Maatoosa 24

1Yesuusi Xoossa Keethafe keyidi bishin, iya tamaareti iyaakko yidi, malaalettidi Xoossa Keetha gimbbiya bessidosona. 2Yesuusi enttako zaaridi, "Ee! Hayssa ubbaa be7etii? Taani hinttew tumaa odays; shuchchi shuchcha bolla gimbbettida mela laalettonna attenna" yaagis. 3Yesuusi Shamaho Deriya bolla uttidashin, iya tamaareti banttarkka iyaakko yidi, "Hessi awude hananeekko nuus oda. Qassi ne yuussasinne wodiya wurssethaas malaatay aybee?" yaagidi oychchidosona. 4Yesuusi zaaridi, "Hinttena oonikka balethonna mela naagettite! 5Ays giikko, daro asati ta sunthan, 'Taani Kiristtoosa, Xoossay asaa ashshanaw kiittidayssa' yaagishe yidi daro asaa balethana. 6Matan de7iya ola girssaa, haahon de7iya ola wore si7anaw de7eeta. Hessa melabay hananaw bessiya gisho hirggofite. Shin wurssethay buroona. 7Derey deriyara, issi kawotethay hara kawotethaara olettana. Koshaynne biittaa qaaxoy ubba bessan hanana. 8Hessi ubbay yelo iqethas zooke mela. 9"He wode asay hinttena waayes aathi immana, qachchananne wodhana. Ta sunthaa gisho asa ubbay hinttena ixxana. 10He wode daroti ammano aggana. Bantta giddon issoy issuwa aathidi immana, issoy issuwa ixxana. 11Qassi daro worddo nabeti denddidi darota balethana. 12Geellatethi dariya gisho daro asaa siiqoy irxxana. 13Shin wurssethi gakkanaw gencciya uray attana. 14Asa ubbaas markka gidana mela Xoossaa kawotethaa Wonggelay biitta ubban odettana. Hessafe guye, wurssethay yaana. 15"Hessa gisho, nabiya Daaneli odida bashshaa tunatethay geeshsha bessan eqqidayssa hintte be7ana. (Akeekiso: Hessi woy guusseeko nabbabeyssi akeeko!) 16He wode Yihuda biittan de7eyssati deriyakko baqato. 17Keetha huu7en de7iya uray ba son de7iyabaa ekkanaw soo gelonna baqato. 18Gaden de7eyssi ba ma7uwa ekkanaw guye simmofo. 19He wode qantha maccasatasinne dhanthiya maccasatas daro un77a gidana. 20Balggon woykko Sambbaatan hintte baqatoy gidonna mela Xoossaa woossite. 21Ays giikko, sa7i medhettosappe hachchi gakkanaw hanonnabay, qassi sinthafekka ubbarakka hanonna waayey he wode hanana. 22Xoossay he gallasata taybuwa guuthonnaako ase gidida oonikka attenna. Shin I ba doorida asata gisho he gallasata taybuwa guuthana. 23"He wode oonikka hinttena, 'Hekko, Kiristtoosi hayssan' woykko 'Hinin de7ees' yaagikko ammanoppite. 24Ays giikko, worddo Kiristtoosatinne worddo nabeti denddana. Enttaw dandda7ettiko, hari attoshin Xoossay dooridayssatakka balethanaw gita malaatatanne malaalisiyabata oothana. 25Akeekite, taani hinttew hayssa kasetada odas. 26"Hessa gisho, asay hintteko, 'Hekko, Kiristtoosi bazzon de7ees' giikko, yaa booppite. Woykko hintteko, 'Hekko, qol77an de7ees' giikko, enttabaa ammanoppite. 27Ays giikko, wol77anthi salon wol77ammidi, dolohappe wuloha gakkanaw bentteyssada, Asa Na7aa yuussay hessada hanana. 28"Bawuti de7iyson ankkoti shiiqana. 29"He wode he waaye gallasatappe guye, sohuwara away dhumana, ageenay ba poo7uwa diggana. Xoolinttoti saloppe wodhdhana, qassi salon de7iya wolqqati buqettana. 30He wode Asa Na7aa yuussaa mallay saluwa bolla benttana. Sa7an de7iya asi ubbay yeekkana. Qassi Asa Na7ay, wolqqaranne gita bonchchuwara saluwa shaara giddora yishin entti be7ana. 31I ba kiitanchchota gita punniya moyzera kiittana. Entti sa7aa oyddu baggaa bidi, ha gaxappe ya gaxa gakkanaw de7iya iyaw doorettidayssata shiishana. 32"Balase mithaafe tamaarite. I aacidi hayxiya wode torchchey matattidayssa hintte ereeta. 33Hessadakka, hintte ha ubbabaa be7iya wode Yesuusi matidi penggen de7eyssa erite. 34Taani hinttew tuma odays; ha ubbabay polettana gakkanaw, ha yeletethay aadhdhenna. 35Saloynne sa7ay aadhdhana, shin ta qaalay ubbaka aadhdhenna. 36"He gallasaanne he saatiya salon de7iya ta aawappe attin hari salo kiitanchchota gidin woykko Na7aa gidin oonikka erenna. 37Asa Na7aa yuussay, Nohe wode hanidayssa mela gidana. 38He wode dhayo haathay yaanappe sinthe Nohey markkabiyan gelida gallasa gakkanaw, asay mishenne uyishe, ekkishenne gelishe gam77is. 39Bashsha haathay yidi, entta ubbaa dhayssana gakkanaw akeekibookkona. Asa Na7aa yuussayka hessada hanana. 40"He wode nam77u asati gaden oothana. Enttafe issoy ekettana, hankkoy attana. 41Nam77u maccasati issife gaaccana. Enttafe issiniya ekettana hankkiya attana. 42"Hiza, hintte Goday ay gallas yaanekko hintte eronna gisho minnidi naagite. 43Shin kaysoy qammafe ay saaten yaanekko keethaaway eriyakko, ba keethay bookettonna mela barkkidi naaganashin. 44Hessadakka, Asa Na7ay hintte qopponna saaten yaana gisho hintteka giigidi de7ite. 45"Yaatin, ba soo asaas kathaa koshshiya wodiyan immana mela iya goday doorida ammantheysinne wozanaama aylley oonee? 46I ba goday kiittidayssa oothishin iya goday yidi demmiya aylley anjjettidayssa. 47Taani hinttew tuma odays; goday he aylliya babaa ubbaa bolla shuumana. 48Shin he aylley iita gidikko, 'Ta goday gam77idi yaana' yaagidi ba wozanan qoppidi, 49ba lagge oosanchchota wadho doomikko, mathotteyssatara miikkonne uyikko, 50he aylliya goday I qopponna gallasinne I eronna saaten, 51yidi iya qanxerethana. Iya qaadaa cubbotara oothana. He bessan iyaw yeehonne achche garccethi gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\