Maatoosa 5

1Daro derey shiiqidayssa Yesuusi be7ida wode deriya bolla keyidi uttis. Iya tamaareti iyaakko shiiqin, 2hayssada yaagidi tamaarssis: 3"Bantta ayyaanan manqoti anjjettidayssata, salo kawotethay enttassa. 4Yeekkeyssati anjjettidayssata, entti minthetho demmana. 5Bantta wozanan ashkketi anjjettidayssata, entti sa7aa laattana. 6Xillobaa oothanaw koshatteyssatinne saamotteyssati anjjettidayssata, entti kallana. 7Maareyssati anjjettidayssata, entti maarotethi demmana. 8Wozana geeshshati anjjettidayssata, entti Xoossaa be7ana. 9Sigetheyssati anjjettidayssata, entti Xoossaa nayta geetetti xeegettana. 10Xillobaa oothiya gisho gidi, goodetteyssati anjjettidayssata, salo kawotethay enttassa. 11"Asay hinttena ta gisho gidi cayaa wode gooddiya wodenne hintte bolla iitabaa ubbaa worddon odisiya wode hintte anjjettidayssata. 12Hintte woytoy salon gita gidiya gisho ufayttite, hashshu giite. Hinttefe kase de7iya nabeta hessada goodidosona. 13"Hinttee biittaas maxine; maxiney ba maxinetethaa aggiko, ba mal77otethaa waati zaari demmanee? Kare holin asan yedhdhettanaappe attin aybiskka maaddenna. 14"Hintte biittaas poo7o; dere bolla de7iya katamiya qosettanaw dandda7ukku. 15Xomppe oythidi son de7iya asa ubbaas poo7ana mela dhoqqa son wotheesippe attin daallo gidon wothey baawa. 16Hessa mela asay hintte lo77o oosuwa be7idi, salon de7iya hintte aawa bonchchana mela hintte poo7oy asa sinthan poo7o. 17"Taani Muse higgiyanne nabeta qaala shaaranaw yida hinttew daanoppo. Taani, entti odidayssi tuma gideyssa qonccisanaw yasippe attin shaaranaw yabiikke. 18Ta hinttew tuma odays; saloynne sa7ay aadhdhana gakkanaw higge ubbay polettanaappe attin higgiyafe issi qaalay woykko pidaaley aadhdhenna. 19Hessa gisho, ha kiitatappe guuxiya issi kiitaa menthiya oonikka qassi harata hessatho oothana mela tamaarssey oonikka salo kawotethan ubbaafe guutha gidana. Shin ha kiitaa poleysinne haratakka polana mela tamaarssey salo kawotethan gita gidana. 20Ta hinttew odays; hintte xillotethay Farisaaweta xillotethaafenne higge asttamaareta xillotethaafe aadhdhonna ixxiko, salo kawotethaa gelekketa. 21"Hintte mayzatas, 'Wodhoppite; shemppo wodhida oonikka pirddettana' geetettoyssa si7ideta. 22Shin ta hinttew odays; ba ishaa hanqettiya ubbay pirddettana. Ba ishaa cayaa oonikka daynna sinthi pirddas shiiqana. Ba ishaakko, 'Eeyay' giya oonikka qassi gaanname taman pirddettana. 23"Hessa gisho, neeni ne yarshshuwa yarshshiya wode ne ishaa qohidabay new akeeketiko, 24ne yarshshuwa he bessan aggada ba; koyrota bada ne ishaara giiga; yaata simmada, ne yarshshuwa Xoossaas yarshsha. 25"Nena mooteyssara pirdda keethi bashe oge bolla iyara giiga. Hessi atto giikko I nena daynna sinthi efana. Daynnay nena qachcheyssas aathi immana; I nena woynen yeggana. 26Ta tuma odays; ne bolla pirddettida accuwa issi santimey attonna cigga onggana gakkanaw qasho keethafe keyakka. 27"Hayssafe kase, 'Laymatoppite' geetettoyssa si7ideta. 28Shin ta hinttew odays, maccas xeellidi, amottida ubbay ba wozanan iira laymatees. 29Ne ushachcha ayfey new nagaras gaaso gidikko, kessa hola. Ne asatethay kumethi gaanname taman wodhdhanaappe ne asatethaafe issoy dhayikko new lo77o. 30Ne ushachcha kushey new nagaras gaaso gidikko, iya qanxa hola. Ne asatethay kumethi gaanname taman wodhdhanaappe ne asatethaafe issoy dhayikko, new lo77o. 31" 'Ba machchiw yeddiya oonikka anjjo warqqatiya immo' geetettis. 32Shin ta hinttew odays; ba machchiya laymatonna de7ishin billiya oonikka iya laymatana mela oothees. Hessadakka, anjjettida maccasiw ekkiya ubbay laymatees. 33"Hintte mayzatakko, 'Worddon caaqqofite; hintte Xoossaa sinthan caaqqidayssa polite' geetettidayssa si7ideta. 34Shin ta hinttew odays; ubbarakka caaqqofite. Xoossay uttiya araata gidiya gisho salon caaqqofite. 35Iya tohoy yedhdhiya soo gidiya gisho sa7ankka caaqqofite. Gita kawuwa katama gidiya gisho Yerusalaamenkka caaqqofite. 36Hintte binaanappe issuwaka boothi woykko kareethi oothanaw dandda7onna gisho hinttee hintte huu7enkka caaqqofite. 37Hessa gisho, hintte qaalay, 'Ee' woykko 'Akkay' gido. Hessafe kare keyey Xalaheppe yees. 38" 'Ayfe gisho ayfe; achcha gisho achche' geetettidayssa si7ideta. 39Shin ta hinttew odays; hintte bolla iitabaa oothiya uraara eqettofite. Oonikka ne ushachcha shakalaa baqqiko ne haddirssa shakalaakka bessa. 40Issi asi ne shaamiziya ekkanaw nena mootikko, ne kootiya gujjada imma. 41Issi asi nena wolqqan babaa toossidi issi saate oge baara baana mela nena un77ethiko, iyara nam77u saate oge ba. 42Woossiya ooddeskka imma; neeppe tal77anaw koyaa oonakka diggofa. 43" 'Nena doseyssa dosa; nena ixxeyssa ixxa' geetettoyssa si7ideta. 44Shin ta hinttew odays; hintte morkketa dosite; hinttena qoheyssatas woossite. 45Hessatho hintte oothiko, salon de7iya hintte aawas hintte nayta gidana. I iitatasinne lo77otas awa kessees; xillotasinne nagaranchchotas ba iraa bukisees. 46Hinttena dosiya asaa xalaala hintte dosikko, hinttew ay woytoy de7ii? Hari attoshin, qaraxa qanxiseyssatikka hessa oothoosona. 47Hinttee, hintte ishata xalaala sarothiko, haratappe ay hara aadhdhiyabaa oothidetii? Hari attoshin, Xoossaa ammanonna asaykka hessa oothoosona. 48Hiza, salon de7iya hintte aaway polo gidoyssada hintteka polo gidite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\