Maatoosa 25

1"He wode salo kawotethay bantta kuraaziya oykkidi, machcho ehanaw bida addiya mokkanaw keyida tammu geela7ota daanees. 2Enttafe ichchashati eeya, qassi ichchashati cincca. 3Eeyati kuraaze oykkidosona, shin hara lambba oykkibookkona. 4Shin cinccati bantta kuraaziyanne hara guzha lambba oykkidosona. 5Machchiw ekkeyssi gam77in, he geela7oti banttana dhiskkoy oykkin dhiskkidosona. 6"Giddi bilahe gidiya wode 'Hekko, machchiw eheyssi gakkis, iya mokkanaw keyite' yaagiya gita cabboy si7ettis. 7"He wode he geela7oti ubbay barkkidi, bantta kuraaziya giigisidosona. 8Eeyati cinccatakko, 'Nu kuraazey to7ana haniya gisho hintte lambbaafe nuus immerkketi' yaagidosona. 9"Shin cinccati enttako zaaridi, 'Akkay, nuusinne hinttes gidiya lambbi baawa. Hessa gisho, hinttew bidi shammidi ekkite' yaagidosona. 10Eeya geela7oti lambba shammanaw bin, machchiw ekkeyssi puttu gis. Giigeti uttida ichchashu geela7oti iyara issife yaagano keethaa gelidosona; kareykka gorddetti aggis. 11"Guyeppe hankko geela7oti yidi, 'Godaw, godaw, nuus dooyarkii' yaagidosona. 12"Shin I enttako zaaridi, 'Taani hinttew tuma odays; ta hinttena erikke!' 13"Hiza, Asa Na7ay yaana gallasaa woykko saatiya hintte eronna gisho barkkidi naagite. 14"Xoossaa kawotethay ba oosanchchota xeegidi baw de7iyabaa enttaw sheedhdhidi oge baanaw keyida uraa daanees. 15Enttaw huu7en huu7en entta wolqqaa mela issuwas ichchashu karxiite bira, issuwas nam77u karxiite bira qassi issuwas issi karxiite bira immidi ba ogiya bis. 16Ichchashu karxiite bira ekkida aylley sohuwara bidi zal77idi, hara ichchashu karxiite bira wodhisis. 17Hessadakka, qassi nam77u karxiite bira ekkida aylley hara nam77u karxiite bira wodhisis. 18Shin issi karxiite bira ekkidayssi bidi, olla bookkidi, ba godaa miishiya moogis. 19"Daro wodeppe guye he aylleta goday yidi, ba miishiya enttara salla77is. 20Ichchashu karxiite bira ekkida aylley yidi, hara ichchashu karxiite bira ehidi, 'Ta godaw, neeni taw ichchashu karxiite bira immadasa. Shin taani hara ichchashu karxiite bira wodhisas' yaagis. 21Iya goday, 'Zambboy! Neeni lo77onne ammanthiya aylle; neeni guuthaban ammanettadasa. Taani nena darobaa bolla shuumana; haa gelada ne godaara ufaytta' yaagis. 22"Qassi nam77u karxiite bira ekkidayssi yidi, 'Ta godaw, neeni taw nam77u karxiite bira immadasa. Shin taani hara nam77u karxiite bira wodhisas' yaagis. 23Iya goday, 'Zambboy! Neeni lo77onne ammanthiya aylle; neeni guuthaban ammanettadasa. Taani nena darobaa bolla shuumana; haa gelada ne godaara ufaytta' yaagis. 24"Qassi issi karxiite bira ekkidayssi yidi, 'Ta godaw, neeni zeronna bessafe cakkeyssanne dharcconna bessafe maxiya iita asi gideyssa taani erays. 25Hessa gisho, yayyada ne biraa biittan moogas. Ne miishey hayssish' yaagis. 26"Iya goday zaaridi, 'Ha iita azalla aylliyaw, taani zeronna bessafe cakkeyssanne dharcconna bessafe maxiya asi gideyssa eradasa. 27Yaatin, neeni ta miishiya bankken wothidabaa gidiyakko, taani simmiya wode ta miishiya wodhera ekkanayssa diggadasa. 28Hessa gisho, miishiya iyappe ekkidi, tammu karxiite biri de7eyssas immite. 29Ays giikko, de7iya ubbaas guzhettananne darana. Shin baynnayssafe hari attoshin, he iyaw de7iya guuthiyaka ekettana. 30Ha maaddonna aylliya kare dhumaa kessi yeggite. Yan iyaw yeehonne achche garccethi gidana' yaagis. 31"Asa Na7ay, kiitanchcho ubbatara, ba bonchchuwara yaa wode I ba bonchcho kawota araata bolla uttana. 32Biittan de7iya asi ubbay iya sinthe shiiqana. Henthanchchoy dorssata deeshatappe shaakkeyssada I he asaa nam77an shaakkana. 33Qassi dorssata ushachcha baggara deeshata haddirssa baggara essana. 34"Hessafe guye, kawoy ushachcha baggara de7eyssatakko hayssada yaagana: 'Ta Aaway anjjidayssato, haa yidi sa7ay medhettiya wode hinttew giigida kawotethaa laattite. 35Ays giikko, taani koshattin muzideta, saamottin ushshideta, erettona imatha asi gidada bin mokkideta, 36kallottin mayzideta, harggettin harggisideta, qashettin tana oychchideta' yaagana. 37"Hessafe guye, xilloti zaaridi, 'Godaw, neeni koshattin awude be7idi muzidoo? Woykko neeni saamottin awude be7idi ushshidoo? 38Neeni imathe gidada yin awude be7idi mokkidoo? Woykko neeni kallottin awude mayzidoo? 39Neeni harggin woykko qashettin neekko bidi nena awude oychchidoo?' yaagana. 40Kawoy zaaridi, 'Taani hinttew tuma odays; hintte tana kaalliya ha ubbaafe guuxeyssas oothidayssa taw oothideta' yaagana. 41"He wode haddirssa baggara de7eyssatakko, 'Ha qanggettidayssato, ta matappe haakkite. Xalahesinne iya kiitanchchotas giigida merinaa taman biite. 42Ays giikko, koshattin tana muzibeekketa; saamottin ushshibeekketa. 43Taani imathe gidada bin tana mokkibeekketa, kallottin mayzibeekketa, harggininne qashettin tana oychchibeekketa' yaagana. 44"He wode entti, 'Godaw, neeni koshattin woykko saamottin woykko imathe gidada bin woykko kallottin woykko harggin woykko qashettin be7idi nena awude maaddonna ixxido?' yaagidi zaarana. 45"He wode kawoy zaaridi enttako, 'Taani hinttew tuma odays; hintte tana kaalliya ha ubbaafe guuxeyssa maaddonna ixxidayssi, tana maaddonna ixxidayssa' yaagana. 46Hessa gisho, he asati merinaa pirddas qassi xilloti merinaa de7uwas baana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\