Maatoosa 28

1Sambbaati aadhdhin Wogga wode wontta guura, Magdela Mayraamanne hankko Mayraama Yesuusi moogettida gonggoluwa be7anaw bidosona. 2Qopponna wolqqaama biitta qaaxoy hanis. Godaa kiitanchchoy saloppe wodhdhidi duufuwa doonan de7iya shuchchaa gonddorssidi iya bolla uttis. 3Iya malay wol77anthi daanees. Iya ma7oykka shachchada boothi. 4Naageyssati kiitanchchuwa be7idi, yashshan kokkoridi, hayqqida asada hanidosona. 5Kiitanchchoy maccasatakko, "Hintte masqaliya bolla kaqettida Yesuusa koyeyssa taani eriya gisho yayyofite. 6I kase odidayssa mela hayqoppe denddis; hayssan deenna. Haa yidi iya zin77isida bessaa be7ite. 7Hintte ha77i ellessi bidi, iya tamaaretas, 'Yesuusi hayqoppe denddis. Qassi I hinttefe sinthattidi Galiila baana; hintte iya yan be7ana' yaagidi odite. Taani hinttew hayssa odanaw yas" yaagis. 8Entti yayyishenne daro ufayttishe, duufuwa matappe ellessidi bidi, iya tamaaretas odanaw woxxidosona. 9Qopponna Yesuusi enttara gahettidi enttako, "Saroy hinttew gido" yaagis. Entti iyaakko shiiqidi, iya tohuwa oykkidi iyaw goynnidosona. 10He wode Yesuusi enttako, "Yayyofite; bidi ta tamaareti Galiila baana mela enttaw odite. Entti yan tana be7ana" yaagis. 11He maccasati bishin, duufuwa naagiya wotaaddaretappe baggati katamaa bidi, hanidabaa ubbaa kahine halaqatas odidosona. 12Kahine halaqatinne cimati shiiqidi zorettidi, wotaaddaretas daro miishe immidi, 13"'Nuuni dhiskkidashin iya tamaareti qamma yidi, iya ahaa kaysidosona' yaagite. 14Ha odaa deriya haareyssi si7ikko, hessi hintte bala gidonnayssa nuuni iya odi ammanthana. Hinttena aybikka hirggisoppo" yaagidosona. 15Wotaaddareti miishiya ekkidi, kiitettidayssada oothidosona. Ha oday Ayhude matan hachchi gakkanaw odettishe de7ees. 16Tammanne issi iya tamaareti Yesuusi banttana biite gida Galiilaa Deriya bolla bidosona. 17Yan entti iya be7ida wode iyaw goynnidosona, shin enttafe issoti issoti sidhidosona. 18Yesuusi enttako shiiqidi, "Saloninne sa7an maati ubbay taw imettis. 19Hiza, hintte ubba bessi bidi, Aawa, Na7aa, Geeshsha Ayyaana sunthan ase ubbaa xammaqidi tana kaalleyssata oothite. 20Taani hinttena kiittidaba ubbaa entti naagana mela entta tamaarssite. Taani wodiya wurssethaa gakkanaw ubba wode hinttera de7ays" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\