Marqqoosa 8

1Guutha wodeppe guye, daro asay Yesuusakko shiiqidosona. Asaas miyabay dhayin Yesuusi ba tamaareta baakko xeegidi, 2"Ha asay taara heedzu gallas gakkanaw gam77idi, aykkoka miyabaa demmiboonna gisho tana asay qadhethees. 3Taani asaa koshara soo yeddiko asay bishe ogen daaburidi kunddana, bagga asay haahosoppe yidosona" yaagis. 4Yesuusa tamaareti zaaridi, "Ha bazzo biittan ha asa ubbaa muzanaw gidiya kathi demmanaw dandda7ey oonee?" yaagidosona. 5Yesuusi enttako, "Hinttew aappun uythi de7ii?" yaagidi oychchis. Entti zaaridi, "Laappun uythi de7ees" yaagidosona. 6Yesuusi asay sa7an uttana mela kiittis. Yaatidi, laappun uythaa ekkidi Xoossaa galati simmidi he uythaa menthidi, asaas gishana mela ba tamaaretas immis. Iya tamaareti asaas gishidosona. 7Enttaw qassi guutha laafa moloti de7oosona. Yesuusi he molota gisho Xoossaa galatidi, asaas gishana mela ba tamaareta kiittis. 8Asay ubbay midi kallidosona. Iya tamaareti attida tiifiya laappun gayta kumethi denthidosona. 9Kathaa mida asaa tayboy oyddu mukulu gidana. Hessafe guye, Yesuusi asa yeddis. 10I qassi ba tamaaretara ellesi wogolon gelidi Dalmmanuuta giya biittaa bis. 11Farisaaweti yidi Yesuusa paaccanaw koyidi, saloppe banttana malaata bessana mela Yesuusara palama oykkidosona. 12Yesuusi tookki shemppidi, "Ha wodiya asay ays malaata koyii? Taani hinttew tuma odays; ha wodiya asaas ay malaatikka imettenna" yaagis. 13I entta yan yeggi aggidi zaari wogolon gelidi abbaafe hefinthi pinnis. 14Iya tamaareti kathi efanayssa dogidosona; enttaw wogoluwa giddon issi uythaafe hari baawa. 15Yesuusi enttako, "Hinttena erite. Farisaaweta irshshuwaafenne Heroodisa irshshuwaafe naagettite" yaagidi kiittis. 16Entti bantta giddon, "I hayssa gey nuus uythi baynna gishossa" yaagidosona. 17Yesuusi entti geyssa eridi enttako, "Hinttew uythi baynna gisho ays odetteetii? Ha77ika erekketii? Woykko akeekekketii? Hintte wozanay doccidee? 18Hinttew ayfey de7ishin be7ekketi? Haythi de7ishin si7ekketii? Hintte akeeketii? 19Taani ichchashu uythaa ichchashu mukulu asaas bathida wode aappun gayta kumethi tiife denthidetii?" yaagis. Enttika, "Tammanne nam77u gayta kumethi" yaagidosona. 20"Hessadakka, taani laappun uythaa oyddu mukulu asaas bathida wode aappun gayta kumetha tiife denthidetii?" yaagis. Entti, "Laappun gayta kumethi denthida" yaagidosona. 21Yaatin, "Ha77ika akeekibeekketii?" yaagis. 22Entti Beetesayda katamaa bidosona. Guutha asati qooqe uraa Yesuusakko ehidi he uraa bochchana mela iya woossidosona. 23Yesuusi qooqe uraa kushiya oykkidi katamaappe gaxa kessis. Iya ayfiyaan cuttidi ba kushiya iya bolla wothidi, "New aykkoy bentii?" yaagidi oychchis. 24Uray dhoqqu gidi xeellidi, "Taw asay benttees, shin asay hamuttishe mithi daanees" yaagis. 25Hessafe guye, Yesuusi zaaridi, uraa ayfiyaan ba kushiya wothis. Uray loythi xeellis, iya ayfey paxis, ubbabaa geeshshidi be7is. 26Yesuusi addiyako, "Ne soo ba, shin gutaa geloppa" yaagidi kiittis. 27Yesuusi ba tamaaretara Qisaariya Filphoosa matan de7iya gutaa bis. Entti bishin oge bolla Yesuusi, "Tana asay oona goonaa?" yaagidi ba tamaareta oychchis. 28Iya tamaareti, "Issi issi asay nena, 'Xammaqiya Yohaannisa' goosona; harati, 'Eliyaasa goosona' qassi harati, 'Nabetappe issuwa' goosona" yaagidosona. 29Yesuusi enttako, "Yaatin hintte tana oona geeti?" yaagidi oychchis. Phexiroosi, "Neeni Kiristtoosa" yaagidi zaaris. 30Yesuusi, "Tabaa ooddeskka odoppite" yaagidi entta kiittis. 31Yesuusi ba tamaaretakko, "Asa Na7ay, daro meto ekkanaw bessees; cimati, kahine halaqatinne higge asttamaareti iya ixxanaw bessees. Entti iya wodhanawunne heedzu gallasappe guye, I hayqoppe denddanaw bessees" yaagidi entta tamaarssis. 32I hessa enttaw geeshshidi odis. Phexiroosi iya issi bagga zaaridi hanqqis. 33Shin Yesuusi guye simmidi, ba tamaareta xeellidi, Phexiroosa hanqettidi, "Ha Xalahiyaw, taappe haakka. Neeni asi dosiyabaa qoppasappe attin Xoossay dosiyabaa qoppaka" yaagis. 34Qassika Yesuusi daro asaanne ba tamaareta baakko xeegidi, "Tana kaallanaw koyaa oonikka bana kaddo; ba masqaliya tookkidi tana kaalo. 35Ba shemppuwa ashshanaw koyaa uray dhayssana. Shin ta gishonne Wonggelaa gisho ba shemppuwa dhayssiya uray ashshana. 36Issi asi sa7an de7iya ubbabaa baw shiishidi, ba shemppuwa dhayssikko iya ay maaddanee? 37Issi asi ba shemppuwa wozanaw ay immanaw dandda7ii? 38Xoossaa ammanonna ha iita yeletethan, issi asi tananinne ta qaalan yeellatikko, Asa Na7ay, qassi ba Aawa bonchchon geeshsha kiitanchchotara yaa wode iyan yeellatana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\