Maatoosa 7

1"Hintte bolla pirddettonna mela harata bolla pirddofite. 2Ays giikko, harata bolla hintte pirddeyssada hintte bolla pirddettana; hintte haratas makkidaban hinttew zaari makettana. 3Ne ayfen de7iya tuussu daaneyssa be7onna ne ishaa ayfen de7iya buuriya ays be7ay? 4Ne ayfen tuussi de7ishin ne ishaa ayfen de7iya buuriya kesso gaanaw waana dandda7ay? 5Neno cubbuwaw, koyrottada ne ayfen de7iya tuussi daaneyssa kessa. Iyappe guye, ne ishaa ayfen de7iya buuriya kessanaw ne geeshsha xeellana. 6"Guye simmidi hinttena saxxonna mela geeshshabaa kanatas yeggofite. Bantta tohuwan yedhdhidi iissonna mela hintte al77o inquwa gudunthota sinthan yeggofite. 7"Woossite hinttew imettana, koyite hintte demmana, kare yidi xeegite hinttew dooyettana. 8Woossiya ooddeskka imettana, koyaa ooddeskka benttana, kare yidi xeegiya ooddeskka dooyettana. 9"Hintte giddofe ba na7i uythi woossiko shuchchi immey oonee? 10Woykko molo woossiko shooshi immey de7ii? 11Yaatin hintte iita gidishe hintte naytas lo77obaa imo erikko, hintte salo aaway bana woosseyssatas lo77obaa waati darssidi immenee? 12Harati hinttew oothana mela hintte koyabaa ubbaa hintteka haratas oothite. Ays giikko, Muse higgeynne nabeti tamaarssey hayssa. 13"Xuuntha wulara gelite; ays giikko, dhayos efiya ogey wogga, wulaykka dalgga. Iyara geliya asaykka daro. 14Shin de7uwakko efiya ogeynne wulay xuunthu; yaa geliya asaykka guutha. 15"Bolla baggara dorsse daanidi bantta gaathan suudhume gididi hintte giddo geliya worddanchcho nabetappe naagettite. 16Hintte entta, entta ayfiyaappe erana; agunthafe woyney, kinchchoteppe laadey maxettenna. 17Hessa mela lo77o mithi ubbay lo77o ayfe ayfees; iita mithi iita ayfe ayfees. 18Lo77o mithi iita ayfe ayfenna, qassi iita mithi lo77o ayfe ayfanaw dandda7enna. 19Lo77o ayfe ayfonna mithi ubbay qanxettidi taman xuugettana. 20Hessa gisho, hintte entta, entta ayfiyaan erana. 21"Salon de7iya ta aawa sheniya oothiya uray salo kawotethi gelanaappe attin coo tana 'Godaw, Godaw' giya ubbay salo kawotethi gelenna. 22Pirdda gallas daroti, 'Godaw, Godaw, ne sunthan tinbbite odibookko? Ne sunthan tuna ayyaanata kessibookko? Ne sunthan malaatata oothibookkoo?' yaagana. 23He wode taani, 'Ta hinttena ubbarakka erikke, hinttee iita ootheyssati taappe haakkite' yaagana. 24"Hiza, ha ta qaala si7idi oothiya oonikka ba keethaa shuchcha bolla keexida wozanaama asa mela. 25Iray bukkis, di7oy di77is, carkkoyka carkkidi he keethaa sugis. Shin keethay shuchcha baaso bolla keexettida gisho kunddibeenna. 26Ha ta qaala si7idi oothonna oonikka ba keethaa shafe bolla keexida eeya uraa mela. 27Iray bukkidi, di7oy di77idi, carkkoyka carkkidi, he keethaa sugin, he keethay kunddis; iya kunddethaykka wolqqaama" yaagis. 28- 29Yesuusi ba oda onggida wode iya timirttey higge asttamaareta mela gidonna maatara gidiya gisho asay iya timirttiyan malaalettidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\