Maatoosa 20

1"Xoossaa kawotethay ba woyniya giddon oosanchchota kera oosisanaw wontta guura keyida keethaawa daanees. 2I he oosanchchotas hachchi hachchi issi dinaare qanxanaw enttara giigidi, entta ba woyniya giddo yeddis. 3"Qassi wonttafe heedzu saate gidishin keyidi ooso dhayidi giya bolla eqida hara asata demmis. 4I enttako, 'Hintteka ta woyniya giddo bidi oothite, taani hinttew bessiya gatiya qanxana' yaagis. 5Enttika bidosona. Qassika I usuppun saateninne uddufun saaten keyidi hessada oothis. 6Tammanne issi saate gidishin I keyaa wode harati yan eqqidayssata demmidi, 'Hintte ooso oothonna gallas kumethi hayssan ays eqqidi pee7idetii?' yaagis. 7"Entti zaaridi, 'Nuna kera oosisiya asi dhayida gishossa' yaagidosona. "Ikka, 'Hintteka ta woyniya giddo bidi oothite' yaagis. 8"Sa7i omarssin, woyniya goday oosanchchota halaqaakko, 'Oosanchchota xeegada wurssethan ooso gelidayssatappe doomada koyro gelidayssata gakkanaw entta gatiya qanxa' yaagis. 9Tammanne issi saaten ooso oykkidayssati yidi, huu7en huu7en issi issi dinaare ekkidosona. 10Koyro ooso oykkidayssati yidi, banttaw daro imettana gidi qoppidosona. Shin enttika huu7en huu7en issi issi dinaare ekkidosona. 11Bantta miishiya ekki simmidi keethaawa bolla zuuzummidosona. 12'Hayssati guyeppe yidi issi saate xalaala oothidosona. Shin gallas kumethi awa suulan daaburidi pee7ida nuura entti waanidi issino gidoona' yaagidosona. 13"Woyniya keethaaway oosanchchotappe issuwako, 'Ta ishaw, taani nena qohabikke; ne taara giigiday issi dinaaressa gidennee? 14Ne miishiya ekkada ne soo ba. Ta omarssi yidayssaskka neyssa mela immanaw koyays. 15Taani ta miishiyan koyidabaa oothanaw taw maati baawe? Woykko taani keeha gidida gisho neeni qanaatay?' yaagis. 16"Hessada ha77i dethan guye gididayssati sinthatana, sinthattidayssati qassi guyetana" yaagis. 17Yesuusi Yerusalaame bishe, tammanne nam77u tamaareta dumma gaxa kessidi enttako yaagis: 18"Hekko, nuuni ha77i Yerusalaame buussa bolla de7oos. Yan Asa Na7ay kahine halaqatasinne higge asttamaaretas aadhdhi imettana. Enttika iya bolla hayqo pirdda pirddana. 19Iya Ayhude gidonna deriyas aathi immana. Entti iya kawushshana, garaafana, yaatidi iya masqaliya bolla kaqqana. Shin I heedzantho gallas hayqoppe denddana" yaagis. 20He wode Zabdiyoosa machchiya ba nam77u adde naytara Yesuusakko yada, iya sinthan gulbbatada issibaa iya woossasu. 21Yesuusi iikko, "Ne ay koyay?" yaagis. Iya zaarada, "Ne kawotethan ha ta nam77u nayti issoy ne ushachchan issoy ne haddirssan utto garkkii!" yaagasu. 22Shin Yesuusi naytakko zaaridi, "Hintte ay woossiyako erekketa; taani uyanaw de7iya waaye xuu7aa uyanaw dandda7etii?" yaagis. Enttika, "Ee dandda7os" yaagidosona. 23Yesuusi, "Tumakka taani uyanaw de7iya xuu7appe hintte uyana. Shin ta ushachchaninne haddirssan uttanayssata doorey tana gidikke. He bessay imetey, ta aaway immanaw giigisida asatassa" yaagis. 24Attida tammu iya tamaareti hessa si7ida wode nam77u ishata bolla hanqettidosona. 25Shin Yesuusi entta ubbaa xeegidi hayssada yaagis. "Ayhude gidonna asaa haareyssati bantta asaa bolla godateyssanne entta kaaletheyssati wolqqan haareyssa hintte ereeta. 26Shin hintte giddon hessada gidoppo. Hinttefe gitatanaw koyaa oonikka hinttew aylle gido. 27Hintte giddon ubbaafe bolla gidanaw koyaa oonikka hinttew aylle gidanaw bessees. 28Hessadakka, Asa Na7ay ase haggaazanawunne daro asaa wozanaw ba shemppuwa immanaw yisippe attin asan haggaazetanaw yibeenna" yaagis. 29Hessafe guye, Yesuusi ba tamaaretara Iyaarkkofe keyidi bishin, daro asay enttana kaallidosona. 30Oge gaxan uttida nam77u qooqeti Yesuusi yaara aadhdheyssa si7idi, "Godaw, Dawite Na7aw, nuus qadhettarkii" yaagidi waassidosona. 31Daro asay enttana, "Hayzite" yaagidi kaccidosona. Shin entti, "Godaw, Dawite na7aw, nuus qadhettarkii" gidi gujji waassidosona. 32Yesuusi eqqidi, entta xeegidi, "Ta hinttew ay oothana mela koyeetii?" yaagidi oychchis. 33Enttika, "Godaw, nu ayfey xeellana mela koyoos" yaagidosona. 34Yesuusi enttaw qadhettidi, entta ayfiyaa bochchis. Ellesidi entta ayfey xeellis; entti iya kaallidi bidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\