Maatoosa 19

1Yesuusi hessa odi onggidaappe guye Galiilappe denddidi Yorddaanose Shaafappe hefinthan de7iya Yihuda biittaa bis. 2Daro asay iya kaallidi bin entta giddofe hargganchchota pathis. 3Farisaaweti iya paaccanaw koyidi iyaakko yidi, "Issi asi ay gaasonkka ba machchiw yeddanaw bessii?" yaagidi oychchidosona. 4Yesuusi zaaridi, "Xoossay koyro addenne maccas oothi medhdhidayssa hintte nabbabibeekketii? 5'Hessa gisho, Issi asi ba aawanne ba aayiw aggidi ba machcheera issino gidees, nam77ayka issi asho gidoosona.' 6Hessa gisho, entti issi asho gidoosonappe attin nam77a gidokkona. Hiza, Xoossi qachchidayssa asi shaakkofo" yaagis. 7Farisaaweti, "Yaatin, Musey issi asi anjjo worqqate immidi yeddana mela ays kiittidee?" yaagidi oychchidosona. 8Yesuusi zaaridi, "Hinttee, hintte machcheta yeddana mela Musey hinttena kiittiday, hintte wozanaa minotethaa gishoppe attin koyroppe hessa mela gidenna. 9Ta hinttew odays; ba machchiya laymatonna de7ishin yeddidi hara ekkiya oonikka laammees" yaagis. 10Iya tamaareti iyaakko, "Azinabaynne machchibay hessa mela gidikko ekko geloy attiko lo77o" yaagidosona. 11Yesuusi zaaridi, "Hessa mela timirttey Xoossay dandda7a immidayssatassafe attin asa ubbaassa gidenna. 12Hiza, yelettishe shuufa gididi yelettidayssati de7oosona, qassi asi qaaratidayssati de7oosona, qassi salo kawotethaa gisho gidi banttana shuufaydayssati de7oosona. Hessa gisho, hayssa ekkanaw dandda7iya oonikka ekko" yaagis. 13Yesuusi ba kushiya guutha nayta bolla wothidi enttaw woossana mela issi issi asay nayta iyaakko ehidosona. Shin iya tamaareti asaa hanqettidosona. 14Shin Yesuusi, "Xoossaa kawotethay hayssata melassa gidiya gisho guutha nayti taakko yeyssa diggofite; yo giite" yaagis. 15Ba kushiya entta bolla wothidaappe guye he bessaafe aggidi bis. 16Issi gallas issi uray Yesuusakko yidi, "Asttamaariyaw, taani merinaa de7o demmanaw ay lo77obaa ootho?" yaagis. 17Yesuusi iyaakko, "Lo77obaa ne tana ays oychchay? Issi Xoossaafe attin hari lo77oy baawa. Shin neeni merinaa de7uwa ekkanaw koykko kiitata naaga" yaagis. 18Uray zaaridi, "Awussa kiitata" yaagidi oychchis. Yesuusi zaaridi, "Wodhoppa, laymatoppa, kaysotoppa, worddo markkattofa, 19ne aawanne ne aayiw bonchcha, ne shooruwa ne huu7iyatho dosa" yaagis. 20He na7atethay, "Taani hayssata ubbaa na7atethafe doomada naagas. Yaatin, hari taw pacciyabay aybee?" yaagidi oychchis. 21Yesuusi zaaridi, "Neeni polo gidanaw koykko bada new de7iyabaa bayzada manqotas imma; neeni salon duretana. Yaata simma yada tana kaalla" yaagis. 22Shin he naatetha uray daro dure gidiya gisho hessa si7ida wode azzanishe aggidi bis. 23Hessafe guye, Yesuusi ba tamaareta, "Taani hinttew tuma odays; durey salo kawotethi gelanayssi daro meto. 24Dure asi Xoossaa kawotethaa gelanayssafe gimaley marppe luhora aadhdheyssi kawuyees" yaagis. 25Yesuusa tamaareti hessa si7idi malaalettidi, "Yaatin, ooni attanaw dandda7ii?" yaagidi oychchidosona. 26Yesuusi entta caddi xeellidi, "Hayssi asas dandda7ettenna, shin Xoossas ubbay dandda7ettees" yaagis. 27Phexiroosi zaaridi, "Nuuni ubbabaa aggidi nena kaallida. Yaatin, nuuni ay demmanee?" yaagis. 28Yesuusi enttako hayssada yaagis: "Taani hinttew tuma odays; Asa Na7ay yaana alamiyan ba bonchcho araatan uttiya wode hintte tammanne nam77ati, tana kaallidayssati, tammanne nam77u araatan uttidi tammanne nam77u Isra7eele zerethata bolla pirddana. 29Ta sunthaa gisho keethe woykko ishata woykko michcheta woykko aawa woykko aayiw woykko nayta woykko gadiya aggiday oonikka xeetu kushe ekkana. Qassi merinaa de7uwakka ekkana. 30Shin daroti ha77i dethan sinthe gididayssati guye gidana, qassi guye gididayssati sinthe gidana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\