Marqqoosa 7

1Yerusalaameppe yida guutha Farisaawetinne higge asttamaareti Yesuusa matan shiiqidosona. 2Yesuusa tamaaretappe issoti issoti geeyonna kushiyan, hessika kushe meecettonna kathi meyssata be7idosona. 3Farisaawetinne Ayhude asa ubbay bantta aawata wogaatho bantta kushiya meecettonna mokkonna. 4Hessadakka, entti giyappe shamettidabaa meecconna de7ishe mokkonna. Qassi entti bantta aawatappe ekkida hara daro wogi de7ees: Hessika siniya, keriya, biraata miishetanne arssaa meecciya wogaa naageyssa. 5Farisaawetinne higge asttamaareti Yesuusa, "Ne tamaareti ays aawata wogaa menthidi bantta kushiya meecettonna kathi moonna?" yaagidi oychchidosona. 6Yesuusi enttako, "Isayaasi hinttena cubbota, 'Hayssi asay tana ba inxarssa xalaalan bonchchees, shin entta wozanay taappe haahon de7ees. 7Asi medhdhida wogaa Xoossaa higge daanisidi tamaarssiya gisho entti tana mela goynnosona' " gidi xaafidayssi tuma. 8"Hintte Xoossaa kiitaa aggidi asa wogaa minthidi naageeta" yaagis. 9Qassika Yesuusi, "Hinttee hintte wogaa naagidi Xoossaa kiitaa yeggi agganaw lo77o oge demmideta. 10Musey, 'Ne aawanne ne aayiw bonchcha', qassi 'Ba aawanne ba aayiw cayeyssi hayqqanaw bessees' yaagis. 11Shin issi asi ba aawa woykko ba aayiw maaddanayssa aggidi, 'Hessi Xoossaa yarshsho' giikko, 12I ba aawa woykko ba aayiw maaddonna mela ootheeta. 13Hessadakka, hintte harata tamaarssida hintte wogan Xoossaa qaala kadhideta. Hessa mela hara darobaa ootheeta" yaagis. 14Yesuusi daro asaa qassika baakko xeegidi, "Ubbay taani odeyssa si7itenne akeekite. 15Asa wozanappe keyaabay ase tuniseesippe attin kareppe asa ulo gelidi ase tunisiyabay aybikka baawa. 16Si7iya haythi de7iya oonikka si7o" yaagis. 17Yesuusi daro asaa yeggi aggidi soo gelin iya tamaareti he leemisuwabaa iya oychchidosona. 18I enttako, "Hinttewuka qassi gelibeennee? Kareppe asa wozanan geliyabay aybikka ase tunisanaw dandda7onnayssa akeeketii? 19Ays giikko, kathi asa ulo giddo gelidi kanthidi aadhdheesippe attin asa wozana giddo gelenna" yaagis. Hessan Yesuusi kathi ubbay geeshshi gideyssa erisis. 20Kaallidikka, Yesuusi, "Asa tunisiyabay asa wozana giddofe keyaabaa. 21Asa wozana giddofe keyaabay iita qofa, laymatethi, kayso, ase wodho, laame, 22iita amo, iitatethi, gene, qayxe, cimo, qanaate, cashshe, otoronne boozatethi. 23Ha iitabay ubbayka asa wozana giddofe keyidi ase tunisees" yaagis. 24Yesuusi yaappe keyidi, Xiroosa katama matan de7iya biittaa bis. I issi keethi gelidi yan de7eyssa oonikka erana mela koyibeenna. Shin qosettidi gam77anaw dandda7ibeenna. 25Shin I guutha na7iw tuna ayyaanay oykkida issi maccasiya Yesuusabaa si7ada ellesa iyaakko yada iya tohuwa bolla kunddasu. 26Iya Ayhude maccasi gidukku; iya yelettiday Siroofinqe giya biittana. Iya, ba na7eeppe tuna ayyaanaa kessana mela Yesuusa woossasu. 27Shin Yesuusi zaaridi, "Nayti koyrottidi kathaa kallo; nayta kathaa ekkidi kanatas yeggeyssi lo77o gidenna" yaagis. 28Maccasiya zaarada, "Ta Godaw hessi tuma, shin gaytaa matan de7iya kanati naytappe wodhdhiya tiifiya moosona" yaagasu. 29Yesuusi qassi iikko, "Ha ne qaala gisho ne soo ba; tuna ayyaanay ne na7eeppe keys" yaagis. 30Maccasiya ba soo biya wode tuna ayyaanay iippe keyin hiixan zin77idaaro demmasu. 31Yesuusi Xiroosa katamaappe keyidi, Sidoonaranne Tammu Katamata giya biittaara kanthidi Galiila Abbaako bis. 32Asay tullenne waayidi odettiya asi Yesuusakko ehidi, ba kushiya iya bolla wothana mela iya woossidosona. 33Yesuusi barkka he uraa daro asappe gaxa kessidi, ba biradhdhiya iya haythan yeddis. Qassi cuchchi cuttidi iya inxarssaa bochchis. 34Salo pude xeellidi, tooki shemppidi, "Eftah" gis. Birshshethaykka "Dooyetta" guussu. 35Uraa haythay ellesidi dooyettis, qashettida inxarssaykka birshshettis, uray geeshshidi odettis. 36Yesuusi asaakko, "Hayssa ooddeskka odoppite" yaagis. Shin I daro minthidi odoppite gin, asay odaa yaa darssis. 37Hessa si7ida asa ubbay daro malaalettidi, "Ubbabaa I loythi oothees. Hari attoshin, tulliya sissees, muumiya odisees" yaagidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\