Maatoosa 18

1He wode Yesuusa tamaareti yidi, "Salo kawotethan ubbaafe aadhdhey oonee?" yaagidi oychchidosona. 2Yesuusi issi guutha na7a xeegidi entta giddon essidi hayssada yaagis. 3"Taani hinttew tuma odays; hintte laamettonanne guutha naytada hanonna ixxiko salo kawotethaa ubbarakka gelanaw dandda7ekketa. 4Hiza, ha guutha na7aada bana kawushshiya oonikka salo kawotethan ubbaafe aadhdheyssa gidana. 5Hayssa mela na7a ta sunthan mokkiya oonikka tana mokkees. 6"Shin tanan ammaniyaa ha guuthatappe issuwa naagara oothana mela dhube gidiya oonikka gita gaachcha woxa ba qodhen qachchidi ciimmo abban mitettiko iyaw lo77o. 7Alamen asay nagara oothana mela oothiyabati de7iya gisho alamiya ayye. Hessa melabati yoonna attenna, shin dhubey iya gaason yaa uraa ayye. 8"Ne kushey woykko ne tohoy nena balethikko neeppe qanxa yegga. Neeni nam77u kushera woykko nam77u tohora merinaa taman yeggettanayssafe kushe woykko toho duuxa gidada merinaa de7o demmeyssi new lo77o. 9Qassi ne ayfey nena balethikko iyo wooca kessada wora hola. Neeni nam77u ayfera gaanname taman yeggetteyssafe issi ayfera merinaa de7uwa geleyssi new lo77o. 10"Ta hinttew odays; salon de7iya entta naagiya kiitanchchoti ubba wode salon de7iya ta Aawa sinthan de7iya gisho hintte ha guuthatappe issuwaka kadhonna mela naagettite. 11Asa Na7ay dhaydayssata ashshanaw yis" yaagis. 12Qassi Yesuusi, "Hinttew ay daanii? Issi uraas xeetu dorssati de7eyssatappe issoy dhayikko uddufun tammanne uddufunata deriya bolla yeggi aggidi he dhayidayssa koyanaw beenne? 13Ta tuma odays; I demmida wode uddufun tammanne uddufunatappe aathidi dhayidi benttida issi dorssan ufayttees. 14Hessadakka, salon de7iya hintte aaway ha guuthatappe issoy dhayana mela koyenna. 15"Ne ishay nena qohikko nerkka iyaakko bada iya balaa iyaw oda. I nena si7ikko ne ishaa new isha ootha. 16Shin I nena si7onna ixxiko, nam77u woykko heedzu asa markkan mootoy lasettiya gisho issi woykko nam77u asi ekkada iyaakko ba. 17I enttana si7onna ixxiko, woosa keethas oda. Woosa keethi giyabaa si7onna ixxiko ammanonna asada woykko qaraxa qanxisiya asada iya payda. 18"Ta hinttew tuma odays; sa7an hintte diggiyabati ubbay salon Xoossaa matan digettidaba gidana. Sa7an hintte hano giyabati ubbay salon Xoossaa matan hanidabaa gidana. 19"Qassika ta hinttew odays; sa7an hinttefe nam77ay bantta woossiyabas issi wozanan gididi Xoossaa woossiyabaa gidikko salon de7iya ta Aaway hinttew oothana. 20Tana kaalleyssatappe nam77a woykko heedza gididi shiiqiya bessan taani entta giddon benttana" yaagis. 21He wode Phexiroosi Yesuusakko yidi, "Godaw, ta ishay tana qohikko aappun toho taani atto gaanaw bessii? Laappun toho gakkanaaseyye?" gidi oychchis. 22Yesuusi zaaridi, "Gidenna, laappun tammu toho laappunappe attin laappun toho gidenna. 23"Hessa gisho, Xoossaa kawotethay ba oosanchchotara ba miishey paccidaakkonne palahidaakko be7anaw qoppida kawuwa daanees. 24He kawoy miishey paccidaakkonne palahidaakko be7iya wode daro ginddigindda acoy de7iya issi uraa iyaakko ehidosona. 25Shin he aylley acuwa qanxanaw xoonettin iyara, iya machcheera, iya naytinne iyaw de7iyabay ubbay bayzettidi acoy cigettana mela iya goday kiittis. 26Yaatin aylley ba godaa tohuwa bolla gulbbatidi, 'Ta godaw, hayyana guutha wode takkarkki, ta acuwa ubbaa ta ciggana' yaagidi woossis. 27Kawoy iyaw qadhettidi, yeddi aggis; iya acuwa maaris. 28"Shin he aylley keyi bidi ba lagge oosanchchotappe issoy baappe daro guutha miishe tal77idayssa, 'Ne bolla de7iya ta miishiya taw cigga' gidi qoodhe oykkis. 29"He iya lagge aylley iya sinthan gulbbatidi, 'Hayyana guutha wode takkarkki taani ta acuwa ubbaa ciggana' yaagidi woossis. 30"Shin ixxidi ekki efidi ba laggey acuwa qanxana gakkanaw qasho keethi gelssis. 31Hessa gisho, hara lagge oosanchchoti hessa be7ida wode daro yilotidi, bidi bantta godaas I oothidabaa ubbaa odidosona. 32"Yaatin kawoy he aylliya xeegisidi, 'Ha iita aylliyaw, neeni tana woossida gisho ta ne acuwa ubbaa new maaras. 33Yaatin, taani ne acuwa maaridayssada neeni ne lagge aylliya acuwa maaranaw new bessennee?' yaagis. 34Hessa gisho, kawoy daro yilotidi, I ba acuwa ubbaa ciggana gakkanaw paxa kaa7ettana mela qasho keethan yeggis. 35"Hessadakka, hintte issoy issoy hintte ishaa wozanappe maaronna ixxiko salon de7iya ta Aaway hinttena hessada oothana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\