Maatoosa 13

1He gallas Yesuusi sooppe keyidi abbaa gaxan uttis. 2Daro derey iya yuushuwan shiiqin asaa abbaa gaxan aggaagidi wogolon gelidi uttis. 3Asaas darobaa leemison yaagidi odis: "Issi goshshanchchoy zerethi zeranaw keyis. 4I zeriya wode issi issi zerethati oge gaxan wodhdhidosona; enttaka kafoti yidi maxi midosona. 5Issi issi zerethati garssan shaalloy de7iya biitta bolla wodhdhidosona. Daro biitti baynna gisho ellesidi dolis. 6Shin away keyin shullis; xaphoy baynna gisho melis. 7Issi issi zerethay aguntha giddon wodhdhis; agunthay diccidi he dolaa cuullis. 8Harati qassi aradda biitta bolla wodhdhis; dolidi ayfe ayfis. Issoy xeeta, issoy usuppun tamma, issoy qassi hasttama ayfis. 9Si7iya haythi de7iya uray si7o" yaagis. 10Yesuusa tamaareti iyaakko shiiqidi, "Ays neeni deriyas leemison oday?" yaagidi oychchidosona. 11I zaaridi, "Hinttew salo kawotethaa xuuraa eray imettis, shin enttaw imettibeenna. 12De7iya ubbaas guzhettana, iyaw darana, shin baynnayssafe hari attoshin iyaw de7iyarakka ekettana. 13Hessa gisho, taani entti, xeellishe demmonna mela, si7ishe si7onna mela woykko akeekonna mela enttaw leemison odays. 14"Isayaasi ba maxaafan odidayssi entta bolla polettis. I odishe, 'Hintte sissaa si7eeta, shin akeekekketa; hintte xeelleta, shin be7ekketa. 15Ays giikko, ha asaa wozanay zel77umis; bantta haythaa erishe tullisidosona, bantta ayfiyaa goozidosona. Hessi baynneeko entti bantta ayfiyaan be7idi, bantta haythan si7idi, bantta wozanan akeekidi, taakko simmana, takka entta pathanashin' yaagis. 16"Shin hintte ayfeti be7iya gishonne hintte haythati si7iya gisho hintte anjjettidayssata. 17Ta hinttew tuma odays; daro nabetinne xillo asati hintte be7eyssa be7anawunne hintte si7eyssa si7anaw amottidosona, shin enttaw hanibeenna. 18"Hiza, ha zerethaa zeriya uraa leemisuwa si7ite. 19Oge gaxan wodhdhida zerethaa leemisoy hayssa: salo kawotethaa qaala si7idi akeekonna uraa wozanappe Xalahey yidi iya wozanan de7iya zerethaa maxi digees. 20Shaalloy garssan de7iya biitta bolla zerettidayssi qaala si7idi ellesidi ufaysan ekkeyssata. 21Shin xapho yeddanaw dandda7onna gisho daro gam77okona. Qaala gaason metoy woykko goodetethi yaa wode ellesi dhubettoosona. 22Aguntha gaathan zerettidayssi qaala si7is, shin ha alamiya duussaa hirggaynne duretetha qofay qaala cuulliya gisho ayfe ayfonna attees. 23Shin aradda biittan zerettida zerethay akeekan qaala si7iya uraa. I ayfe ayfees; issoy xeeta, issoy usuppun tamma issoy qassi hasttama ayfees" yaagis. 24Yesuusi enttaw hara leemiso odis, "Xoossaa kawotethay ba goshshan lo77o zerethi zerida uraa daanees. 25Shin asi ubbay dhiskkin iya morkkey yidi gisttiya giddon leeshsho zeridi bis. 26Gisttey diccidi ayfiyaa wode leeshshoy iya giddon benttis. 27"Gadiya godaa aylleti godaakko bidi, 'Godaw, ne goshshan ne lo77o zerethi zerabikkishsho? Yaatin, leeshshoy awuppe yidee?' yaagidosona. 28"I enttako, 'Hessa morkkey oothis' yaagis. "Aylleti godaakko, 'Nu bidi leeshshuwa shoddana mela koyay?' yaagidosona. 29"Shin I, 'Atto bochchofite; hintte leeshshuwa shoddays gishin gisttey shodettana. 30Bochchofite; caka wodey gakkanaw issife dicco. He wode cakkiya asata leeshshuwa sinthattidi maxidi taman xuugganaw mirqen mirqen qachchite. Shin gisttiya shiishidi ta shaaliyan qolite' yaagana" yaagis. 31Qassi hara leemiso yaagidi odis; "Salo kawotethay issi asi ba goshshan bakkida guutha mithee ayfe daanees. 32He mithee ayfey hara mitha ayfetappe guutha, shin iya dolaa diccada hara mithata ubbaafe aadhdha gitatawusu. I tashiyan kafoti keexidi uttana gakkanaw wolqqaama mithi gidawusu" yaagis. 33Kaallidikka, Yesuusi hara leemiso odis; "Salo kawotethay issi maccasi heedzu gabate dhiille ekka munuqada, munuqay denddana mela iyan gujjida irshsho daanees" yaagis. 34Yesuusi deriyas he leemisuwa ubbaa odis. Leemisoy baynna issibaakka odibeenna. 35Nabey ba maxaafan, "Taani ta doona, leemison dooyana; saloynne sa7ay medhettosappe, geemmidayssa odays" yaagidi odidayssi hessan polettis. 36Yesuusi deriya moyzidi soo gelis. Iya tamaareti iyaakko shiiqidi, "Goshshan de7iya leeshshuwa birshshethaa nuus oda" yaagidosona. 37I zaaridi, "Lo77o zerethaa zeriday Asa Na7a. 38Goshshay ha alamiya. Lo77o zerethay salo kawotethaa nayta. Leeshshoy Xalahe nayta. 39Leeshshuwa zeriday morkkiya Xalahe. Caka wodey, wodiya wurssethaa. Cakkeyssati kiitanchchota. 40"Leeshshoy maxettidi taman xuugetteyssa mela wodiya wurssethan hessada hanana. 41Asa Na7ay ba kiitanchchota kiittana. Entti nagaras gaaso gideyssatanne iita oothiya ubbaa maxidi iya kawotethaafe kessana. 42Maxi shiishidi yeehoynne achcha garccethi de7iya to7onna taman yeggana. 43He wode xilloti bantta Aawa kawotethan awada poo7ana. Si7iya haythi de7ey si7o! 44"Xoossaa kawotethay goshshan moogettida miishe daanees. Issi asi he miishiya demmidi zaari moogis. Daro ufayttidi bidi baw de7iyaba ubbaa bayzidi he goshsha gadiya shammis. 45"Hessadakka, qassi salo kawotethay inqo giya al77o shuchchata koyaa zal77anchcho daanees. 46Daro al77o inquwa demmidi bidi baw de7iyaba ubbaa bayzidi iya shammis. 47"Qassi Xoossaa kawotethay abban yegettida dumma dumma qommo molo oykkiya gitiya daanees. 48Molo oykkiya asati moloy gitiyan kumin abbaafe gaxa kessidosona. Yan uttidi lo77uwa qori qori daachchon yeggidosona, shin iita molota wora holidosona. 49Wodiya wurssethan hessatho hanana. Kiitanchchoti yidi nagaranchchota xillotappe shaakkidi, 50yeehoynne achcha garccethi de7iya to7onna taman yeggana. 51"Ha ubbay hinttew gelidee?" yaagidi entta oychchis. Entti zaaridi, "Ee" yaagidosona. 52Yesuusi, "Hiza, salo kawotethaa eraa ekkidi higgiya tamaarssiya ubbay, ba minjjida shaluwappe oorathaanne gal77a kessiya ase daanees" yaagis. 53Yesuusi ha leemisuwa odi wurssidaappe guye yaappe denddidi bis. 54Ba yelettida biittaa bidi Ayhude Woosa Keethan deriya tamaarssis. Entti malaalettidi, "Ha uray ha cinccatethaanne ha malaatata oothiya wolqqaa awuppe ekkidee? 55Hayssi anaaxiya na7aa gidenneyye? Iya aaye sunthay Mayraamo gidennee? Iya ishati Yayqooba, Yoosefa, Simoonanne Yihuda gidokkonaayye? 56Iya michcheti nuura de7oosona gidokkonaa? Yaatin, ha uray ha ubbaa awuppe ekkidee?" yaagidosona. 57Hessa gisho, I giyabaa ekkonna ixxidosona. Shin Yesuusi, "Nabey ba yelettida biittaninne ba soo asaa matan bonchchettenna" yaagis. 58Entti ammanonna ixxida gisho daro malaatata he bessan oothibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\