Maatoosa 16

1Farisaawetinne Saduqaaweti Yesuusakko yidosona. Iya paaccanaw koyidi, banttana saloppe malaata besso gidi oychchidosona. 2Shin I enttako, "Sa7i omarssiya wode 'Saloy zo77ida gisho wontto booqallana' yaageta. 3Wonttiya wode, 'Saloy zo77idi shaaratida gisho iray bukkana' yaageta. Yaatin hintte salo mallaa be7idi ereeta, shin wodiya malla eranaw dandda7ibeekketa. 4Iitanne ammanonna yeletethay malaata koyees. Shin iyaw Yoonasa malaatappe hara malaati imettenna" yaagis. Hessafe guye, enttana yan aggidi hara soo bis. 5Entti abbaafe hefinthi pinnida wode daabbo ekkidi yaanayssa dogidosona. 6Yesuusi enttako, "Farisaawetappenne Saduqaaweta irshshuwaafe naagettite" yaagis. 7Enttika bantta garssan, "I hessa giday nu daabbo ekkidi yoonna gishossa gidana" yaagidosona. 8Yesuus entta qofaa eridi, "Hinttenoo, ammanoy paccidayssato! Daabbo ekkonna yida gisho woli gidon ays odetteetii? 9Ha77ika hintte akeeketii? Ichchashu mukulu asaas ichchashu uythaa gishidayssanne entti midi kallin hintte aappun gayta kumethi denthidaakko dogidetii? 10Hessadakka, laappun uythaa oyddu mukulu asaas gishidayssanne entti midi kallin, hintte aappun gita gayta kumethi denthidaakko akeekekketii? 11Hiza, taani Farisaawetanne Saduqaaweta irshshuwaafe naagettite gada odeyssi daabbobaa gidonnayssa akeekekketii?" yaagis. 12Yaatin, iya tamaareti Yesuusi odey munuqa denthanaw yegettiya irshshobaa gidonnashin Farisaawetanne Saduqaaweta timirttiyafe naagettanayssa gideyssa akeekidosona. 13Yesuusi Qisaariya Filphoosa biittaa gakkida wode ba tamaaretakko, "Asay, Asa Na7aa oona goonaa?" yaagidi oychchis. 14Enttika, "Issoti issoti Xammaqiya Yohaannisa, harati Eliyaasa qassi hankkoti Ermmiyasa woykko nabetappe issuwa goosona" yaagidosona. 15Yesuusi zaaridi, "Yaatin, hintte tana oona geeti" gidi entta oychchis. 16Simoona Phexiroosi zaaridi, "Neeni Kiristtoosa, de7o Xoossaa na7a" yaagis. 17Yesuusi Phexiroosakko, "Yoona na7aa Simoona, neeni anjjettidayssa! Hayssa new qonccisiday saluwan de7iya ta aawappe attin ase gidenna. 18Ta new odays Phexiroosa, neeni zaalla! Taani ha zaalla bolla ta woosa keethaa keexana. Hayqo wolqqatikka iyo xoonokkona. 19Salo kawotethaa qulppeta ta new immana. Sa7an neeni diggiyabay ubbay salon Xoossaa matan digettidabaa gidana. Sa7an neeni hano giyabay ubbay salon Xoossaa matan hanidabaa gidana" yaagis. 20Hessafe guye, I, Kiristtoosa gideyssa ooddeskka odonna mela ba tamaareta minthidi kiittis. 21He wodiyappe doomidi Yesuusi ba tamaaretas, "Taani Yerusalaame baanaw bessees. Yan deriya cimatan, kahine halaqatanne higge asttamaareta kushen waaye ekkanaw bessees. Entti tana wodhana, shin taani heedzantho gallas hayqoppe denddana" yaagidi qonccisis. 22Phexiroosi Yesuusa gaxa kessidi, "Godaw, hessi hanenna! Hessa melabay nena ubbarakka gakkofo!" yaagidi hanqettis. 23Yesuusi Phexiroosakko guye simmidi, "Ha Xalahiyaw, taappe haakka! Neeni asa qofa qoppasappe attin Xoossaa qofa qopponna gisho taw dhube gidaasa" yaagis. 24Hessafe guye, Yesuusi ba tamaaretakko, "Oonikka tana kaallanaw koyabaa gidikko bana kaddo, ba masqaliya tookkidi tana kaallo. 25Ba de7uwa ashshanaw koyaa ubbay dhayssees. Shin ba de7uwa ta gisho gidi aathi immeyssi ashshees. 26Asi alame kumethaa babaa oothidi, gidoshin ba shemppuwa dhayssikko iya ay maaddii? Woykko asi ba shemppuwa laame ay immanaw dandda7ii? 27Asa na7ay ba aawa bonchchuwan ba kiitanchchotara yaana. He wode issi issi uraas iya oosuwada immana. 28Ta tuma odays; asa Na7ay kawo gididi simmeyssa be7ana gakkanaw hayssan eqqida asaappe hayqqonnayssati de7oosona" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\