Maatoosa 22

1Yesuusi asaas zaaridi hayssada yaagidi leemiso odis. 2"Xoossaa kawotethay ba na7aas yaagano giigisida kawuwa daanees. 3He kawoy yaagano yaana mela odi wothida asata xeeganaw ba aylleta kiittis. Shin asati yaanaw koyibookkona. 4Qassi hara aylleta xeegidi, xeegettida asatakko bidi, 'Taani ta sanggatanne modhdhida gatarmenthota shukkas; ubbabay giigis. Ta yaaganuwa haa yiite yaagite' yaagidi kiittis. 5Shin xeegettidayssati xeessaa ixxidi, bantta oosos oosos bidosona. Issoy ba goshshaas, hankkoy ba zal77iyas bis. 6Harati qassi kawuwa aylleta oykkidi, kawushshi wadhdhidi wodhidosona. 7"Kawoy daro yilottidi, ba wotaaddareta yeddidi shemppo wodhidayssata wodhisis, entta katamakka xuuggis. 8Hessafe guye, ba aylletakko, 'Yaaganoy giigis, shin xeegettidayssati yaaganuwas bessiya asi gidokkona. 9Hessa gisho, wogga ogeta bidi, demmida asi ubbaa yaaganuwa yaana mela xeegite' yaagis. 10Aylleti ogiya bolla bidi bantta demmida asi ubbaa lo77otanne iitata ehidi yaagano shaqara gelssidi kunthidosona. 11"Shin kawoy kathaa maanaw uttida asaa be7anaw gelida wode yaagano ma7o ma77iboonna issi asi demmis. 12Iyaakko, 'Laa, ne yaagano ma7o ma77onna waanada hayssa geladii?' yaagis. Shin uray si77i gis. 13"Kawoy ba aylletakko, 'Ha uraa kushiyanne tohuwa qachchidi, kare dhumaa kessi yeggite. Yan iyaw yeehonne achcha garccethi gidana' yaagis. 14"Hessadakka, Xoossaa kawotethaas xeegettidayssati daro shin doorettidayssati guutha" yaagis. 15Hessafe guye, Farisaaweti bidi, Yesuusa waati odan oykkaneekko zorettidosona. 16Bantta tamaaretanne Heroodisa baggatappe issota issota kiittidosona. Enttika, "Asttamaariyaw, ne tuma odeyssa nu eroos. Neeni asappe ase shaakkaka, asa woyganddes gada aykkoka oothaka, Xoossaa ogiya tumatethan tamaarssasa. 17Ane nuus oda, nuuni Roome Kawuwas giira giiranaw bessi bessennee?" yaagidosona. 18Shin Yesuusi entta iita qofaa eridi, "Ha cubboto, tana ays paacetii? 19Giira giiriya miishiya tana bessite" yaagis. Enttika iyaw santime ehidosona. 20I, "Ha sunthaynne malay ooddebaye?" yaagis. 21Entti, "Roome Kawuwayssa" yaagidosona. Yaatin Yesuusi enttako, "Hiza, Kawuwas besseyssa kawuwas, Xoossas besseyssa Xoossas immite" yaagis. 22Entti hessa si7ida wode malaalettidi iya matappe aggidi bidosona. 23He gallas hayqoppe denddoy baawa yaagiya Saduqaaweti Yesuusakko yidi, yaagidi iya oychchidosona. 24"Asttamaariyaw, 'Musey, issi asi na7a yelonna hayqqiko, he hayqqidayssa ishay iya machchiw ekkidi, ba ishaas na7a yelo' yaagidi kiittis. 25Nu eriya laappun ishati de7oosona. Bayray machcho ekkidi na7a yelonna hayqqis. Iya machchiw iya kaalo ishay ekkis. 26Hessadakka, he maccasiw ekkida nam77anthoyka, heedzanthoyka, bidi laappunati wurana gakkanaw ubbay hayqqidosona. 27Ubbaafe guye he maccasiya hayqqasu. 28Yaatin, laappunati ubbay iyo ekkida gisho hayqoppe denddiya gallas, he maccasiya laappunatappe awussas machcho gidanee?" yaagidosona. 29Yesuusi zaaridi, "Hintte Xoossaa qaalay tamaarssiyabaa woykko iya wolqqaa eronna gisho baleeta. 30Asay hayqoppe denddiya wode salon de7iya kiitanchchota mela gidanaappe attin ekkokona gelokkona. 31Qassi hayqqida asati hayqoppe denddanabaa Xoossay hinttew odidayssa nabbabibeekketii? 32Xoossay, 'Taani Abrahame Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yayqooba Xoossaa' yaagis. Hessa gisho, Xoossay paxa de7eyssata Xoossaafe attin hayqqidayssata Xoossaa gidenna" yaagis. 33Daro asay hessa si7idi, iya timirttiyan malaalettidosona. 34Yesuusi Saduqaawetas gaanabaa dhayssidayssa Farisaaweti si7ida wode issife shiiqidosona. 35Entta giddofe issi higge asttamaarey Yesuusa paace oysho oychchis. 36"Asttamaariyaw, higge ubbaafe aadhdheyssi awussee?" yaagidi oychchis. 37Yesuusi zaaridi, "'Ne Godaa, ne Xoossaa, ne kumetha wozanappe, ne kumetha shemppuwafe, ne kumetha qofaappe dosa. 38Ubbaafe aadhdheyssinne bayra kiitay hayssa. 39Nam77antho ubbaafe aadhdhiya kiitay, ase ubbaa ne huu7iya ne doseyssada dosa' yaageyssa. 40Muse higgeynne nabeta timirttey ubbay ha kiitata bolla katoosona" yaagis. 41Farisaaweti issi bolla shiiqidi de7ishin, Yesuusi enttana, 42"Kiristtoosabaa hintte woygetii? I oodde na7ee?" yaagidi oychchis. Entti, "I Kawuwa Dawite na7a" yaagidi zaaridosona. 43Yesuusi enttako, "Yaatin, Dawitey Geeshsha Ayyaanan gididi waattidi Kiristtoosa, 'Godaa' gidi xeegii? Dawitey gishe, 44'Godaa Xoossay, ta Godaakko, ne morkketa ne tohoy yedhdhiyaso oothana gakkanaw, hayssan taappe ushachcha baggan utta' gis. 45Hiza, Dawitey Kiristtoosa Godaa gidi xeegikko, waanidi Kiristtoosi Dawite na7a gidii?" yaagis. 46Yesuusas issi qaala zaaranaw dandda7ida asi oonikka baawa. Qassi he gallasappe doomidi hara oysha oychchanaw oonikka dandda7ibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\