Maatoosa 4

1Hessafe guye, Xalahey Yesuusa paaccana mela Geeshsha Ayyaanay Yesuusa bazzo biittaa efis. 2Oytamu qammanne oytamu gallas xoomidaappe guye koshattis. 3Xalahey Yesuusakko yidi "Neeni Xoossaa na7a gidikko, ane ha shuchchati uythi gidana mela kiitta" yaagis. 4Yesuusi zaaridi, " 'Asi Xoossaa doonappe keyaa qaala ubban daanappe attin uytha xalaalan de7enna' geetettidi Xoossaa qaalan xaafettis" yaagis. 5Kaallidikka, Xalahey Yesuusa geeshsha katamaa efidi, Xoossaa keetha huu7iya kessidi, 6"Neeni Xoossaa na7a gidikko, ane duge sa7an kundda. Ays giikko, 'Ne tohoy shuchchan dhubetti deshettonna mela, bantta kushiyan nena denthana mela, Xoossay ba kiitanchchota ne gisho kiittana' geetettidi Xoossaa qaalan xaafettis" yaagis. 7Yesuusi iyaakko, "Qassika, 'Xoossaa qaalan ne Godaa, ne Xoossaa paaccofa' yaagettidi xaafettis" gidi zaaris. 8Wurssethan Xalahey Yesuusa issi wolqqaama deriya huu7e kessidi alamiya kawotethata entta bonchchuwara issife bessidi, 9"Ne taw kunddada goynniko ta new ha ubbaa immana" yaagis. 10Yesuusi zaaridi, "Ha Xalahiyaw, taappe haakka! 'Ne Godaa, ne Xoossaa goynna, iya xalaala haggaaza' geetettidi Xoossaa qaalan xaafettis" yaagis. 11Hessafe guye, Xalahey aggidi bis; kiitanchchoti yidi iya haggaazidosona. 12Yesuusi, Yohaannisi qashettoyssa si7ida wode Galiila biittaa bis. 13Naazirete katamaa aggidi Zaabiloonaninne Niftaaleme heeran, abbaa matan de7iya Qifirnahoome katamaa bidi yan de7is. 14Hessi haniday nabiya Isayaasa doonan, 15"Zaabiloone biittan, Niftaaleme biittan, Yorddaanose Shaafappe hefinthan, abbaa ogiya gaxan de7iya, Ayhude gidonna derey de7iya Galiilan, 16dhuman de7iya derey, wolqqaama poo7o be7is. Hayqo kuya biittan, de7eyssatas poo7oy keyis" yaagidi odettida qaalay polettana melassa. 17He wodeppe doomidi Yesuusi, "Xoossaa kawotethay matattida gisho hintte nagaraappe simmite" yaagidi qaala sabbakees. 18Yesuusi Galiila Abbaa matara aadhdhishe nam77u ishata, Phexiroosa geetettiya Simoonanne iya ishaa Inddiriyasa be7is. Entti molo oykkeyssata gidida gisho bantta gitiya abban yeggoosona. 19Yesuusi enttana, "Haa yiite; tana kaallite! Molo oythi attoshin, ta hinttena ase oythi tamaarssana" yaagis. 20Enttika, ellesidi bantta gitiya yeggi aggidi Yesuusa kaallidosona. 21Yesuusi yaappe buroo gede sinthe aadhdhishe hara nam77u ishata, Zabdiyoosa nayta, Yayqoobanne Yohaannisa be7is. Bantta aawa Zabdiyoosara issife wogoluwa giddon bantta gitiya giigiseyssata xeegis. 22Enttika, ellesidi bantta wogoluwanne bantta aawa aggidi Yesuusa kaallidosona. 23Yesuusi Ayhude Woosa Keethatan tamaarssishe, salo kawotethaa Wonggelaa odishenne dumma dumma harggiyafe asaa pathishe Galiila biitta ubban yuuyis. 24Hessafe denddoyssan iya sunthay Sooriya biitta ubban keyis. Dumma dumma harggen oykettidayssatanne waayetteyssata, tuna ayyaanan oykettidayssata, shoci yeggiya harggen oykettidayssatanne, gunddata iyaakko ehidosona; ikka enttana pathis. 25Asay Galiilappe, Tammu Katamatappe, Yerusalaameppe, Yihudappenne Yorddaanose Shaafaa hefinthan de7iya biittaafe yida daro asay iya kaallidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\