Maatoosa 10

1Yesuusi tammanne nam77u tamaareta baakko xeegidi, tuna ayyaanata kessana melanne hargge ubbaa pathana mela enttaw maata immis. 2Yesuusi kiittida tammanne nam77u hawaareta sunthay: koyroy Phexiroosa giya Simoonanne iya ishaa Inddiriyasa, Zabdiyoosa na7aa Yayqoobanne iya ishaa Yohaannisa, 3Filphoosanne Bartolomiyoosa, Toomasanne qaraxa qanxisiya Maatoosa, Ilfiyoosa na7aa Yayqooba, Taadiyosa, 4ba biittaas mishettiya Simoonanne Yesuusa aathi immida Asqoroota Yihuda. 5He tammanne nam77ata Yesuusi kiittidi yeddishe, "Ayhude gidonna deriyakko booppite, qassi Samaareta katamakka geloppite. 6Shin Isra7eele keethaafe gidida hini dhayida dorssatakko biite. 7Yaa bidi, 'Salo kawotethay matattis' gidi odite. 8Hargganchchota pathite, hayqqidayssata hayqoppe denthite, baro hargganchchota geeshshi pathite, tuna ayyaanata kessite. Hintte coo ekkidayssa coo immite. 9Hintte kiisen worqqa, woykko bira santime oykkofite. 10Hintte ogiyas karxiito, nam77u afila, woykko caamma woykko xam77a oykkofite; oosanchchuwas gallasa kathi koshshees. 11"Hintte issi katamaa woykko gutaa geliya wode hinttena mokkidi ekkanaw ufayttiya uraa koyidi iya son shemppite; hintte baana gakkanaw yan gam77ite. 12Qassi oodde sookka gelishe sarothite. 13He keethay hinttena mokkiko hintte sarothida saroy enttana gakko, shin entti mokkonna ixxiko hintte sarothida saroy hinttew guye simmo. 14Oonikka hinttena mokkonnanne hintte odiyabaa si7onna ixxiko he keethaafe woykko he katamaappe keyishe hintte tohuwan de7iya baana pittidi keyite. 15Ta hinttew tuma odays; Xoossaa pirdda gallasan he katamaappe Soodomesinne Gamoora katamatas pirdday kawuyana. 16"Ta hinttena dorssatada suudhumeta giddo yeddana. Hessa gisho, shooshada cinccata, holleda aadata gidite. 17Asay hinttena pirdda daynnatas aathi immana, qassi Ayhude Woosa Keethan hinttena garaafana. Hessa gisho, enttafe naagettite. 18Ta gisho gidi hinttena deriya haareyssata sinthenne kawota sinthe efana. Entta sinthaninne Ayhude gidonna deriya sinthan eqqidi hintte tabaa markkattana. 19Shin hinttena pirddas aathi immiya wode woygidi zaarino gidi un77ettofite; he saatiyan hintte gaanabaa Xoossay hinttew immana. 20Ays giikko, hinttenan haasayey hintte Aawa Geeshsha Ayyaanaappe attin hinttena gidekketa. 21"Ishay ba ishaa, aaway ba na7aa, hayqos aathi immana, nayti banttana yelidayssata bolla denddidi enttana wodhisana. 22Ta gisho gidi asa ubbay hinttena ixxana, shin wurssethi gakkanaw minniday attana. 23Issi heerappe hinttena entti gooddiko hara katama baqatite. Taani hinttew tuma odays; Asa Na7ay yaana gakkanaw, hintte Isra7eele katama ubbaa kantheketa. 24"Tamaarey ba asttamaariyappe, aylley ba godaappe aadhdhenna. 25Tamaarey ba asttamaariya, aylley ba godaa daanikko iyaw gidana. Keethaawa Bi7elzebuula giikko iya soo asaa waanidi iissidi xeegenne? 26"Hiza, asas yayyofite. Kamettidabay qoncconna, qosettidabay geeshshi keyonna attenna. 27Taani hinttew dhuman odiyabaa hintte poo7on odite; ta hinttew haythan kalkkashidabaa dabaaban awaajjite. 28Ashoppe attin shemppo wodhanaw dandda7onnayssatas yayyofite. Shin shemppuwanne ashuwa gaannamen dhayssanaw dandda7iya Xoossaas yayyite. 29Nam77u buubbeti issi santimen bayzettokonaayye? Hanoppe attin, enttafe issinnaka hintte Xoossay goonna de7ishin sa7an wodhdhuku. 30Hari attoshin, hintte huu7e binaanaykka paydettidi de7ees. 31Hiza, daro buubbetappe hintte aadhdhiya gisho yayyofite. 32"Asa sinthan taw markkattiya ubbaas taanikka saluwan de7iya ta aawa sinthan markkattana. 33Shin asa sinthan tana kaddeyssa taanikka salon de7iya ta aawa sinthan kaddana. 34"Taani sa7an saro ehanaw yida hinttew daanoppo. Taani toorappe attin sarotethi ehanaw yabiikke. 35Taani yiday, 'Na7aa aawappe macca na7iw aayeppe na7aa machchiw azina aayeppe shaakkanaassa. 36Asas morkketi iya soo asata gidana.' 37"Taappe aathidi ba aawa woykko ba aayiw dosey, tabaa gidanaw bessenna. Ba adde na7a woykko ba macca na7iw taappe aathidi dosey, tabaa gidanaw bessenna. 38Ba masqaliya tookkidi tana kaallonna oonikka tabaa gidanaw bessenna. 39Ba shemppuwa ashshanaw koyey dhayssana, shin ba shemppuwa ta gisho aathi immey ashshana. 40"Hinttena mokkey tana mokkees, tana mokkey qassi tana kiittidayssa mokkees. 41Nabiya nabe sunthan mokkey, nabiyatho woytettana; qassi xilluwa xillo sunthan mokkey, xilluwatho woytettana. 42Ta hinttew tuma odays; ha ta tamaaretappe guuxiya issuwas tana kaalliya gisho hari attoshin guutha irxxa haathi immiko iya woytoy dhayenna" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\