Maatoosa 6

1"Asi be7o gidi hintte lo77o oosuwa asa sinthan oothonnaada naagettite. Hessatho hanonna ixxiko salon de7iya hintte Aawappe woyto demmeketa. 2"Hinttee manqotas immiya wode asa sinthan bonchchettanaw gidi cubboti ogiya doonaninne Ayhude Woosa Keethatan ootheyssada asi be7o gidi oothofite. Ta hinttew tuma odays; entti bantta kumetha woytuwa ekkidosona. 3Shin hinttee manqotas immiya wode hintte ushachcha kushey ootheyssa hintte haddirssa kushey eroppo; 4hintte imoy geeman gido. Geeman ootheyssa be7iya hintte aaway hinttew woytuwa qonccen immana. 5"Woosa woossishe cubbotatho hanoppite. Entti, banttana asi be7o gidi Ayhude Woosa Keethaninne ogiya doonan eqqidi woosseyssa dosoosona. Ta hinttew tuma odays; entti bantta kumetha woytuwa ekkidosona. 6Shin neeni woossiya wode ne soo gela, wulaa gorddada geeman de7iya ne Aawakko woossa; geeman oosettidayssa be7iya ne aaway new woytuwa immana. 7Hintte woossiya wode ammanonna asaatho coo qaala darssidi woossofite. Entti adussi woossin Xoossay si7ees gidi qoppoosona. 8Hessa gisho, enttayssada hanoppite. Ays giikko, hintte aaway hinttew ay koshshiyako hintte woossanaappe sinthattidi erees. 9"Hiza, hintte yaagidi woossite: 'Salon de7iya nu aawaw, ne geeshsha sunthay anjjetto. 10Ne kawotethay yo, ne sheney salon hanidayssada sa7ankka hano. 11Gallasa kathaa hachchi hachchi nuus imma. 12Nuuni nuna qohidayssata, atto geyssada, nuuskka nu qohuwa atto ga. 13Nuna iitappe ashshafe attin paacen gelssofa. [Kawotethay, wolqqaynne bonchchoy merinaw neessa. Amin77i.]' 14"Hintte hinttena qohidayssata atto giikko, salon de7iya hintte Aaway hintte qohuwakka atto gaana. 15Shin hintte hara asa nagara atto goonna ixxiko hintte Aaway hintte nagara atto geenna. 16"Hintte xoomiya wode cubbotatho kayottofite. Ays giikko, entti xoomeyssa asi erana mela bantta som77uwa qitayoosona. Ta tuma odays; entti bantta woytuwa ekkidosona. 17"Shin neeni xoomiya wode ne som77uwa meecca, ne huu7iya tiyetta. 18Hessada ne oothiko ne xoomiya xoomay asappe geemmidayssa, shin geeman de7iya ne Aaway eriya xooma gidana. Geeman oosettidayssa be7iya ne Aaway new woytuwa immana. 19"Bili miyason, biraati shi7iyason, kaysoy bookkidi ekkiyason, ha sa7an, hinttew shalo shiishoppite. 20Shin bili moonason, biraati shi7onnason, kaysoy bookkidi ekkonnason salon hinttew shalo shiishite. 21Ne shaloy de7iyasuwan ne wozanay de7ana. 22"Ayfey asatethaas xomppe. Hessa gisho, ne ayfey paxa gidikko ne kumetha asatethay poo7o gidees. 23Ne ayfey hargganchcho gidikko ne kumetha asatethay dhuma gidees. Hiza, nenan de7iya poo7oy dhuma gidikko, dhumay ay mela aadhdhidi dhumanddeshsha! 24"Issi asi nam77u godas haarettanaw dandda7enna. Issuwa dosikko hankkuwa ixxees; woykko issuwa bonchchiko hankkuwa kadhees. Xoossasinne miishes haarettanaw dandda7ekketa. 25"Hiza, si7ite! Hinttee de7on daanaw, 'Ay maanee? Ay uyanee? Ay ma77anee?' gidi un77ettofite; de7oy kathafe woykko asatethi ma7oppe aadhdhenee? 26Salo kafota xeellite; entti zerokkona, buuccokona, shaalen yeggokona, shin hintte salo aaway entta muzees. Hintte enttafe keehi aadhdheketii? 27Hintte giddofe daro un7ettidi ba laythaa bolla issi gallas gujjanaw dandda7ey de7ii? 28"Qassi hintte ma77iyabaas ays un7ettetii? Ane ciishshata be7ite, ooson daaburokkona woykko suqqokona. 29Si7ite! Hari attoshin, kawuwa Solomoney ba bonchcho ubban ha ciishshatappe issuwa melakka ma77ibeenna. 30Hinttenoo, ammanoy paccidayssato, Xoossay hachchi benttidi wontto taman wodhdhanaw de7iya maata yaatidi mayziyabaa gidikko, hinttena enttafe aathidi waati mayzennee? 31Hessa gisho, 'Ay maanee? Ay uyanee? Ay ma77anee?' gidi un77ettofite. 32He ubbaa Xoossaa ammanonna asay darssidi demmanaw un77ettoosona. Hintte salo aaway he ubbay hinttew koshsheyssa erees. 33Shin ubbaafe sinthe Xoossaa kawotethaanne iya xillotethaa koyite; he ubbay hinttew gujji imettana. 34Hessa gisho, wonttos qoppishe un77ettofite. Wonttoyssi wonttos aqo; issi issi gallasay baw gidiya metora de7ees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\