Maatoosa 14

1He wode Galiila aysiya Heroodisi Yesuusabaa si7is. 2Ba aylletakko, "Hayssi Xammaqiya Yohaannisa; I hayqoppe denddis. Yaanida gisho ha ubbaa malaatata I oothees" yaagis. 3I hessa giday Heroodisi ba ishaa Filphoosa machche Heroodiyadi gaason Yohaannisa qasho keethi gelssida gishossa. 4Yohaannisi Heroodisa, "Ne iyo ekkanaw woga gidenna" yaagis. 5Heroodisi Yohaannisa wodhanaw koyis, shin derey Yohaannisa nabe oothidi be7iya gisho yashettis. 6Heroodisi ba yelettida gallasa bonchchiya wode Heroodiyada na7iya asaa sinthan yethan durada iya ufayssasu. 7Yaatin, I, "Iya koyaba ubbaa immana gidi" caaqqis. 8Na7iya ba aaye zoriya si7ada Heroodisakko, "Xammaqiya Yohaannisa huu7iya keren wothada taw imma" yaagasu. 9Iya yaagin kawoy qiirottis, shin ba caaquwa gishonne baara de7iya imathata gisho gidi I oyshay polettana mela kiittis. 10Kawoy ase kiittidi Yohaannisi qasho keethan de7ishin iya qoodhiya goyrisis. 11Huu7iya keren wothi ehidi na7ees immidosona; na7iyakka ekkada ba aayes efasu. 12Yohaannisa tamaareti yidi iya ahaa efidi moogidosona. Iyappe guye hanidabaa ubbaa bidi Yesuusas odidosona. 13Yesuusi hanidabaa si7ida wode wogoluwan gelidi he bessaafe issi geemmiya soo barkka bis. Asay hessa si7idi katamatappe denddidi tohon iya kaallidosona. 14Yesuusi wogoluwappe wodhdhidi daro asaa be7idi enttaw qadhettis. Entta giddon de7iya hargganchchota pathis. 15Sa7ay omarssishe biya wode Yesuusa tamaareti iyaakko shiiqidi, "Ha bessay asi baynna bessi, sa7aykka qammis. Yaaniya gisho, heeran de7iya gutata bidi banttaw shammidi maana mela deriya yedda" yaagidosona. 16Shin Yesuusi enttako, "Derey moonna baanaw koshshenna; entti maanabaa hintte immite" yaagis. 17Entti zaaridi, "Nuus hayssan ichchashu uythaafenne nam77u moloppe hari baawa" yaagidosona. 18Ikka, "Ane entta haa ehite" yaagis. 19Kaallidikka, derey maatan uttana mela odis. Ichchashu uythaanne nam77u molota ekkidi, salo xeellidi galati simmidi, uythaa menthidi ba tamaaretas immis; entti qassi deriyas immidosona. 20Ubbay midi kallidosona. Yesuusa tamaareti mishin attidayssa tammanne nam77u gayta denthidosona. 21Kathaa mida asay maccasaynne nayti attin ichchashu mukulu gidees. 22Yesuusi ba tamaareti wogoluwan gelidi baappe sinthattidi abbaafe he finthi pinnana mela kiittidi baw deriya moyzanaw guye attis. 23Deriya moyzi simmidi barkka woossanaw issi deriya bolla keyis. Sa7ay qamminkka I barkka yan gam77is. 24He wode wogoloy abbaa bolla bishin sintha baggara carkkoy denddin hobbey wogoluwa un77ethis. 25Wontimaatha bolla Yesuusi abbaa bolla hamuttishe ba tamaaretakko yis. 26Iya tamaareti, I abbaa bolla hamuttishe banttako yeyssa be7idi yayyidosona. Enttika, "Hayssi moytille" gidi yayyidi waassidosona. 27Shin Yesuusi ellessidi, "Aykkoy baawa! Yayyofite! Tanabay" yaagis. 28Phexiroosi iyaakko, "Godaw, nena gidikko, taani haatha bollara hamuttada neekko baana mela tana kiitta" yaagis. 29Yesuusi Phexiroosakko, "Haaya" yaagis. Phexiroosi wogoluwappe wodhdhidi haatha bollara hamuttishe Yesuusakko buussu oykkis. 30Shin wolqqaama carkkuwa be7idi yayyis. Haathan mitetethi oykkida wode "Godaw, tana ashsharkkii" yaagidi waassis. 31Yesuusi ellesidi ba kushiya yeddi iya oykkidi, "Neno, ammanoy paccidaysso ays sidhay" yaagis. 32Yesuusaranne Phexiroosara wogoluwan gelida wode carkkoy si77i gis. 33Wogoluwa giddon de7iya iya tamaareti, "Neeni tumakka Xoossaa Na7a" gidi goynnidosona. 34Entti abbaa pinnidi Gensareexe biittaa gakkidosona. 35He biittan de7iya asay Yesuusa erida wode bantta heeran de7iya guta ubbaa kiita yedidosona. Asay hargganchchota ubbaa iyaakko ehidosona. 36Hargganchchoti iya afila macaraa xalaala bochchana mela woossidosona. Bochchida ubbayka paxidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\