 53Entti abbaa pinnidi, Gensareexe biittaa gakkidi, wogoluwa gaxa shiishidi qachchidosona. 54Entti wogoluwappe wodhdhiya wode asay ellesidi Yesuusa eridosona. 55Entti heeran de7iya biitta ubban woxerettidi hargganchchota halan tookkidi, "Yesuusi de7ees" gin si7ida bessaa ehidosona. 56Asay I bida soo ubban, gaxariyan gidin, kataman, de7iya hargganchchota dabaaba efoosona. Hargganchchoti iya afilaa macaraa gidikkoka bochchana mela asay iya woossidosona. Bochchida ubbay paxis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\