Maatoosa 26

1Yesuusi ha timirttiya ubbaa wurssida wode ba tamaaretakko, 2"Nam77u gallasappe guye, Paasika Baale bonchchiya gallas gideyssa ereeta. He gallas Asa Na7ay masqaliya bolla kaqettanaw asa kushen aadhdhi imettana" yaagis. 3He wode kahine halaqatinne cimati, Qayyaafa giya kahine halaqaa keethan shiiqidi, 4asi eronna Yesuusa oykkidi, wodhanaw maqettidosona. 5Shin entti, "Asay ooshshi kessonna mela gidi, Paasika bonchchiya gallas hessa oothoko" yaagidosona. 6Yesuusi Bitaaniya kataman baro harggida Simoona son de7ees. 7Yesuusi imatuwa bolla de7ishin issi maccasiya albasxiroose philqqaaxe kumetha daro al77o shitto ekka yada Yesuusa huu7en tigasu. 8Shin Yesuusa tamaareti hessa be7idi hanqettidi, "Ha shittoy coo iitey aybisse? 9Ha shittoy al77o gaten bayzettidi, miishey manqotas imettanaw dandda7ettees" yaagidosona. 10Yesuusi entti geyssa eridi, enttako, "Ha maccasiw ays waaysetii? Iya taw lo77obaa oothasu. 11Manqoti ubba wode hinttera daana. Shin taani hinttera ubba wode de7ikke. 12Iya ha shittuwa ta bolla tigidayssi tana mooganaw giigisanaassa. 13Taani hinttew tuma odays; biitta ubban ha Wonggelay sabbakettiya bessan awunkka, asay iyo hassayana mela iya oothidayssi odettana" yaagis. 14He wode tammanne nam77u Yesuusa tamaaretappe issoy, Asqoroota Yihuda geetetteyssi kahine halaqatakko, 15bidi, "Taani hinttew Yesuusa aatha immiko, hintte taw ay immanee?" yaagidi entta oychchis. Entti zorettidi hasttamu bira santime immidosona. 16Hessafe guye, Yihudi Yesuusa aathidi immanaw injjetiya wode wochchees. 17Uytha Baale bonchchiya koyro gallas, Yesuusa tamaareti iyaakko yidi, "Paasika bonchchiya gallas neeni maana kathi nuuni awun giigisino?" yaagidosona. 18Yesuusi enttako, "Kataman de7iya addiyako bidi, 'Asttamaarey, taw wodey gakkida gisho ta tamaaretara Paasika bonchchiya gallasa ne son aathana yaagees' yaagite" yaagis. 19Iya tamaareti Yesuusi banttana kiittidayssada oothidi, Paasika Baale gallas maana kathaa giigisidosona. 20Sa7ay omarssiya wode Yesuusi tammanne nam77u hawaaretara kathi maanaw uttis. 21Entti miishin, Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; hinttefe issi uray tana aathidi immana" yaagis. 22Entti daro dagammidi, huu7en huu7en, "Godaw, tuma taneshsha?" gidi iya oychchidosona. 23Yesuusi zaaridi, "Ba kushiya taara issife shaatiyan yeddeyssi I tana aathidi immana. 24Asa Na7ay, Xoossaa qaalan iyaw xaafettidayssada hayqqana. Shin Asa Na7aa aathidi immiya uraa ayye; he uray yelettonna attidaakko iyaw lo77oshin" yaagis. 25Iya aathi immanaw de7iya Yihudi zaaridi, "Asttamaariyaw, neeni gey taneyye?" yaagis. Yesuusi zaaridi, "Neeni ne huu7en gadasa" yaagis. 26Entti mishin, Yesuusi uythaa ekkidi Xoossaa galatis. He uythaa menthidi ba tamaaretas immidi, "He7ite, miite, hayssi ta ashuwa" yaagis. 27Xuu7aa ekkidi, Xoossaa galatis. Enttaw immidi, "Ubbay hayssafe uyite. 28Hayssi daro asaa nagaray atto geetettana mela gukkiya ta suuthaa. Ha suuthay Xoossay hinttera geliya caaquwa mintheyssa. 29Shin taani hinttew odays; taani ta Aawa kawotethan ooratha woyne ushshaa hinttera uyana gallasa gakkanaw nam77antho ha woyne ushshaa uyikke" yaagis. 30Galata mazmure yexxidayssafe guye Shamaho Deriya bidosona. 31He wode Yesuusi enttako, "'Xoossay henthanchchuwa shocana dorssatikka laalettana' geetettidi Xoossa qaalan xaafettidayssa mela hachchi qamma hintte ubbay tana aggidi baqatana. 32Shin taani hayqoppe denddidaappe guye hinttefe sinthatada Galiila baana" yaagis. 33Phexiroosi zaaridi, "Entti ubbay nena aggidi baqatikkoka, taani nena aggike" yaagis. 34Yesuusi Phexiroosakko, "Taani new tuma odays; hachchi qamma kuttoy waassanaappe sinthe neeni tana heedzu toho kaddana" yaagis. 35Phexiroosi zaaridi, "Taani neera issife hayqoppe attin nena ubbaka kaddike" yaagis. Hankko iya tamaareti ubbayka hessada gidosona. 36Yaatidi, Yesuusi ba tamaaretara Geetesemaane giya bessaa bidi, enttako, "Taani hini bada Xoossaa woossashshana, hintte hayssan uttite" yaagis. 37Phexiroosanne Zabdiyoosa nayta nam77ata baara ekki bidi daro azzanonne un77etethi doomis. 38Qassika enttako, "Taani hayqos gathiya un77a un77ettas. Hayssan taara gam77itenne minnidi naagite" yaagis. 39Guuthi sinthe bidi biittan gufannidi, "Ta Aawaw, dandda7ettiyaba gidikko ha waaye xuu7aa taappe digga. Shin ne sheney hanoppe attin ta sheney hanoppo" yaagidi Xoossaa woossis. 40Yesuusi ba tamaaretakko simmi yidi entti dhiskkidashin demmis. Phexiroosakko, "Hintte issi saatekkonne dhiskkonna taara minnanaw dandda7ibeekketii? 41Paacen hintte gelonna mela barkkidi naagitenne Xoossaa woossite. Hinttew lo77o amoy de7ees, shin hintte daaburanchcho asi" yaagis. 42Yesuusi qassi nam77antho bidi, "Ta Aawaw, taani ha waaye xuu7appe uyonna de7ashe aadhdhanaw dandda7ettonnabaa gidikko ne sheney hano" yaagidi Xoossaa woossis. 43Qassika simmi yaa wode iya tamaareta ayfiyaa dhiskkoy goozin, zin77idashin demmis. 44Qassika entta aggi bidi, kase qaalaa zaari heedzantho woossis. 45Hessafe guye, ba tamaaretakko yidi, "Ha77i gakkanaw dhiskkeetinne shemppetii? Hekko, Asa Na7ay, nagaranchchota kushen aadhdhi imettiya saatey gakkis. 46Denddidi yedhdhite, tana aathidi immeyssi hayssish gakkis" yaagis. 47Yesuusi buroo hessa haasayishin, tammanne nam77u tamaaretappe issoy, Yihudi gakki wodhdhis. Kahine halaqatinne deriya cimati kiitida daro asati mashshenne xam77a oykkidi iyara issife yidosona. 48Yesuusa aathi immiya Yihudi he daro asaakko, "Taani yeereyssi hintte koyeyssi iya, iya oykkite" yaagidi malla immi wothis. 49Iirakka Yesuusakko shiiqidi, "Asttamaariyaw, saro de7ay" yaagidi iya yeeris. 50Yesuusi iyakko, "Ta laggiyaw, neeni oothanabaa ootha agga" yaagis. Hessafe guye, shiiqidi, Yesuusa oykkidosona. 51Yesuusara de7eyssatappe issoy ba mashsha shoddidi kahine halaqaa aylliya shocidi, iya haythaa qanxidi yeggis. 52Shin Yesuusi, "Ne mashshaa guye shoohuwan zaara. Ays giikko, mashsha shoddiya ubbay mashshan hayqqana. 53Ta, ta Aawa woossiyako daro mukulun taybettiya kiitanchchota yeddanaw dandda7onnabaa new daanii? 54Yaatin, Xoossaa qaalan hessada hananaw bessees geetettidayssi waanidi polettanee?" yaagis. 55He saatiyan, Yesuusi he shiiqida daro asaakko, "Tana pangga oothidi oykkanaw mashshenne xam77a oykkidi yidetii? Taani Xoossa Keethan gallas gallas tamaarssashe hinttera de7iya wode tana oykkibeekketa. 56Shin hayssi ubbay hanidayssi nabeti Xoossaa qaalan xaafidayssi polettana melassa" yaagis. He wode iya tamaareti ubbay iya aggidi baqatidosona. 57Yesuusa oykkidayssati kahine halaqaa Qayyaafakko iya efidosona. Yan higge asttamaaretinne biitta cimati shiiqidi de7oosona. 58Shin Phexiroosi kahine halaqaa zabbaa gakkanaw haahon iya kaallis. Iya wurssethay shaakettana gakkanaw zabbaa gelidi naageyssatara uttis. 59Kahine halaqatinne shiiqida asa ubbay Yesuusa wodhanaw iya bolla worddo markka koyidosona. 60Daroti yidi iya bolla worddo markka markkattidosona, shin aykkoka demmibookkona. Guyeppe nam77u asati yidi, 61"Ha uray, 'Taani Xoossa Keetha laallada heedzu gallasan zaara keexanaw dandda7ays' yaagis" yaagidosona. 62Kahineta halaqay denddi eqqidi Yesuusakko, "Hayssati nena mootiya mootowas neeni zaariyabay baawe?" yaagis. 63Shin Yesuusi si77i gis. Qassika kahine halaqay, "Taani nena de7o Xoossaa sunthan oykkays; neeni Xoossaa Na7aa Kiristtoosa gidikko nuus oda" yaagis. 64Yesuusi zaaridi, "Neeni ne huu7enkka gadasa. Shin taani hinttew odays; hizappe guye, Asa Na7ay wolqqaama Xoossaa ushachcha baggan uttidashin, qassi salo shaarara yishin hintte be7ana" yaagis. 65He wode kahine halaqay daro yilotidi ba ma7uwa peedhidi, "Hayssa be7ite Xoossaa cayis! Nuna hara markka ay koshshii? I ha77i cayidayssa hintte si7ideta. 66Hintte qofay aybee?" yaagis. Enttika, "Iyaw hayqo bessees" yaagidi zaaridosona. 67Yaatin, entti iya som77on cuttidi dechchidosona. Harati iya baqqidi, 68"Kiristtoosaa! Nena dechchiday oonee? Ane nuus oda" yaagidosona. 69Phexiroosi zabban uttidashin, issi aylliya iyaakko yada, "Neenikka Galiila Yesuusara issife de7aasa" yaagasu. 70Shin I entta ubbaa sinthan he aylleko, "Neeni giyabay aybeekko taani erikke" yaagidi kaddis. 71Qassi bidi dirssaa penggeko gakkishin hara aylliya iya be7ada, yan de7iya asaakko, "Ha uray Naazirete Yesuusara de7ees" yaagasu. 72Phexiroosi nam77antho caaqqidi, "Taani he uraa erikke!" yaagis. 73Guuthu gam77ishin, yan eqqida asati Phexiroosakko yidi, "Nekka tuma enttara issife de7aasa; neeni ne haasayan erettasa" yaagidosona. 74Hessafe guye, Phexiroosi, "Taani he uraa erikke!" yaagidi, bana qanggethinne caaqo doomis. He wode iirakka kuttoy waassi aggis. 75Yesuusi iyakko, "Neeni kuttoy waassanaappe sinthe tana heedzu toho kaddana" gidayssa Phexiroosi akeekidi, kare keyidi iita yeeho yeekkis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\