Maatoosa 15

1Hessafe guye, issi issi Farisaawetinne higge asttamaareti Yerusalaameppe Yesuusakko yidi, 2"Ne tamaareti ays nu aawata wogaa menthonaa? Entti kathi maanappe sinthe bantta kushiya meecettokona" yaagidi oychchidosona. 3Yesuusi zaaridi, "Hinttee, hintte wogaa gisho Xoossaa kiitaa poleyssa ays ixxeeti? 4Ays giikko, Xoossay, 'Ne aawanne ne aayiw bonchcha. I ba aawa woykko ba aayiw cayeyssi hayqqo gibeennee?' yaagis. 5Shin hintte, issi asi ba aawa woykko ba aayiw maaddanabay de7ishin, 'Hayssa ta Xoossas yarshshas giikko, 6ba aawa woykko ba aayiw bonchchanaw bessenna' yaageeta. Yaatidi hinttee, hintte wogaa polanaw Xoossaa qaala mentheeta. 7Hinttenoo, cubboto, Isayaasi hinttebaa likke odis, 8" 'Ha asay tana bantta doonan bonchchees, shin entta wozanay taappe haahon de7ees. 9Asay tana coo goynnosona; entti asi medhdhida kiitaa Xoossaa higge daanisidi tamaarssoosona' gis" yaagis. 10Yesuusi daro asaa baakko xeegidi, "Si7ite! Akeekite! 11Ase tunisiyabay doonara geliyaba gidonnashin doonappe keyaabaa" yaagis. 12Hessafe guye, Yesuusa tamaareti iyaakko yidi, "Farisaaweti neeni gidayssa si7idi dhubettidayssa akeekay?" yaagidosona. 13Shin Yesuusi enttaw zaaridi, "Saluwan de7iya ta aaway tokkiboonna mithay ubbay shodettana. 14Enttabaa hirggofite; entti qooqe kaalethiya qooqeta. Qooqey qooqe kaalethiko, nam77ayka ollan kunddana" yaagis. 15Phexiroosi zaaridi, "Ha leemisuwa birshshethaa nuus odarkkii" yaagis. 16Yesuusi enttako, "Hinttewuka ha77i gakkanaw gelibeennee? 17Doonara geliyabaa ubbay ulo gelidi kare keyeyssa erekketii? 18Shin doonara keyaabay wozanappe keyees. Ase tunisiyabati hessata. 19Enttika asa wozana giddofe keyaa iita qofa, wodho, laymatethi, iita ooso, kayso, worddo markkatethi, cashshe. 20Hessa daaniyabati ase tuniseesippe attin meecettonna kushera meyssi tunisenna" yaagis. 21Hessafe guye, Yesuusi yaappe keyidi Xiroosanne Sidoona katamati de7iya biittaa bis. 22Issi Kanaane biitta maccas Yesuusakko yada, ba qaalaa dhoqqu oothada, "Godaw, Dawite na7aw, taw qadhettarkii; ta na7iw tuna ayyaanay oykkidi iita waayses" yaagasu. 23Shin Yesuusi issi qaalakka zaaronna si77i gis. Yesuusa tamaareti iyaakko yidi, "Ha maccasiya nu geedo kaalla kaallada, woossawusu. Hessa gisho, neeni iyo moyzarkkii" yaagidi woossidosona. 24Yesuusi zaaridi, "Taani wudeppe dhayida dorssada Isra7eele keethaafe dhayida asata xalaalas kiitettas" yaagis. 25Shin iya, iya sinthan kunddada, "Godaw, tana maaddarkii?" yaagasu. 26I zaaridi, "Nayta kathi ekkidi kanatas yeggeyssi lo77o gidenna" yaagis. 27Maccasiyakka, "Godaw, hessi tuma, shin hari attoshin kanati bantta godati mishin, gaytappe wodhdhiya tiifiya moosona" yaagasu. 28Yesuusi zaaridi, "Ha maccasete, ne ammanoy gita; ne koyidayssada new hano" yaagis. I na7iya iirakka paxa aggasu. 29Yesuusi yaappe denddidi Galiila Abbaa mati bis. Issi dere bolla keyidi, yan uttis. 30Daro asay banttara, wobbeta, qooqeta, kuunata, doona muumetanne, hara daro hargganchchota ekkidi, iyaakko ehidi iya sinthan wothidosona. Yesuusi enttana pathis. 31Hessa gisho, muumeti odettishin, kuunati piddi gishin, wobbeti hamuttishin, qooqeti xeellishin asay be7idi malaalettidi, Isra7eele Xoossaa galatidosona. 32Yesuusi ba tamaareta baakko xeegidi, "Ha daro asay taara heedzu gallas gam77ida gishonne enttaw ha77i miyabay baynna gisho taani enttaw qadhettays. Entti ogen daaburidi kunddonna mela aykko muzonna entta mela yeddanaw koyikke" yaagis. 33Iya tamaareti zaaridi, "Nuuni ha bazzuwan hayssa keena asaas gidiya kathi awuppe demmanee?" yaagidosona. 34Yesuusi enttako, "Hinttew aappun uythi de7ii?" yaagidi oychchis. Entti zaaridi, "Laappun uythinne laafa molotappe guuthi de7ees" yaagidosona. 35Yesuusi deriya sa7an uttite yaagidi kiittis. 36Hessafe guye, he laappun uythaanne moluwa ekkidi Xoossaa galatis. Menthidi ba tamaaretas immis. Iya tamaareti asaas gishidosona. 37Asay ubbay midi kallidosona. Iya tamaareti, mishin attida tiifiya laappun gita gayta kumethi denthidosona. 38Mida asay maccasinne na7a paydonna adde xalaali oyddu mukulu. 39Yesuusi deriya yeddidaappe guye wogoluwan gelidi Magedoona giya biittaa bis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\