Maatoosa 11

1Yesuusi tammanne nam77u tamaareta kiitaa onggidaappe guye yaappe denddidi tamaarssanawunne sabbakanaw Galiila katamata bis. 2Yohaannisi qasho keethan de7ishe Kiristtoosi oothiyabata si7idi, ba tamaaretappe iyaakko kiittidi, 3"Yaana geetettiday neneyye? Woykko nuuni haraa naaginoo?" yaagidi oychchis. 4Yesuusi enttako zaaridi, "Bidi hintte si7iyabaanne hintte be7iyabaa Yohaannisas odite. 5Qooqeti xeellosona, wobbeti hamuttoosona, baro hargganchchoti paxoosona, tulleti si7oosona, hayqqidayssati hayqoppe denddoosona; manqotas Wonggelay sabbakettees. 6Tanan dhubettonay anjjettidayssa" yaagis. 7Yohaannisa tamaareti guye simmidi bin, Yesuusi deriyas Yohaannisabaa odishe, "Ha bazzuwa ay be7anaw keyidetii? Carkkoy qaathiya maqqaa be7anaw yidetiyye? 8Yaatin, ay be7anaw keyidetii? Kitte ma7o ma77ida ase be7anaaseyye? Kitte ma7o ma77idayssati kawota keethan de7oosona. 9Yaatin, ay be7anaw keyidetii? Nabe be7anaaseyye? Hekko, hintte nabeppekka aadhdheyssa be7eeta. 10"Ne ogiya ne sinthan giigisiya ta kiitanchchuwa neeppe sinthe kiittana" geetettidi xaafettiday iyassa. 11Ta hinttew tuma odays; maccasappe yelettidayssata giddofe Yohaannisappe aadhdhey oonikka baawa; salo kawotethan ubbaafe guuxey I, iyappe aadhdhana. 12Xammaqiya Yohaannisa wodiyappe doomidi hachchi gakkanaw salo kawotethay daro naaqettees, minnida asati wolqqan yaa gelana. 13Nabeti ubbaynne Muse higgey Yohaannisa wode gakkanaw salo kawotethaabaa tinbbite odidosona. 14Hiza, hintte entta kiitaa ammanana gidikko, yaana geetettida Eliyaasi, I Yohaannisa. 15Hiza, si7iya haythi de7ey si7o. 16"Hiza, ha wodiya yeletethaa aybira daaniso? Giya giddon uttidi woli xeegidi, 17'Nu hinttew suusul77e punnin; hintte yexxeketa. Nu sabbidi zeleelin; hintte yeekkeketa' yaagiya nayta daanosona. 18Xammaqiya Yohaannisi moonnanne uyonna yin, 'Tuna ayyaani de7ees' yaagideta. 19Asa Na7ay mishenne uyishe yin, 'Yarambbanne ushshanchcho, qaraxa qanxiseyssatanne nagaaranchchota dabbo' yaagideta. Hiza, cinccatethaa tumatethay iya oosuwan qonccees" yaagis. 20Hessafe guye, Yesuusi daro malaatata oothida katamatan de7iya asati bantta nagaraappe simmidi maarotan gelonna ixxida gisho enttana, 21"Ayye Koraaziine katamaw, ayye Beetesayda katamaw, ays giikko, hintte giddon oosettida malaatati Xiroosaninne Sidoonan oosettida gidiyakko, entti beni bido tiyettidi, kalle ma77idi bantta nagaraappe simmi aggana. 22Shin ta hinttew odays; pirdda gallas hinttefe aathidi Xiroosasinne Sidoonas pirdday kawuyana. 23Qassi, Qifirnahoome, neeni pude salo keyanaw koyay? Hanenna! Neeni Si7oolen yegettana. Ays giikko, ne giddon oosettida malaatati Soodomen oosettidabaa gidiyakko, Soodomey hachchi gakkanaw de7anashin. 24Shin ta new odays; pirdda gallas neeppe aathidi Soodomes pirdday kawuyana" yaagidi hanqettis. 25He wode Yesuusi, "Aawaw, saluwanne sa7aa Godaw, neeni hayssa eranchchotappenne cinccatappe genthada naytas qonccisida gisho nena galatays. 26Ee, ta Aawaw, hayssi ne lo77o sheniyada hanis. 27"Ubbay taw ta Aawappe imettis. Aawappe hari Na7aa erey baawa, Na7aappenne I enttaw qonccisanaw koyeyssatappe hari Aawa eranaw dandda7ey baawa. 28"Hinttenoo, daaburanchchoto, toohoy deexida ubbay taakko haa yiite; taani hinttena shemppisana. 29Taani ta wozanan ashkkenne aada gidiya gisho ta qambbaran gelite, taappe tamaarite; hinttee, hintte shemppuwas shemppo demmana. 30Ta qambbaray liiqo, qassi ta toohoykka kawushshe" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\