Marqqoosa 9

1Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; Xoossaa kawotethay wolqqara yeyssa be7onna hayqqonna issi issi asati hayssan de7oosona" yaagis. 2Yesuusi usuppun gallasappe guye, baara Phexiroosa, Yayqoobanne Yohaannisa ekkidi, entta xalaala gita deriya bolla kessidi entta sinthan laamettis. 3Iya ma7oykka phoolis; sa7an ma7o meecciya oonikka geeshshanaw dandda7onnayssa mela daro booxis. 4He heedzu tamaareti, Eliyaasinne Musey Yesuusara odettishin be7idosona. 5Phexiroosi Yesuusa, "Asttamaariyaw, nuuni hayssan de7eyssi nuus lo77o; nu heedzu shaqarata issuwa new, issuwa Muses, qassi issuwa Eliyaasas shaqarana" yaagis. 6Iyaranne hankkotara daro yayyida gisho I ay giyakkoka eribeenna. 7Hessafe guye, shaaray yidi entta kammin shaarappe, "Hayssi ta dosiya, ta Na7aa, I geyssa si7ite" giya qaalay yis. 8Ellesidi entti yuushshi aathi xeelliya wode Yesuusappe attin haraa oonakka bantta matan be7ibookkona. 9Entti deriyappe wodhdhishin, Yesuusi enttako, "Asa Na7ay, hayqoppe denddana gakkanaw, hintte be7idabaa ooddeskka odoppite" yaagidi kiittis. 10I kiittidayssa entti, "Ero" gidi, "Ha hayqoppe denddo geyssi woygusee" gidi, bantta giddon odettidosona. 11Entti zaaridi, "Higge asttamaareti, 'Eliyaasi koyrottidi yaanaw bessees' ays goonaa?" yaagidi oychchidosona. 12Yesuusi zaaridi "Eliyaasi koyrottidi yidi, ubbabaa giigisees; yaatin, ays Geeshsha Maxaafay, 'Asa Na7ay daro waayettana ixettana' yaagi gidi oychchis. 13Shin taani hinttew odays; Eliyaasi yis; qassi iyabay Geeshsha Maxaafan xaafettidayssada, asay iya bolla bantta koyidabaa oothidosona" yaagis. 14Yesuusi, Phexiroosi, Yayqoobinne Yohaannisi hankko iya tamaaretakko simmidi yaa wode daro asay entta yuushuwan eqqidaysatanne higge asttamaare gidida guutha asati enttara palameyssa be7idosona. 15He daro asay Yesuusa be7ida wode malaalettidi, ellesidi iyaakko woxxi yidi, iya sarothidosona. 16Yesuusi ba tamaaretakko, "Enttara ay palameetii?" yaagidi oychchis. 17He daro asa giddofe issi uray zaaridi, "Asttamaariyaw, ta na7aa bolla odetethi diggiya tuna ayyaanay de7iya gisho iya neekko ekkada yas. 18Ha tuna ayyaanay iya oykkiya wode ubban, iya shocci yeggees; iya doonara gopponttoy yees; qassi achche garccisees; asatethayka minnees. Iyappe ha tuna ayyaanaa kessana mela, ne tamaaretas odas, shin kessanaw dandda7ibookkona" yaagis. 19Yesuusi zaaridi enttako, "Ammanonna ha wodiya asaw! Taani hinttera awude gakkanaw daane? Qassi hinttena awude gakkanaw dandda7anee? Na7aa taakko haa ekki yiite" yaagis. 20Entti na7aa iyaakko ehidosona; he tuna ayyaanay Yesuusa be7ida mela na7aa kokkorssis; na7ay sa7an kunddidi, doonara gopponttoy toofu gishin gonddorettis. 21Yesuusi he na7aa aawakko, "Hayssi ne na7aa oykkoossappe ay mela wode gidanee?" yaagidi oychchis. Na7aa aaway, "I guuthan de7ishin oykkis. 22Iya wodhanaw daro wode tamaninne haathan yeggees, shin ne dandda7ikko, nuus qadhettarkii, nuna maaddarkii" yaagis. 23Yesuusi iya, " 'Neeni dandda7ikko gay?' Ammaniya ooddeskka ubbabay dandda7ettees" yaagis. 24Ellesidi na7aa aaway ba qaala dhoqqu oothidi, "Taani ammanays, shin gujja ammananaada tana maaddarkii" yaagis. 25Yesuusi asay dari dari beyssa be7idi, tuna ayyaanaa, "Ha tullenne muume ayyaanaw, ha na7aappe keya gada nena ta kiittays; qassi nam77antho iyan geloppa" yaagis. 26He tuna ayyaanay waassidi, na7aa daro kokkorssidi, iyappe keyis. Na7ay hayqqida daanin, daro asay, "Na7ay hayqqis" yaagidosona. 27Shin Yesuusi na7aa kushiya oykkidi denthin, na7ay denddi eqqis. 28Yesuusi soo gelidayssafe guye iya tamaareti, "Nuuni he tuna ayyaanaa kessanaw ays dandda7ibookko?" yaagidi Yesuusa dumma oychchidosona. 29Yesuusi zaaridi, "Hessa melay woosappenne xoomappe attin haraban keyanaw dandda7enna" yaagis. 30Entti he bessaafe denddidi, Galiilara aadhdhidi bidosona; Yesuusi ba de7iyasuwa oonikka erana mela koyibeenna. 31I ba tamaaretakko, "Asa Na7aa, asi asas aathi immananne wodhana; I heedzu gallasappe guye, hayqoppe denddana" yaagidi tamaarssees. 32Shin enttaw I geyssi gelibeenna; qassi iya oychchanawukka yayyidosona. 33Entti Qifirnahoome katamaa bidi soo gelidayssafe guye Yesuusi enttako, "Ogen ay odetteetii?" yaagidi oychchis. 34Shin entti, "Nu giddon ubbaafe aadhdhanay oonee?" yaagidi palamida gisho si77i gidosona. 35Yesuusi uttidi, tammanne nam77u tamaareta xeegidi, "Oonikka sinthe aadhdhanaw koykko, ubbaafe guye aadhdhidi, ubbaas aylle gidanaw bessees" yaagis. 36Issi guutha na7aa ekkidi, entta giddon essis; he guutha na7aa idimmidi enttako, 37"Hayssa mela guutha naytappe issuwa ta sunthan mokkiya oonikka tana mokkees; qassi tana mokkiya oonikka tana kiittidaysaka mokkeesippe attin ta xalaala mokkenna" yaagis. 38Yohaannisi, "Asttamaariyaw, issi asi ne sunthan tuna Ayyaanata kessishin nuuni be7idi, nu bagga gidonna gisho iya diggida" yaagis. 39Shin Yesuusi, "Oonikka ta sunthan Xoossay oothiya malaatata oothidi, ellesidi ta bolla iitabaa odettanaw dandda7ey baynna gisho diggofite. 40Nubaa ixxonna uray nu bagga. 41Taani hinttew tuma odays; hintte tayssata gidiya gisho oonikka hinttew ta sunthan halo haathi uyanaw immikokka, ba woytuwa ekkana. 42"Tana ammaniyaa ha guuthatappe issuwa balethiya oonikka, gaachcha wogga woxa ba qodhen qachchidi, abban wulliyako iyaw lo77o. 43- 44Ne kushey nena balethikko, qanxa hola. Neeni nam77u kushera to7onna gaanname taman yegetteyssafe, duuxa kushera de7uwa geloy new lo77o. 45- 46Ne tohoy nena balethikko, qanxa hola. Neeni nam77u tohuwara gaanname taman yegetteyssafe, wobbe gidada de7uwa geleyssi new lo77o. 47Ne ayfey nena balethikko, wooca kessa hola. Neeni nam77u ayfiyaara gaanname taman yegetteyssafe, issi ayfiyaara Xoossaa kawotethaa geleyssi new lo77o. 48Yan entta miya guxuney hayqqenna, tamaykka to7enna. 49"Yarshshoy maxinen geeyeyssa mela asi ubbay taman harqettana. 50Maxiney lo77o, shin I mal77onna ixxiko, zaaridi waati mal77ethanee? Hinttenan maxiney de7o. Yaanidi issoy issuwara sarotethaan de7ite" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\