Maatoosa 23

1Hessafe guye, Yesuusi shiiqida asaasinne ba tamaaretas hayssada yaagis. 2"Higge asttamaaretinne Farisaaweti Muse higgiya billanaw maatara de7oosona. 3Hessa gisho, entti hinttena kiittiya ubbaa oothitenne naagite. Shin entti ootheyssada oothofite. Ays giikko, entti ooddeyssada oothokona. 4Entti tookkanaw dandda7ettona tooho qachchidi asaa toossoosona. Shin banttaw hari attoshin, he toohuwa asay tookkiya wode biradhdhe xeeran bochchanaw koyokkona. 5"Shin entti bantta ooso ubbaa asi be7ana mela oothoosona. Bantta som77oninne qesen qachchiya maxaafaa xiqisey de7iya kitaafe dalggisosona, bantta ma7uwa macaraakka adussoosona. 6Mokettiya bessan bonchcho bessinne Ayhude Woosa Keethatan daro lo77iya oyde dosoosona. 7Asay giyan enttana bonchchon sarothanayssanne 'Asttamaariyaw' gidi xeeganayssa koyoosona. 8"Shin hintte asttamaarey issuwa xalaala gidida gishonne hintte ubbay ishata gidida gisho 'Asttamaariyaw' geetettidi xeegettofite. 9Hinttew salon issi aawa xalaali de7iya gisho ha sa7an oonakka 'Aawaw' gidi xeegoppite. 10Hinttew issi Goday Kiristtoosa xalaali de7iya gisho 'Godaw' geetetti xeegettofite. 11Hintte giddon bayratey hintte aylle gido. 12Bana gitayaa oonikka kawuyana; bana kawushshiya oonikka gitatana. 13"Hinttenoo, cubboto, higge asttamaaretonne Farisaaweto, asa sinthan salo kawotethaa gorddeyssato hinttena ayye. Hinttee, hintte huu7en gelekketa qassi haratakka gelssekketa. 14["Hinttenoo cubboto, higge asttamaaretonne, Farisaaweto, am77eta keetha hintte bonqishe, asi be7o gidi woosa adusseeta. Hessa gisho, hinttena ayye. Ubbaafe aadhdhiya pirdday hinttena naagees.] 15"Hinttenoo, cubboto, higge asttamaaretonne Farisaaweto, hintte issi uraa ammanthanaw abbaranne sa7ara yuuyeta. Shin hintte iya ammanthida wode he uraa hinttefe aathidi Gaannames giigettidayssa oothiya gisho hinttena ayye. 16"Oonikka Xoossa Keethan caaqqiko aykkoyka baawa. Shin Xoossaa Keethan de7iya worqqan caaqqiko, he caaqoy iya gomana giya qooqeto, hinttew qooqidi harata kaaletheyssato, hinttena ayye. 17Hinttenoo, eeyato, qooqeto, worqqay aadhdhiyye? Worqqiya Xoossaas dummayaa Xoossa Keethay aadhdhii? 18Qassi 'Oonikka yarshsho yarshshiya bessan caaqqiko, aykkoyka baawa. Shin oonikka iya bolla de7iya yarshshuwan caaqqiko, he caaqoy iya gomana' yaagidi tamaarsseta. 19Hinttenoo, qooqeto, yarshshoy aadhdhiyye? Yarshshuwa Xoossaas dummayaa bessay aadhdhii? 20Hessa gisho, yarshsho bessan caaqqiya uray, he yarshsho bessaaninne iya bolla de7iya ubbaban caaqqees. 21Xoossa Keethan caaqqiya uray, he Xoossa Keethaninne iyan de7iya Xoossan caaqqees. 22Salon caaqqiya uray Xoossaa araataninne he araata bolla uttiya Xoossan caaqqees. 23"Hinttenoo, cubboto, higge asttamaaretonne Farisaaweto, hinttena ayye. Hintte kareetha sawoppe, naatiroppenne okasheppe asraata kesseta. Shin higgiyan de7iya aadhdhi koshsheyssata aggideta. Hessika suure pirdda, qadhetethinne ubbaban ammanetethi. Haratakka aggonnashin hayssata hintte oothanaw bessees. 24Hinttew qooqidi hara asi kaaletheyssato, hintte ushshaafe udunxe kessidi gimale mitteeta. 25"Hinttenoo, cubboto, higge asttamaaretonne Farisaaweto, hinttena ayye. Hintte shaatiyasinne keriyas bolla baggaa geeshsheeta. Shin enttaw garssan bonqeynne uuzetethi kumi uttis. 26Neno qooqe Farisaawiyaw, shaatiyasinne keriyas garssaa kasetada geeshsha. Hessafe guye, bolla baggayka geeshshi gidana. 27"Hinttenoo, cubboto, higge asttamaaretonne Farisaaweto, hinttena ayye. Kare baggara qalame tiyettidi lo77idi, giddon meqethinne wooqidabay kumida duufota daaneta. 28Hessadakka, bolla baggara asas lo77o daaneta. Shin hintte garssan cubbotethinne iitatethi kumis. 29"Hintteno, cubboto, higge asttamaaretonne Farisaaweto, hinttena ayye. Hintte nabetas duufo keexeta, qassi xillota duufuwakka loytheeta. 30Qassi hintte, 'Nuuni beni nu aawata wode de7idabaa gidiyakko, enttara issife nabeta suuthaa guussokoshin' yaageeta. 31Hessa gisho, hintte nabeta wodhida asaa nayta gideyssa hinttee hintte huu7en markkatteeta. 32Hiza, hintte aawati doomidayssa hintte polite. 33"Ha shooshatoo, shoosha nayto, hintte Gaanname pirddaafe waanidi attanee? 34Hessa gisho, ta odeyssa si7ite; taani nabeta, cincca asatanne asttamaareta hintteko kiittana. Enttafe issota issota hintte wodhananne masqaliya bolla kaqqana. Baggata Ayhude Woosa Keethatan lisson garaafananne katamaappe katama gooddana. 35Hessa gisho, xilluwaa Aabela wodhida wodiyappe doomidi, Xoossa Keethasinne yarshsho bessaafe giddon hintte wodhida Barakiya na7aa Zakkariyaasa wode gakkanaw hayqqida xillo asa ubbaa gisho hintte seerettana. 36Taani hinttew tuma odays; hinttenne hintte aawati oothida balaas ha pirdda ubbay ha yeletethaa bolla gakkana. 37"Yerusalaame, Yerusalaame, nabeta wodhiyare! Xoossay neekko kiittidayssata shuchchan caddiyare! Kuttoy ba nayta ba qefen haphpheyssada taani ne asaa ta qesiyan gechchanaw aappun toho koyadina! Shin tana diggadasa. 38Hiza, hintte Xoossaa keethay kaysi gidana. 39Taani hinttew odays; 'Godaa sunthan yeyssi anjjettidayssa' hintte gaana gakkanaw nam77antho tana be7ekketa" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\