Maatoosa 27

1Wontta guura kahine halaqatinne biitta cimati ubbay Yesuusa wodhisanaw maqettidosona. 2Entti Yesuusa qachchi efidi deriya haariya Philaaxoosas aathidi immidosona. 3He wode Yesuusa oythida Yihudi, Philaaxoosi Yesuusa bolla pirddidayssa be7idi, qiirottidi, he hasttamu biraa santimiya kahine halaqatasinne deriya cimatas guye zaaris. 4"Taani xillo asi hayqos aatha immada nagara oothas" yaagis. Shin entti, "Hessi nu meto gidenna ne meto" yaagidosona. 5Yihudi miishiya Xoossaa Keethan yeggi aggidi entta matappe bidi, sulleti hayqqis. 6Kahine halaqati miishiya ekkidi, "Ha miishey suutha miishe gidiya gisho nuuni Xoossa Keethaa miishiyara gatheyssi woga gidenna" yaagidosona. 7Hessafe guye, issife zorettidi, bete asi mooganaw mana biitta shammidosona. 8Hessa gisho, he gadey hachchi gakkanaw suutha biitta geetetti xeegettees. 9Nabiya Ermmiyasi, "Isra7eele asay iyaw qanxanaw gammattida hasttamu bira santime ekkidosona. 10Goday tana kiittidayssada mana biitta shammanaw immidosona" gidayssi he wode polettis. 11Yesuusi deriya haariya Philaaxoosa sinthe shiiqin, Philaaxoosi iyaakko, "Neeni Ayhude kawo?" yaagidi oychchis. Yesuusi zaaridi, "Ne gadasa" yaagis. 12Kahine halaqatinne biitta cimati iya mootiya wode enttaw aybi zaarokka immibeenna. 13He wode Philaaxoosi Yesuusakko, "Hayssati nena mootiya mootuwa ubbaa si7ikkii?" yaagis. 14Yesuusi hari attoshin, issi qaalakka zaaronna ixxin, deriya haareyssi daro malaalettis. 15Deriya haareyssi laythan laythan Paasika Baale bonchchiya gallasan, asay koyaa issi asi qashoppe birshshiya wogi de7ees. 16He wode issi Barbbaana Yesuusa giya daro erettida iita asi qasho keethan de7ees. 17Hessa gisho, daro asay shiiqidi de7ishin Philaaxoosi, "Taani hinttew Barbbaana Yesuusa birshshoyye, woykko Yesuusa giya Kiristtoosa birshsho?" yaagidi asaa oychchis. 18I hessa giday entti qanaattidi Yesuusa oythidayssa eriya gishossa. 19Philaaxoosi pirdda keethan uttidashin, iya machchiya, "Taani hachchi qamma amuhon iyabaa daro waayettashe aqida gisho he xillo uraa bolla aybibaakka oothofa" yaagada kiittasu. 20Shin kahine halaqatinne deriya cimati Philaaxoosi Barbbaana birshshidi, Yesuusa wodhana mela, asay iya woossana mela, asaa cimmidosona. 21Philaaxoosi zaaridi enttako, "Taani entta nam77aafe hinttew oona billana mela koyeetii?" yaagidi oychchis. Entti, "Barbbaana billana mela koyoos" yaagidosona. 22Philaaxoosi, "Yaatin, Yesuusa giya Kiristtoosa waato?" yaagidi entta oychchis. Ubbay zaaridi, "Masqaliya bolla iya kaqqa" yaagidosona. 23Philaaxoosi asaakko, "Ays? I ay iitabaa oothidee?" yaagidi oychchis. Shin asay kaseyssafe aathidi, "Masqaliya bolla iya kaqqa" gidi waassidosona. 24Ooshshi denthethofe hara aybibaakka oothanaw dandda7ettonayssa Philaaxoosi be7idi, haathe ekkidi, "Ha uraa hayquwan taani de7ikke. Hessa oothey hinttena" yaagidi asaa sinthan ba kushiya meecettis. 25Asa ubbay zaaridi, "Iya suuthaa gomey nunanne nu nayta gakko" yaagidosona. 26Yaatin, Philaaxoosi Barbbaana enttaw billidi, Yesuusa lisson garaafidi, masqaliya bolla kaqettidi hayqqana mela enttaw aathidi immis. 27Hessafe guye, Philaaxoosa wotaaddareti Yesuusa deriya haareyssa soo ekki efin, wotaaddareti ubbay iya yuushuwan eqqidosona. 28Iya afilaa qaari ekkidi zo7o afila mayzidosona. 29Qassi aguntha kalachcha giigisidi, iya huu7en wothidosona. Iya ushachcha kushiyan mayre xam77a oythidi, iya sinthan gulbbatidi, "Ayhude kawaw, mukulu laythi kawota!" yaagidi, iya bolla qelqisidosona. 30Iya bolla cuttidosona. He mayre xam77aa ekkidi, iya huu7en shocidosona. 31Entti iya bolla qelqisidayssafe guye zo7o afilaa iyappe qaari ekkidi, iya afilaa iya mayzidosona. Masqaliya bolla iya kaqqanaw ekki efidosona. 32Entti kare keyidi, issi Simoona giya Qereena biitta asi demmidi, Yesuusa masqaliya wolqqan toossidosona. 33Golggotta giya bessi gakkidosona. "Golggotta" guussay "Guugge bessi" guussu. 34Hessan entti ciiye walakettida woyne ushshaa uyo gidi iyaw immidosona. Shin I hessa ganxi ekkidi, uyonna ixxis. 35Entti masqaliya bolla iya kaqqidayssafe guye iya afilaa shaakkidi, saama yeggidi ekkidosona. 36Hessafe guye, yan uttidi iya naagidosona. 37Qassi, "Hayssi Ayhude Kawuwa Yesuusa" yaagiya mooto xuufiya iya huu7e son wothidosona. 38Yesuusara he wode nam77u panggata issuwa iyappe ushachcha baggan, hankkuwa iyappe haddirssa baggara, masqaliya bolla kaqqidosona. 39Ogiyara aadhdhiya asay Yesuusa boridi, iya bolla cuttishe, 40"Xoossa Keethaa laallada heedzu gallasa giddon keexeysso, nena ashsha. Neeni Xoossaa Na7a gidikko, ane masqaliya bollafe wodhdha" yaagidosona. 41Hessadakka, kahine halaqati, higge asttamaaretinne biitta cimati issife Yesuusa bolla qelqisidosona. Hayssada yaagidosona: 42"Harata ashshis, shin bana ashshanaw dandda7ibeenna. I Isra7eele kawo gidikko, ane masqaliya bollafe ha77i wodho, nukka iya ammanana. 43Xoossan I ammanettees, Xoossay iya ashshanaw koykko ane ashsho. Ays giikko, I bana, 'Taani Xoossaa Na7a' gees" yaagidosona. 44Qassi hari attoshin, iyara masqaliya bolla kaqettida panggatika hessada gidi iya bolla qelqisidosona. 45Usuppun saateppe bidi, uddufun saate gakkanaw biitta ubbay dhumis. 46Uddufun saate gidiya wode Yesuusi, "Elohee, Elohee, lama sabaqitani?" gidi gita waaso waassis. "Elohee, Elohee, lama sabaqitani?" geyssa birshshethay "Ta Xoossaw, ta Xoossaw, tana ays aggadi?" guussu. 47Hessan eqqida asaappe issoti issoti hessa si7idi, "Ha uray Eliyaasa xeegees" yaagidosona. 48Iira enttafe issoy woxxi bidi, ispponjje ekkidi, caala woyne ushshaa kunthis. Hessa mayre xam77a xeeran wothidi ushshanaw iya doonakko shiishis. 49Shin hankkoti, "Naaga, Eliyaasi iya ashshanaw yaanekko ane be7oos" yaagidosona. 50Yesuusi nam77antho gita waaso waassidi, hayqqi aggis. 51He saaten Xoossa Keethan kaqettida magaraajjoy qommofe duge gakkanaw nam77u keyidi, peedheti wodhdhis. Biittay qaaxxis, zaallayka phalqqettis. 52Duufoti dooyettin Xoossaa asatappe daroti hayqoppe denddidosona. 53Entti duufoppe keyidi, Yesuusi hayqoppe denddidayssafe guye geeshsha katamaa bidosona; yan entti daro asaas benttidosona. 54Mato halaqaynne iyara Yesuusa naagiya wotaaddareti biittay qaaxxidayssanne hessan hanidabaa be7ida wode daro yayyidi "Tuma hayssi Xoossaa Na7aa" yaagidosona. 55Hessan daro maccasati, Galiilappe doomidi Yesuusa haggaazishe kaallidayssati haahon eqqidi xeellosona. 56Entta giddon Magdela Mayraama, Yayqoobanne Yoosefa aayyaa Mayraamanne Zabdiyoosa machchiya de7oosona. 57Sa7ay omarssiya wode Yoosefa giya issi dure uray, Armmatiyasa katamaappe yis. I ba huu7enkka Yesuusa kaalliya asi. 58Yoosefi Philaaxoosakko bidi, Yesuusa ahaa ekkanaw woossis. Philaaxoosi ahay Yoosefas imettana mela kiittis. 59Yesuusa ahaa ekkidi, geeshsha moogo afilan xaaxis. 60Baw moogettanaw shuchchafe woocida ooratha gonggolon iya ahaa wothis. Qassi he gonggoluwa doonan gita shuchchaa gonddorssi wothidi aggi bis. 61Magdela Mayraamanne hankko Mayraama he gonggoluwakko simmidi uttidosona. 62Wontethe Sambbaata gallas, kahine halaqatinne Farisaaweti Philaaxoosakko yidi, hayssada yaagidosona: 63"Godaw, ha worddanchchoy paxa de7ishe, 'Taani heedzu gallasappe guye hayqoppe denddana' yaagidayssi nuus hassayettis. 64Hessa gisho, I moogettida gonggoluwa heedzu gallas gakkanaw, minthi naagana mela kiittarkki. Hessi hanonna ixxiko, iya tamaareti bidi iya ahaa kaysi dhayssidi, 'Hayqoppe denddis' yaagidi asaas odikko nam77antho balesoy koyroyssafe ubba haa iitana" yaagidosona. 65Philaaxoosi enttako, "Hinttew naageyssati de7oosona; bidi hinttew dandda7ettida mela naagisite" yaagis. 66Hessa gisho, entti bidi duufoy boshettonna mela shuchchaa bolla maatame wothidi wotaaddaretan naagisidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\