Maatoosa 17

1Usuppun gallasappe guye Yesuusi, Phexiroosa, Yayqoobanne iya ishaa Yohaannisa baara ekkidi banttarkka gidanaw deriya bolla keyis. 2Yan entta sinthan Yesuusa malay kumethi laamettis; iya som77oyka awada xolqqis. Iya ma7oykka daro booxis. 3Hekko, Museynne Eliyaasi iyara odettishin be7idosona. 4Phexiroosi Yesuusakko, "Nuuni hayssa hashshu yida. Ne koykko issino new, issino Muses, issino Eliyaasas hayssan heedzu shaqara shaqarana" yaagis. 5Phexiroosi hessa buroo odishin bootha shaaray enttana kammis. Shaara giddora, "Tana ufayssiya, ta dosiya na7ay hayssa, iya si7ite!" yaagiya qaalay yis. 6Yesuusa tamaareti hessa si7ida wode dagammidi bantta som77uwara sa7an kunddidosona. 7Shin Yesuusi enttako shiiqidi entta bochchidi, "Denddite, yayyofite!" yaagis. 8Entti dhoqqu gidi be7iya wode Yesuusappe hara oonakka be7ibookkona. 9Entti deriyappe wodhdhishin Yesuusi enttako, "Asa Na7ay hayqoppe denddana gakkanaw ha hintte be7idabaa ooddeskka odoppite" gidi kiittis. 10Yesuusa tamaareti, "Yaatin, higge asttamaareti Eliyaasi Kiristtoosappe kasetidi yaana giday aybisse?" yaagidi oychchidosona. 11Yesuusi zaaridi, "Ee! Eliyaasi kaseti yidi ubbabaa giigisana. 12Shin ta hinttew tuma odays; Eliyaasi kasetidi yis. Enttika iya bolla koyidabaa oothidosonappe attin iya shaakki eribookkona. Hessada Asa Na7ay entta kushen waayettana" yaagis. 13He wode Yesuusi giday Xammaqiya Yohaannisabaa gideyssa akeekidosona. 14Entti deriyappe asaakko simmiya wode issi asi Yesuusa sinthan gulbbatidi, 15"Godaw, hayyana ta na7as qadhettarkii; iya shocidi yeggiya harggey daro un77ethidi tamaninne haathan yeggees. 16Ne tamaaretakko ehas, shin entti pathanaw dandda7ibookkona" yaagis. 17Yesuusi zaaridi, "Hinttenoo, ammanonna geella yeletethaw awude gakkanaw ta hinttera daane? Awude gakkanaw ta hinttena dandda7anee? Ane na7aa haa ekki yiite" yaagis. 18Yesuusi tuna ayyaanaa hanqqin, tuna ayyaanay na7aappe keyis; he saatenkka na7ay paxis. 19Hessafe guye, Yesuusa tamaareti banttarkka iyaakko shiiqidi, "Nuuni tuna ayyaanaa kessanaw dandda7iboonnay aybisse?" yaagidi oychchidosona. 20I enttako, "Hinttew ammanoy laafida gishossa. Ta hinttew tuma odays; gaashe ayfe mela ammanoy hinttew de7ikko 'Ha deriya hayssafe denddada gede aadhdha' giikko hinttew kiitettana. Hinttew dandda7ettonabay deenna. 21[Shin hessa melay woosappenne xoomappe attin haran keyenna]" yaagis. 22Yesuusa tamaareti Galiilan shiiqidi de7ishin Yesuusi enttako, "Asa Na7ay asa kushen aadhdhidi imettana. 23Entti iya wodhana, shin I heedzantho gallas hayqoppe denddana" yaagis. Iya tamaaretikka daro qiirottidosona. 24Yesuusaranne iya tamaaretara Qifirnahoome katama gakkida wode Xoossa Keetha giira qanxiseyssati Phexiroosakko yidi, "Hintte asttamaarey Xoossa Keetha giira giirii?" yaagidi oychchidosona. 25Phexiroosi zaaridi, "Giirees" yaagis. Phexiroosi soo geliya wode Yesuusi kasetidi, "Phexiroosa, new ay daanii? Ha sa7aa kawotethati qaraxanne giira ooppe ekkonaa? Gade asappeyye woykko asa gade asappe?" yaagidi oychchis. 26Phexiroosi "Asa gade asappe" gidi zaaris. Yesuusi zaaridi, "Gade asay giira giirokkona guussu. 27Shin entti dhubettonna mela abbaa bada moluwa oykkiya manxxaqo yegga. Koyro ne oykkiya moluwa doona dooyada giiras gidiya miishiya ne gishonne ta gisho efada giira" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\