Maatoosa 21

1Yesuusaranne iya tamaaretara Yerusalaame matidi, Shamaho Deriya bolla de7iya Beetefaage giya gutaa gakkishe, Yesuusi ba tamaaretappe nam77ata baappe sinthe yaagidi kiittis: 2"Hinttefe sinthan de7iya guta biite. Yan issi harey qashon de7iyaro I maarara hintte sohuwara demmana. Entta billidi haa ekki yiite. 3Oonikka hinttena oychchiko, 'Goday enttana koyees' yaagite. I enttana iirakka yeddi aggana" yaagis. 4Hessika nabey, 5"Xiyoone katamaas, 'Hekko, ne kawoy ashkke gididi, hare bollanne hare mara bolla uttidi, neekko yees' yaagite" yaagidi xaafidayssi polettana mela hessi hanis. 6Iya tamaareti bidi Yesuusi entta kiittidayssada oothidosona. 7Hariwunne hare maraa ehidi bollara ma77ida bantta ma7uwa entta zokkon yeggidosona. Yesuusi ma7ota bolla uttis. 8Daro asay bantta ma7uwa ogiyan hiixidosona. Harati boncco tashidi ogiya bolla yeggidosona. 9Yesuusappe sinthara hamutteyssatinne iyappe guyera kaalliya daro asay, "Hosaana! Dawite na7ay galatetto! Godaa sunthan yeyssi anjjettidayssa! Bonchchoy Ubbaafe Dhoqqa Saluwan Xoossaas gido!" yaagidi waassidosona. 10Yesuusi Yerusalaame katamaa gelida wode he kataman de7iya asa ubbay, "Hayssi oonee?" yaagidi yarkkidosona. 11Asay, "Hayssi Galiilan de7iya Naazirete katamaappe yida nabiya Yesuusa" yaagidosona. 12Yesuusi Xoossa Keethi gelidi, yan bayzeyssatanne shammeyssata ubbaa kare goodis. Miishe laammeyssata xarpheezatanne holleta bayziya oydeta shiri yeggis. 13Ikka enttako, "Xoossaa qaalan, 'Ta keethay Xoossaa woossiya keethi geetettana' geetetti xaafettis. Shin hintte panggati qosettiya gonggolo oothideta" yaagis. 14Yesuusi Xoossa Keethan de7ishin qooqetinne gunddati iyaakko yin entta pathis. 15Shin kahine halaqatinne higge asttamaareti Yesuusi oothida malaalisiyabata be7idayssasinne guutha nayti Xoossa Keethan, "Dawite na7ay, galatetto" yaagidi waasseyssa si7idi hanqettidosona. 16Entti Yesuusakko, "Hayssati geyssa ne si7ay?" yaagidosona. Yesuusi, "Ee si7ays, Xoossaa qaalan, 'Guutha nayta doonaninne dhammiya nayta doonan galata wothadasa' geetettidi xaafettidayssa hintte nabbabibeekketii?" yaagis. 17Enttana yan aggidi Bitaaniya katamaa bidi aqis. 18Yesuusi wontta guura katama simmidi yishe koshattis. 19Oge gaxan issi balase mithi be7idi iikko bis. Shin haythafe attin hara aykkoka demmibeenna. Hessa gisho, iyo, "Hizappe nam77antho ayfe ayfoppa!" yaagis. He balase mithiya ellesada mela aggasu. 20Iya tamaareti hessa be7idi, "Ha balasiya waanada ellesa meladee?" yaagidi malaalettidosona. 21Yesuusi zaaridi, "Taani hinttew tuma odays; hinttew ammanoy de7ikko, qassi hintte sidhonna ixxiko balase bolla taani oothidayssa mela xalaala ootheketa, shin 'Ha deriya shodettada abban wodhdha' yaagikko hanana. 22Ammanidi hintte woossiyabaa aybibaa gidikkoka hintte ekkana" yaagis. 23Yesuusi Xoossa Keetha gelidi tamaarssishin, kahine halaqatinne Ayhude cimati iyaakko yidi, "Neeni hayssa oothana mela new ay maati de7ii? New ha maata immiday oonee?" yaagidi oychchidosona. 24Yesuusi enttako, "Taanikka hinttena issibaa oychchays; hintte taw hessa zaarikko, taani ay maatan oothiyako hinttew odana. 25Yohaannisi xammaqana mela maatay awuppe imettidee? Xoossafeyye asappe?" yaagis. Entti bantta giddon zorettidi, "Nuuni, 'Xoossafe' giikko, I nuna, 'Yaatin ays ammanibeekketii?' yaagana. 26Nuuni, 'Asappe' giikko, asa ubbay Yohaannisa nabe oothi xeelliya gisho asaa yayyoos" yaagidosona. 27Hessa gisho, "Nuuni erokko" yaagidi zaaridosona. Ikka, "Hiza, taanikka hayssa ay maatan oothiyako hinttew odikke" yaagis. 28"Yesuusi kaallidikka hayssada yaagis: Nam77u adde nayti de7iya issi uray de7ees. He uray bayra na7aakko bidi, 'Ta na7aw, hachchi woyniya giddo bada ootha' yaagis. 29Na7ay zaaridi, 'Atto biikke' yaagis. Shin guyeppe ba wozanan qoppi ekkidi oothanaw bis. 30Aaway ba kaalo na7aakko bidi, ba bayra na7aakko gidayssada kiittis. Ikka, 'Ero, ta aawaw' yaagis. Shin bibeennna. 31Ha nam77u naytappe ba aawas kiitettidayssi awussee?" yaagis. Enttika, "Bayra" yaagidosona. Yesuusi enttako, "Ta hinttew tuma odays; qaraxa qanxiseyssatinne laymateysati hinttefe sinthattidi Xoossaa kawotethaa gelana. 32Xammaqiya Yohaannisi suure ogiya tamaarssishe yin I geyssa ammanibeekketa. Shin qaraxa qanxiseyssatinne laymateysati ammanidosona. Hintte hari attoshin, entta be7idikka hintte nagaraappe simmidi ammanibeekketa" yaagis. 33Qassika Yesuusi hayssada yaagis; "Hara leemiso si7ite, woyne tokkida issi uray de7ees. He woyniya yuushuwa diris. Woyniya gum77iya olaaka bookkis. Woyniya naaganaw shakkoka shaakkis. Hessafe guye, gadiya kothe immidi hara biitta bis. 34Woyne ayfiyaa maxiya wodey gakkin bana gakkiya baggaa ekkidi yaana mela ba aylleta enttako yeddis. 35Kothe aawati iya aylleta oykkidi issuwa wadhdhidosona, hankuwa wodhidosona qassi attidayssa shuchchan caddidosona. 36Woyne atakilttiya goday kaseyssatappe dariya hara aylleta kiittis. Kothe aawati entta bollaka hankkoyssata bolla oothidayssada oothidosona. 37Wurssethan I, 'Ta na7aa entti bonchchana!' yaagidi ba na7aa enttako kiittis. 38"Shin kothe aawati na7aa be7idi bantta giddon 'Gadiya laattanayssi hayssa, iya wodhidi gadiya nuuni laattoos!' yaagidosona. 39Na7aa oykkidi woyniya giddofe gaxa kissidi wodhidosona. 40"Hiza, woyne atakilttiya goday yaa wode he kothe aawata waatanee?" yaagidi oychchis. 41Entti zaaridi, "I he iita asata iita wodho wodhidi, woyney ayfiyaa wode iya gakkiya baggaa woden woden immiya hara kothe aawatas immana" yaagidosona. 42Yesuusi zaaridi enttako, Xoossaa qaalan, "'Gimbbeyssati boridi ixxida shuchchay, godaa xaphuwa minthiya, ubbaafe aadhdhiya shuchchaa gidis. Hayssi Goday oothidabaa; nu ayfiyaas malaalisiyabaa' geetettidi xaafettidayssa nabbabibeekketii? 43"Hessa gisho, taani hinttew odays; Xoossaa kawotethay hinttefe ekettidi lo77o ayfe ayfiyaa asatas imettana. 44[Ha shuchchaa bolla kunddiya ubbay meqerettana. Qassi he shuchchay iya bolla wodhdhiya uraykka gaacettana]" yaagis. 45Kahine halaqatinne Farisaaweti Yesuusi odida leemisuwan banttana odidayssa eridosona. 46Entti Yesuusa oykkanaw koyidosona, shin asay Yesuusa nabe oothidi xeelliya gisho asaas yayyidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\