Maatoosa 3

1- 2He wode Xammaqiya Yohaannisi, "Xoossaa kawotethay matattida gisho hintte nagaraappe simmite" yaagidi sabbakishe Yihuda bazzo biittaa bis. 3Nabiya Isayaasi Yohaannisabaa odidayssa mela, "Bazzo biittan, issoy ba qaala dhoqqu oothidi, 'Godaa ogiya giigisite. Iya horogaa piddi oothite' gis" yaagettiday iyassa yaagis. 4Yohaannisi gimale ikiseppe oosettida afila ma77ees. Ba xeessan dafo danccees. I miya kathayka boolenne degera eesi. 5Asay he wode Yerusalaame katamaappe, Yihuda biitta ubbaafenne Yorddaanose Shaafaa heerappe iyaakko yoosona. 6Bantta nagaraa paaxidi Yorddaanose Shaafan Yohaannisa kushen xammaqettosona. 7Yohaannisi, daro Farisaawetinne Saduqaaweti xammaqettanaw baakko yeyssata be7idi, enttako, "Ha iita shooshatoo, yaana Xoossaa hanquwafe baqatana mela hinttena oone zoriday? 8Hiza, hinttee, hintte nagaraappe simmidayssa erisiyabaa oothite. 9Hinttee, hintte wozanan, 'Abrahamey, nu aaway de7ees' gidi qoppofite. Loythi si7ite! Xoossay ha shuchchatappe Abrahames na7a kessanaw dandda7ees. 10Beexey mithaa xaphuwan giigidi uttis; lo77o ayfe ayfonna mitha ubbay qanxettidi taman yegettana. 11"Hinttee, hintte nagaraappe simmidayssa erisanaw taani hinttena haathan xammaqays. Shin taappe guyera yeyssi hinttena Geeshsha Ayyaananinne taman xammaqana. I taappe daro wolqqaamees; taani hari attoshin iya caammaa tookkanawukka bessike. 12Kathaa geeshshiya pithey iya kushen de7ees. Kathaa loythi geeshshees; gisttiya ba shaaliyan qolana, shin punuwa to7onna taman xuuggana" yaagis. 13He wode Yesuusi Yohaannisa kushen xammaqettanaw Galiilappe Yorddaanose Shaafaa bis. 14Shin Yohaannisi iya digganaw koyid, "Taani nenan xammaqettanaw koshshishin neeni taakko yay?" yaagis. 15Shin Yesuusi zaaridi, "Xoossay nuuppe koyabaa ubbaa nu polanaw bessiya gisho ha77i taw ero ga" yaagis. Yohaannisi iyaw ero gidi ekkis. 16Yesuusi xammaqettida mela haathaafe keyis. Iirakka saloy dooyettin Xoossaa Ayyaanay holleda yishin qassi ba bolla wol77ammidi wodhdhishin be7is. 17He wode "Ta dosiya, iyan tana ufayssiya ta na7ay hayssa" yaagiya qaalay saloppe yis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\