Maatoosa 12

1Hessafe guye, Sambbaata gallas, Yesuusi gade giddora aadhdhees. Yesuusa tamaareti koshattida gisho tiya bangga shirikidi moosona. 2Shin Farisaaweti hessa be7idi Yesuusakko, "Hekko, ne tamaareti Sambbaata gallas oothanaw bessonnabaa oothoosona" yaagidosona. 3Yesuusi enttako zaaridi, "Dawitey koshattida wode Iyara de7eyssatara ay oothidaakko nabbabibeekketii? 4Dawitey Xoossaa keethi gelidi kahineta xalaalappe attin inne iyara de7eyssatas bessonna geeshsha daabbuwa mis. 5Woykko kahineti Sambbaata wogaa shaaridi Xoossa Keethan Sambbaata gallas ooso oothiko enttaw bala gidonnayssa Muse higgiyan nabbabibeekketii? 6Shin si7ite! Xoossa Keethaafe aadhdhey hayssan de7ees. 7'Taani hintte yarshshuwa gidonnashin hintte harata maarana mela koyays' giya qaalay woy guusseeko hintte eridaakko xillo asa bolla pirddeketa. 8Asa Na7ay Sambbaata Godaa" yaagis. 9Yesuusi yaappe bidi Ayhude Woosa Keethi gelis. 10Yan kushey gunddida issi uray de7ees. Yesuusa mootanaw gaaso koyaa asati, "Sambbaata gallas pathanaw bessi bessennee?" yaagidi oychchidosona. 11I enttako, "Hintte giddofe issuwas dorssi Sambbaata gallas aafon wulliko, goochchidi kessonnay oonee? 12Yaatin asi dorssafe waanidi daro aadhdhenee? Hessa gisho, Sambbaata gallas lo77obaa oosoy bessees" yaagis. 13Hessafe guye, Yesuusi addiyako, "Ne kushiya piddi ootha" yaagin, uray piddi oothis. Iya kushey paxidi hankko kushiyada hanis. 14Shin Farisaaweti yaappe kare keyidi, Yesuusa waati wodhaneekko maqettidosona. 15Yesuusi entta qofaa eridi he bessaa aggidi hara soo bis. Daro asay iya kaallidi bidosona, hargganchchota ubbaa pathis. 16Yesuusi, "Tabaa hara ooddeskka odoppite" yaagidi minthi odis. 17Hessika nabiya Isayaasi, 18"Hekko ta doorida aylley, ta doseyssi, tana ufaysseyssi, taani ta ayyaanaa, iya bolla shemppisana; I, Ayhude gidonna deriyas suure pirddabaa awaajjana. 19I palamenna woykko kaccenna; ba qaalakka denbban coo sissenna. 20Suure pirddan xoono demmana gakkanaw, dinccettida maqqaa menthenna, cuyiya muqaadaa toysenna. 21Ayhude gidonna derey ubbay iyan ufayssi wothana" yaagidi xaafidayssi polettana melassa. 22Hessafe guye, tuna ayyaanan oykettida qooqenne muume ase de7eyssa iyaakko ehidosona. Yesuusi uraa pathin, uray be7isinne odettis. 23Asa ubbay malaalettidi, "Hayssi Dawite Na7aa gidanddeshshaa?" yaagidosona. 24Shin Farisaaweti hessa si7idi, "Ha uray tuna ayyaanata kessey tuna ayyaanata halaqaa Bi7elzebuula wolqqaana" yaagidosona. 25Yesuusi entta qofaa eridi, "Woli giddon shaakettiya kawotetha ubbay kunddana; qassi woli giddon shaakettiya katamay woykko keethay minnidi eqqenna. 26Xalahey Xalahe kessiyabaa gidikko ba giddon shaakettis guussu. Hessatho haniyabaa gidikko iya kawotethay waanidi minnidi eqqanaw dandda7ii? 27Taani tuna ayyaanaa kessey Bi7elzebuula wolqqan gidikko hinttena kaalliya asati oodde wolqqan kessannee? Hessa gisho, hinttena kaalliya asati hinttena pirddana. 28Shin taani tuna ayyaanata kessey Xoossaa Ayyaanan gidikko, Xoossaa kawotethay hintteko yis. 29"Woykko issi asi wolqqaama asa soo gelidi iya shaluwa bonqanaw koykko koyrottidi he uraa qachchonna ixxiko waattidi dandda7ii? Yaatikko iya shaluwa bonqanaw dandda7ees. 30"Taara gidonnay oonikka taara eqettees; qassi taara issife shiishonna ubbay laallees. 31Hessa gisho, si7ite; asay oothiya ay nagarinne cashsha qaali ubbay atto geetettana, shin Geeshsha Ayyaana cayaa ooddeskka iya nagaray atto geetettenna. 32Oonikka Asa Na7a bolla iitabaa odettiko iyaw atto geetettana, shin Geeshsha Ayyaana bolla iitabaa odettiya ooddeskka ha sa7an gidin yaana alamiyan iya nagaray atto geetettenna. 33"Lo77o mithay lo77o ayfe ayfees; qassi iita mithay iita ayfees. Hiza, mithay erettey ba ayfiyaana. 34Hinttenoo, shoosha nayto, hintte iita gidishe waanidi lo77obaa odettanaw dandda7etii? Asi ba wozanan kumidabaappe doonan odettees. 35Lo77o asi ba wozanan wothida lo77obaappe, lo77obaa kessees; iita asi ba wozanan wothida iitabaappe, iitabaa kessees. 36Shin si7ite, asay odettiya coo oda ubbaas pirdda gallas zaaro immana. 37Ays giikko, ne odettiya ne qaalan xillana; ne odettiya ne qaalay ne bolla pirddana" yaagis. 38Hessafe guye, issi issi Farisaawetinne higge asttamaareti Yesuusakko, "Asttamaariyaw, neeni malaata oothada nuna bessa" yaagidosona. 39Shin Yesuusi zaaridi, "Ammanettonnanne iita yeletethay malaata koyees. Shin nabiya Yoonasa malaatappe hara malaati iyaw imettena. 40Yoonasi gita molo ulon heedzu gallasinne heedzu qamma gam77idayssa mela Asa Na7ay heedzu gallasinne heedzu qamma biitta garssan gam77ana. 41Nanawe asay pirdda gallas denddidi ha yeletethaa bolla pirddana; ays giikko, entti Yoonasa sibkkatiya si7idi bantta nagaraappe simmidosona. Hekko, Yoonasappe aadhdheyssi hayssan de7ees. 42Pirdda gallas dugeha kawiya denddada ha yeletethaa bolla pirddana; ays giikko, iya Solomone cinccatethaa si7anaw biittaa gaxappe yasu. Hekko, Solomoneppe aadhdhey hayssan de7ees. 43"Tuna ayyaanay asappe keyidaappe guye baw shemppiyaso koyidi haathi baynna mela bessan daaburees, shin ba koyaa shemppuwa demmenna. 44Yaanin, 'Ta agga keyida keetha simmada baana' yaagees. I simmiya wode keethay kaysi gideyssanne pitettidi giigi uttidayssa demmees. 45Hiza, simmi bidi, baappe iitiya hara laappun iita ayyaanata ekkidi yees; enttika uraa giddo gelidi de7oosona. He uraas kaseyssafe guyeyssi daro iitees. Ha iita yeletethaa bolla hessa mela hanana" yaagis. 46Yesuusi deriyas oda bolla de7ishin iya aayyaanne iya ishati iya odisanaw koyidi karen eqqidosona. 47Issi asi iyaakko, "Ne aayyaanne ne ishati nena odisanaw koyidi karen eqqidosona" yaagis. 48Yesuusi zaaridi, "Ta aayyaa oonee? Ta ishatikka oonantee?" yaagis. 49Ba kushiyara tamaareta mallishe, "Be7ite, ta aayanne ta ishati hayssata. 50Salon de7iya ta Aawa sheniya oothiya ubbay ta isha, ta michchonne ta aayo" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\